NORME METODOLOGICE din 27 mai 2009privind autorizarea plajelor în scop turistic
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009   +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează criteriile de autorizare a plajelor utilizate în scop turistic şi modul de acordare şi retragere a autorizaţiei turistice.  +  Articolul 2Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat un contract de închiriere cu Administraţia Naţională "Apele Române", în condiţiile legii, denumiţi în continuare utilizatori de plajă, şi care deţin autorizaţie turistică pentru porţiunea de plajă pentru care au încheiat contractul de închiriere.  +  Articolul 3Utilizatorii de plajă au obligaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Autorizaţia turistică se emite de către Ministerul Turismului. (2) Autorizaţia turistică se eliberează anual şi este valabilă pe perioada sezonului turistic estival. (3) Modelul autorizaţiei turistice este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 5Autorizaţia turistică se solicită cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii, pe baza următoarelor documente: a) cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; b) copii de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi de pe certificatul constatator cu punctul de lucru existent pe plaja utilizată în scop turistic; c) fişa privind descrierea plajei, care cuprinde criteriile minime de utilizare a plajelor în scop turistic, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare; d) copie de pe contractul de închiriere încheiat cu Administraţia Naţională "Apele Române".  +  Articolul 6 (1) În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii utilizatorului de plajă, Ministerul Turismului verifică îndeplinirea de către acesta a criteriilor minime privind utilizarea plajei în scop turistic. (2) Criteriile minime şi facultative privind utilizarea plajelor turistice sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 7Autorizaţia turistică este retrasă de personalul de specialitate al Ministerului Turismului în următoarele situaţii: a) utilizatorul de plajă a săvârşit 3 contravenţii dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare, pe perioada unui sezon estival; b) contractul de închiriere dintre operatorul de plajă şi Administraţia Naţională "Apele Române" este reziliat.  +  Articolul 8În perioada în care utilizatorul de plajă nu deţine autorizaţie turistică sau autorizaţia turistică este retrasă în condiţiile art. 7, operatorul de plajă nu are dreptul să desfăşoare activităţi turistice şi să încaseze venituri din exploatarea şi utilizarea plajei.  +  Articolul 9 (1) După remedierea deficienţelor care au determinat retragerea autorizaţiei turistice, utilizatorul de plajă trebuie să solicite restituirea acesteia Ministerului Turismului. (2) Restituirea autorizaţiei turistice se face în termen de 5 zile de la solicitarea utilizatorului de plajă, după constatarea de către personalul de specialitate al Ministerului Turismului a remedierii deficienţelor.  +  Articolul 10În situaţia în care plaja trece în exploatarea altui utilizator de plajă, acesta are obligaţia să solicite Ministerului Turismului emiterea unei noi autorizaţii turistice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceMINISTERUL TURISMULUIAUTORIZAŢIA TURISTICĂValabilă în anul .........Plaja ............................Amplasarea ..........................Suprafaţa ...........................Utilizatorul de plajă ...............Prezenta autorizaţie turistică a fost eliberată în baza Ordinului ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic.Ministru,............Director general,....................Nr. ......../........Bucureşti  +  Anexa 2 la normele metodologiceCERERECătre: Ministerul Turismului.........................................,(denumirea utilizatorului de plajă)cu sediul în localitatea ......................, str. ............... nr. ..........., având ca obiect de activitate ............................, reprezentată prin ................, funcţia ...................................,în calitate de ........./(preşedinte, director, administrator etc.)/...............,vă rugăm să aprobaţi eliberarea autorizaţiei turistice ............................ pentru suprafaţa de plajă ................., situată în ........................................ .Declarăm că plaja întruneşte criteriile privind utilizarea plajelor în scop turistic prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic.Anexăm următoarea documentaţie: ............................................Data Semnătura....... ...........  +  Anexa 3 la normele metodologiceCRITERII MINIME ŞI FACULTATIVEprivind utilizarea plajelor în scop turisticI. Criterii minime privind utilizarea plajelor în scop turistic
  *Font 9*
  Nr. crt Criteriile Valorile minime ale criteriilor
  1. Calităţi naturale ale plajei:
  a) calitatea nisipului Nisipul să nu conţină corpuri periculoase.
  b) zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoare Curăţarea ori de câte ori este necesar.
  c) calitatea plajei submerse Fără corpuri submerse nenaturale
  2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană*1) 5 mp
  9 mp pentru utilizatorii de plajă, care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate la categoria 5 stele
  3. Dotarea plajei:
  a) echiparea sanitară Conform normativelor sanitare în vigoare
  b) cabine pentru schimbat vestimentaţia (număr/persoane) 1/100
  c) sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiere x
  d) recipiente pentru colectarea deşeurilor x
  4. Alte criterii:
  a) marcarea zonei de îmbăiere şi a celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare x
  b) întreţinerea plajei Nivelare şi curăţare zilnică
  c) colectarea reziduurilor de orice fel Permanent
  d) şezlonguri şi umbrele în suport fix, dotate cu prosoape şi salteluţe Pentru turiştii structurilor de primire turistice clasificate la categoria 4 şi 5 stele, care sunt utilizatori de plajă.
  ----------
      *1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de
  circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement.
      x = necesar.
  II. Criterii facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic
  Nr. crt Criteriile
  1. Centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, şezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie, cu suprafaţa maximă de 9 mp, amplasată la limita dinspre uscat a plajei
  2. Şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmului
  3. Instalaţie pentru sonorizare automată
  4. Dotări de agrement pentru copii
  5. Construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 mp
  6. Construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 mp.
  7. Alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive
  8. Terenuri de sport
  -------