HOTĂRÂRE nr. 603 din 13 mai 2009privind actualizarea inventarului domeniului public al statului şi vânzarea unor bunuri din domeniul privat al statului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 5 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în domeniul public al statului poziţia M.F.P. nr. 104.279, cod de clasificare nr. 8.29.10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 131.054,64 lei.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilului înregistrat la poziţia M.F.P. 104.279, cod de clasificare nr. 8.29.10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi valorificarea prin vânzare către proprietarul imobilului menţionat la art. 2, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, la valoarea de 24.994,06 lei, care se va achita integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, actualizată cu indicele de inflaţie din ziua efectuării plăţii. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Cheltuielile necesare pentru perfectarea vânzării se suportă de către cumpărător.  +  Articolul 4Suma rezultată din vânzarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 3 se face pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cumpărător, în termen de 30 de zile de la data achitării integrale a contravalorii acestora, respectiv a încheierii contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 6Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 603.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se scoate din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelorca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar,în condiţiile legii
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de inventar şi codul de clasificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Comuna Snagov, Str. Narciselor nr. 11-13, judeţul Ilfov Statul român şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Suprafaţa construită = 281 mp Suprafaţa desfăşurată = 441 mp Suprafaţa terenului = 3.549 mp 104.279 8.29.09
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor scoase din domeniul public al statului,amplasate în incinta imobilului situat în comuna Snagov,Str. Narciselor nr. 11-13, judeţul Ilfov,care se vor vinde proprietarului imobilului
  Caracteristicile bunului Valoarea contabilă la data de 4 februarie 2009 Amortismentele la data de 31 octombrie 2008 Valoarea rămasă la data de 31 octombrie 2008
  Puţ mică adâncime 80 m 21.001,6 lei 3.550,3 lei 17.451,33 lei
  Centrală termică 9.757,5 lei 2.204,8 lei 7.542,73 lei
  Total general: 30.759,1 lei 5.755,1 lei 24.994,06 lei
  ----------