HOTĂRÂRE nr. 643 din 27 mai 2009privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 4 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea poziţiei M.F.P. nr. 121151 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, în vederea construirii unor ateliere pentru şcoală.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul imobilelor aflate în domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 643.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor- Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşiîn domeniul public al Municipiului Olteniţaşi în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi
    Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. M.F.P.
    Municipiul Olteniţa, str. Şoseaua Portului nr. 32 D Statul român, Ministerul Administraţiei şi Internelor Municipiul Olteniţa, Consiliul local Suprafaţa de teren = 2.451,84 mp - fără construcţii Valoarea imobilului = 127.471,16 lei - 121151 - cod de clasificare - 8.29.10 -
    ------------