HOTĂRÂRE nr. 602 din 13 mai 2009privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situată în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 602.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia
    Adresa imobilului Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Caracteristicile construcţiei care trece în domeniul privat al statului Numărul de înregistrare la M.F.P.
    Str. Dumbravei, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ Ministerul Administraţiei şi Internelor Pavilion 48-103-02 - "Adăpost animale" Suprafaţa construită = 297,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 297,00 mp Valoarea de inventar = 39.655,82 lei 102.088 (parţial)
    ----