HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 mai 2009privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 3 iunie 2009    Având în vedere:- prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;- prevederile art. 2, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor următoarelor regulamente: a) Regulamentul (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 313 din 30 octombrie 1992, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În textul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operatori economici - societăţile comerciale înregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte şi cărora le sunt atribuite contracte legate de realizarea planului, conform Regulamentului (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de selectare a ofertanţilor fiind licitaţia deschisă; b) plan - planul anual european de distribuţie de ajutoare - produse alimentare - provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite României prin regulamente europene; c) organism desemnat conform art. 27 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole - consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti; d) beneficiari - categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3, cărora li se distribuie produsele alimentare furnizate din stocurile de intervenţie ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt: a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate. (2) O persoană beneficiază de ajutor - produse alimentare - o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.  +  Articolul 4 (1) Pentru furnizarea de ajutoare - produse alimentare - prin planul anual de distribuţie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către operatorii economici, conform art. 3 alin. (2a) şi art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prefinanţarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a planului se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă". (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bază de documente justificative pentru efectuarea următoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare şi manipulare, transportul produselor de la depozitul judeţean la primării, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, în limita a 4% din valoarea de intervenţie a produselor puse la dispoziţie, în vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabilă a produselor de intervenţie puse la dispoziţie este, pentru fiecare exerciţiu, preţul de intervenţie aplicabil la 1 octombrie. (4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), către operatorii economici. (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt cheltuieli neeligibile aferente derulării planului şi se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, asigură în mod gratuit spaţiile disponibile în depozitele rezervelor de stat ce pot fi utilizate în derularea planului. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat încheie protocol cu fiecare dintre consiliile judeţene şi consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea planului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7 (1) Pentru coordonarea implementării planului se constituie la nivel central grupul de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, nominalizaţi de către conducerea acestora. (2) Pentru buna desfăşurare la nivel judeţean a planului, se formează grupuri de lucru constituite din reprezentanţi ai consiliului judeţean, respectiv ai consiliului general şi ai consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, numiţi prin decizie/dispoziţie a conducătorilor acestor instituţii.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, organismul de certificare şi reprezentanţii împuterniciţi ai Comisiei Europene, precum şi alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce priveşte supravegherea plăţilor făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentele consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale operatorilor economici implicaţi în punerea în aplicare a planului, în legătură cu mijloacele financiare plătite, conform prevederilor care reglementează finanţarea politicii agricole comune.  +  Articolul 9 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură constată şi sancţionează neregulile, conform prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constituie nereguli, în sensul prezentei hotărâri, următoarele: a) lipsuri în gestiune; b) produse alimentare degradate ca urmare a depozitării şi transportului necorespunzătoare; c) distribuirea de produse alimentare către persoane, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1); d) distribuţia cu mai puţin de o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate. (3) În baza constatărilor realizate potrivit prevederilor alin. (1), persoanele găsite vinovate vor înlocui cantităţile de produse alimentare constatate lipsă prin achiziţionarea de produse alimentare cu aceleaşi condiţii de calitate şi ambalare conform cerinţelor specifice sau vor vira în contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură contravaloarea prejudiciului creat.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 21 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 600.  +  Anexa Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea planului  +  Articolul 1Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are următoarele atribuţii: a) stabileşte categoriile de persoane cele mai defavorizate beneficiare prevăzute la art. 3 din hotărâre; b) coordonează colectarea, de la instituţiile aflate în subordine, a datelor personale ale beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre şi asigură transmiterea acestora către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti; c) asigură comunicarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea planului şi comunică operativ consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti orice modificare a componentei listelor transmise.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii: a) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor cuprinse în plan la locul de distribuire a alimentelor; b) prin intermediul instituţiei prefectului, sprijină activitatea de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate; c) identifică depozitele necesare, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în scopul utilizării acestora de către consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru derularea planului; d) comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, lista spaţiilor disponibile în depozitele rezervelor de stat; e) permite, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, accesul în aceste spaţii al reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) şi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru controlul spaţiilor de depozitare şi al produselor stocate, precum şi accesul operatorilor economici şi al autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea depozitării/ridicării spre distribuţie a produselor alimentare, după obţinerea aprobărilor prevăzute de lege. Solicitarea în vederea obţinerii aprobărilor prevăzute de lege privind accesul la aceste spaţii se face cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru acces.  +  Articolul 3MAPDR are următoarele atribuţii: a) informează Comisia Europeană, cel mai târziu până la data de 1 februarie a fiecărui an, asupra intenţiei de participare a României la planul pe anul următor; b) transmite Comisiei Europene, cel mai târziu până la data de 31 mai a fiecărui an, informaţii privind:- produsele şi cantităţile pe fiecare tip de produs, exprimate în tone, necesare pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor;- forma în care se vor distribui produsele către beneficiari;- categoriile de persoane defavorizate beneficiare; c) pe timpul punerii în aplicare a planului anual, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la orice modificări previzibile ale cheltuielilor care pot surveni în punerea în aplicare a planului; d) transmite Comisiei Europene înainte de 30 iunie raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior.  +  Articolul 4APIA gestionează punerea în aplicare a planului şi are următoarele atribuţii: a) gestionează prin proceduri proprii aplicarea regulamentelor comunitare anuale de alocare către statele membre a resurselor imputabile pentru furnizarea de produse alimentare din stocuri de intervenţie către persoanele cele mai defavorizate din România; b) organizează şi derulează procedura de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale; c) încheie şi urmăreşte realizarea contractelor cu operatorii economici selectaţi. Plăteşte către aceştia valoarea achiziţionării ajutoarelor alimentare de pe piaţă şi cheltuielile de transport necesare derulării planului, în limita resurselor financiare alocate României de către Uniunea Europeană; d) stabileşte, în baza numărului de beneficiari transmis de consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cantităţile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui judeţ, respectiv municipiului Bucureşti, proporţional cu ponderea acestora în total beneficiari pe ţară; e) plăteşte din bugetul MAPDR, către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe bază de documente justificative, sumele menţionate la art. 4 alin. (3) din hotărâre; f) primeşte de la consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi centralizează datele privind realizarea planului, în vederea transmiterii acestora în cadrul raportului anual către Comisia Europeană; g) transmite lunar Comisiei Europene plăţile efectuate în cadrul exerciţiului financiar din Fondul European de Garantare Agricolă; h) asigură verificarea materială şi contabilă a distribuirii alimentelor prin acţiuni de control, începând de la retragerea produselor alimentare din stocurile de intervenţie, în toate etapele de punere în aplicare a planului şi pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local; i) suspendă participarea de la procedurile de licitaţie a operatorilor economici care nu au respectat obligaţiile contractuale aferente planului; j) încheie cu consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti un acord privind modalitatea de punere în aplicare a planului; k) transmite MAPDR raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior, pentru a fi comunicat Comisiei Europene până la data de 30 iunie; l) informează MAPDR asupra stadiului de realizare a planului; m) primeşte şi analizează propuneri de îmbunătăţire a punerii în aplicare a planului.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) întocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) şi d) din hotărâre; b) centralizează listele şi comunică numărul total de beneficiari din judeţ sau din municipiul Bucureşti către APIA, ca bază pentru alocarea cantităţii de ajutoare proporţional cu ponderea acestora în total beneficiari pe ţară; c) identifică şi comunică în fiecare an, pentru anul 2009, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, iar pentru anii următori, până la data de 15 octombrie a anului anterior, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale în vigoare pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului; d) recepţionează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de APIA cu operatorii economici, după consultarea consiliilor judeţene; e) depozitează şi distribuie produsele alimentare către beneficiari şi ţin evidenţele contabile legate de operaţiunile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre; f) distribuie din depozite produsele alimentare direct către persoanele defavorizate sau prin primării. Transmit operativ la APIA lista primăriilor şi cantităţile repartizate pentru distribuţie prin acestea, rămânând responsabile direct faţă de APIA în ceea ce priveşte recepţia şi distribuirea produselor alimentare.Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, întocmite conform art. 3 din hotărâre, completate cu datele de identificare, cantitatea primită, data şi semnătura persoanelor defavorizate beneficiare; g) întocmesc şi păstrează cel puţin 3 ani de la sfârşitul anului întocmirii documentele de evidenţă a operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie; h) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare; i) păstrează documentele de evidenţă a operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie a ajutoarelor alimentare; j) decid, în cazul în care există modificări ale numărului de persoane defavorizate faţă de lista finală transmisă la APIA, asupra cantităţilor ce vor fi distribuite beneficiarilor în cadrul judeţului sau al municipiului Bucureşti, pornind de la cantitatea totală alocată de APIA, conform art. 4 lit. d) din prezenta anexă; k) transmit lunar la APIA pentru luna încheiată, până la data de 25 a lunii următoare, decontul privind cheltuielile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre; l) trimit la APIA, până la data de 31 martie următoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii în aplicare a planului; m) încheie cu APIA un acord cu privire la modalitatea de punere în aplicare a planului.__________