ORDIN nr. 1.128 din 26 mai 2009pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 27 mai 2009    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi al art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", cod M.F.P. 14.13.21.02/a.i.n., prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Certificat", cod M.F.P. 14.13.21.02/a.i., prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi, şi a Certificatului, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 26 mai 2009.Nr. 1.128.  +  Anexa 1 (STEMA) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE (SIGLA ANAF)Agenţia Naţională de Administrare FiscalăDirecţia Generală a Finanţelor Publice ...../Direcţia generală de administrare Adresa: .................a marilor contribuabili Telefon: ................Administraţia Finanţelor Publice ........... Fax: ....................Nr. ...../........ E-mail: .................CERTIFICATprivind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată,în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noiCa urmare a Cererii nr. .................... din data de ....................se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................Domiciliul fiscal:Localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......, bl. ....., ap. ...., et. ......, judeţul/sectorul ..........................Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal ...........................a achitat în România taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru următorul mijloc de transport nou:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*1)S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în România, în condiţiile prevăzute de art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ..........................Semnătura şi ştampila unităţii ............... ÎntocmitNumele şi prenumele ..............Funcţia ..........................Semnătura ........................-------*1) Se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport nou (categorie, marcă, tip/variantă, serie şasiu/număr de identificare, număr de omologare, după caz).Cod: M.F.P. 14.13.21.02/a.i.n.Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizareşi de păstrare ale formularului "Certificat privind atestareaplăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazulachiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi"1. Denumire: "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi"2. Cod: M.F.P. 14.13.21.02/a.i.n.3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.5. Se utilizează la: atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată de către persoanele care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, în scopul înmatriculării acestora în România.6. Se întocmeşte: - în două exemplare;- de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate şi ştampilate, dintre care:- un exemplar la contribuabil;- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 2 (STEMA) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE (SIGLA ANAF)Agenţia Naţională de Administrare FiscalăDirecţia Generală a Finanţelor Publice ...../Direcţia generală de administrare Adresa: .................a marilor contribuabili Telefon: ................Administraţia Finanţelor Publice ........... Fax: ....................Nr. ...../........ E-mail: .................CERTIFICATCa urmare a Cererii nr. ................... din data de ..................... depusă de:Denumirea/Numele şi prenumele ...........................................Domiciliul fiscal:Localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., ap. ...., et. ......, judeţul/sectorul ............................Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal ..............................................şi din documentaţia prezentată organului fiscal rezultă că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România pentru achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................*1)S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în România, în condiţiile prevăzute de art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Prezentul certificat se supune dispoziţiilor art. 90 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .....................Semnătura şi ştampila unităţii .......... ÎntocmitNumele şi prenumele ..........Funcţia ......................Semnătura ....................---------*1) Se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categorie, marcă, tip/variantă, serie şasiu/număr de identificare, număr de omologare, după caz).Cod: M.F.P. 14.13.21.02/a.i.Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şide păstrare ale formularului "Certificat"1. Denumire: "Certificat"2. Cod: M.F.P. 14.13.21.02/a.i.3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.5. Se utilizează la: atestarea faptului că din documentele prezentate organului fiscal rezultă că pentru achiziţia intracomunitară de mijloace de transport nu se datorează TVA în România, întrucât nu este o achiziţie de mijloace de transport noi, în scopul înmatriculării acestora în România.6. Se întocmeşte: - în două exemplare;- de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate şi ştampilate, dintre care:- un exemplar la contribuabil,- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 3 Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plăţiitaxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare demijloace de transport noi, şi a Certificatului  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.2. Prezenta procedură nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.3. Prezenta procedură nu se aplică pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.4. Mijloace de transport noi sunt, potrivit art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal: a) vehiculele terestre cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cmc sau a cărui putere depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri ori bunuri, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km; b) navele care depăşesc 7,5 m lungime, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore, cu excepţia navelor maritime folosite pentru navigaţie în apele internaţionale şi care transportă călători cu plată ori pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operaţiuni de salvare sau asistenţă în larg ori pentru pescuitul de coastă; c) aeronavele a căror greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore, cu excepţia aeronavelor folosite pe liniile aeriene care operează cu plată, în principal, pe rute internaţionale.5.1. Persoanele prevăzute la pct. 1, denumite în continuare solicitanţi, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să depună la organul fiscal competent un decont special de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (3) din Codul fiscal.5.2. Modelul şi conţinutul formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiei intracomunitare, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (5) din Codul fiscal.5.3. În condiţiile art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să achite taxa pe valoarea adăugată în România până la data la care are obligaţia depunerii decontului special de taxă pe valoarea adăugată.5.4. Persoana prevăzută la pct. 1, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport ce au fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data primei înmatriculări şi care prezintă organului fiscal competent o dovadă din care să rezulte că la data livrării mijlocul de transport efectuase deplasări care depăşesc 6.000 km, nu datorează TVA în România şi, prin urmare, nu are obligaţia depunerii "Decontului special de taxă pe valoarea adăugată".5.5. Dispoziţiile pct. 5.4 se aplică în mod corespunzător şi pentru navele şi aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) şi c).6. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă acesta se află înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.7. Toate documentele depuse la organul fiscal potrivit prezentei proceduri întocmite într-o limbă străină trebuie însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.  +  Capitolul II Eliberarea certificatului privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi1.1. Pentru a solicita eliberarea formularului "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", solicitantul care a efectuat achiziţia intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent.1.2. Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal şi, după caz, codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii, atribuit conform art. 153^1 din Codul fiscal.2. Cererea se depune prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.3.1. Pe baza cererii şi a informaţiilor existente în evidenţa fiscală a organului fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte "Certificatul privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.3.2. Certificatul se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.3.3. Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie să anexeze la cerere cel de-al doilea exemplar al "Decontului special de taxă pe valoarea adăugată", care rămâne la contribuabil, după înregistrarea la organul fiscal a primului exemplar, precum şi documentul doveditor al plăţii taxei pe valoarea adăugată, în copie şi în original.Documentele în original se restituie solicitantului, după verificarea conformităţii şi înscrierea vizei "conform cu exemplarul 2 al decontului special", respectiv "conform cu originalul documentului de plată" pe copiile care rămân la organul fiscal.4.1. Certificatul se emite cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în două exemplare.4.2. Un exemplar al certificatului se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Capitolul III Eliberarea certificatului, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România1. Pentru a solicita eliberarea formularului "Certificat" din care rezultă că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România pentru achiziţia intracomunitară de mijloace de transport, persoana trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul de specialitate.2. Cererea trebuie să fie însoţită de documentul de achiziţie din statul membru a mijlocului de transport, inclusiv de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări, şi, după caz, de declaraţia prevăzută la pct. 5 şi se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare.3.1. În vedere emiterii certificatului, compartimentul de specialitate analizează documentaţia prezentată şi verifică dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca mijlocul de transport achiziţionat din statul membru să fie încadrat în categoria mijloacelor de transport noi, în sensul art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal.3.2. Dacă achiziţia intracomunitară a fost efectuată de la o persoană înregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilită, în documentul de achiziţie (factura) emis de furnizorul din celălalt stat membru trebuie să se regăsească particularităţile prevăzute de art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal pentru definirea mijloacelor de transport noi.3.3. Dacă achiziţia intracomunitară a fost efectuată de la o persoană neînregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilită şi, prin urmare, documentul de achiziţie nu este factura, condiţia de mijloc de transport nou este îndeplinită dacă acesta a fost livrat cu mai puţin de 6 luni de la data primei înmatriculări.4.1. În situaţia în care din documentaţia prezentată rezultă că mijlocul de transport a fost livrat în termen de până la 6 luni de la data primei înmatriculări, compartimentul de specialitate notifică solicitantul că operaţiunea efectuată este o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, pentru care se datorează TVA în România şi pentru care are obligaţia să depună "Decontul special de taxă pe valoarea adăugată" şi să plătească TVA.4.2. După înregistrarea "Decontului special de taxă pe valoarea adăugată" şi după achitarea TVA în România de către solicitant, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispoziţiile cap. II, respectiv eliberează certificatul privind atestarea plăţii TVA.5. În situaţia în care livrarea intracomunitară s-a făcut în termen de peste 6 luni de la data primei înmatriculări, iar din documentul de achiziţie nu rezultă faptul că la data livrării mijlocul de transport efectuase deplasări care depăşeau 6.000 km, solicitantul trebuie să depună, în completarea documentaţiei prevăzute la pct. 2, şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte numărul de kilometri efectuaţi de mijlocul de transport până la data la care i-a fost livrat. Dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii sunt aplicabile în mod corespunzător.6. Dispoziţiile pct. 3.3, 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi pentru navele şi aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) şi lit. c) din cap. I.7.1. Dacă din documentaţia prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute pentru ca mijlocul de transport să fie considerat nou, în sensul Codului fiscal şi al prezentei proceduri, compartimentul de specialitate întocmeşte "Certificatul", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care rezultă că respectiva persoană nu datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei intracomunitare.7.2. Certificatul se emite cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în două exemplare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.7.3. Un exemplar al certificatului se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.------