ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009    Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate în cadrul Programului ex-ISPA finanţat din asistenţa financiară nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestuia, precum şi în vederea diminuării aplicării de corecţii financiare de către Comisia Europeană,având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăşesc finanţarea gratuită a CEE vor fi suportate de beneficiar, precum şi ale memorandumurilor de finanţare privind aprobarea proiectelor ex-ISPA,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 30 noiembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare", se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor de finanţare, pentru: a) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; b) echipamentele durabile neeligibile contractate după data de 1 iulie 2006 şi alte cheltuieli aferente acestora; c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de instanţele de arbitraj şi/sau de judecată; d) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată; e) suplimentarea bugetelor contractelor de servicii aflate în derulare sau contractelor noi de servicii incluse în planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA; f) întârzieri justificate la plata facturilor; g) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA."2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Operatorii economici din sectorul de mediu care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor ex-ISPA au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile şi la termenele stabilite prin norme."  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 47.----