HOTĂRÂRE nr. 564 din 13 mai 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) şi u), cu următorul cuprins:"r) unitate de creştere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scopuri experimentale; s) unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experienţă pentru a fi utilizate în scopuri experimentale; t) unitate utilizatoare - orice unitate unde animalele sunt utilizate în scopuri experimentale; u) animale de experienţă - animale folosite sau destinate a fi folosite în scop ştiinţific ori experimental."2. La articolul 3 litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. efectuarea transporturilor de produse şi subproduse de origine animală cu mijloace de transport neautorizate sanitar-veterinar sau neigienizate;".3. La articolul 3^1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în călătorii de până la 65 km, precum şi nedeţinerea certificatului de înregistrare;".4. La articolul 3^1 litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. nedeţinerea autorizaţiei de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii;".5. La articolul 3^1 litera b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. nedeţinerea atestatului de pregătire profesională în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor pentru personalul din centrele de colectare;".6. La articolul 3^1 litera b), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:"8. neefectuarea igienizării şi dezinfecţiei mijlocului de transport, precum şi nedeţinerea documentului sanitar-veterinar care să ateste acest lucru;".7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind protecţia, bunăstarea şi creşterea animalelor şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. lipsa unui număr suficient de persoane care îngrijesc animalele şi/sau îngrijirea animalelor de către persoane care nu au competenţa profesională, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare;2. lipsa registrului de consultaţii şi tratamente;3. lipsa registrului de evidenţă şi mişcare;4. lipsa evidenţelor sanitare veterinare pentru ultimii 3 ani; b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. lipsa spaţiului pentru izolarea şi tratarea animalelor bolnave;2. întreţinerea necorespunzătoare a spaţiului pentru izolarea şi tratarea animalelor bolnave;3. nerespectarea spaţiului minim necesar stabilit pentru fiecare animal, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, astfel încât acestuia să nu i se îngrădească libertatea de mişcare şi comportamentul; c) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. funcţionarea obiectivelor zootehnice fără autorizare sau înregistrare sanitară veterinară;2. neaplicarea şi nerespectarea normelor de bunăstare a animalelor privind construirea şi întreţinerea pardoselilor în adăposturile şi padocurile de animale;3. lipsa sau utilizarea unui aşternut necorespunzător din punctul de vedere al calităţii şi cantităţii acestuia;4. lipsa protecţiei faţă de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare şi adăpare; d) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice:1. folosirea la tracţiune a cabalinelor şi a bovinelor sub vârsta de 2 ani sau în ultima lună de gestaţie/prima lună de lactaţie;2. neasigurarea condiţiilor minime de bunăstare a animalelor aflate pe păşune, respectiv umbrare şi surse de apă;3. nerespectarea repausului de boală sau a prescripţiilor medicale veterinare stabilite de personalul sanitar-veterinar, pentru recuperarea stării de sănătate, a capacităţii de producţie şi reproducţie a animalelor; e) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice:1. lipsa aparatelor sau utilizarea aparatelor defecte ori fără etalonarea periodică efectuată şi certificată de către o unitate specializată, pentru măsurarea şi înregistrarea parametrilor de microclimat;2. întreţinerea animalelor într-un microclimat necorespunzător de temperatură, umiditate, curenţi de aer, noxe;3. întreţinerea animalelor în adăposturi fără asigurarea unei luminozităţi şi a unui volum de aer corespunzător;4. neefectuarea măsurilor de autocontrol al calităţii furajelor şi apei utilizate pentru animale prin recoltarea şi examinarea într-un laborator sanitar-veterinar autorizat conform normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor; f) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice:1. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, îngheţate, mucegăite sau neadmise pentru anumite categorii de vârstă, greutate şi stări fiziologice, precum şi hrănirea animalelor fără respectarea unui regim nutritiv corespunzător;2. adăparea animalelor din surse de apă improprii consumului din punctul de vedere al potabilităţii, respectiv încărcătura microbiană, prezenţa nitraţilor, nitriţilor, amoniacului, mirosuri şi gusturi străine şi cu o turbiditate peste 5°;3. lipsa sistemelor de alarmă şi avertizare în cazul defectării instalaţiilor de adăpare, furajare şi microclimat;4. lipsa sau funcţionarea defectuoasă a echipamentelor alternative care să permită menţinerea parametrilor de microclimat în perioada reparării sistemului esenţial; g) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, şi cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. sacrificarea animalelor fără asomare;2. producerea de stimuli, suferinţe şi dureri evitabile în timpul asomării şi sacrificării animalelor pentru consum propriu;3. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele pentru mişcarea şi cazarea animalelor înainte de abatorizare;4. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele pentru animalele care nu sunt livrate în containere sau cuşti;5. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele pentru animalele livrate în containere;6. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele referitoare la contenţia animalelor înainte de asomare, sacrificare sau ucidere;7. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea cu pistolul cu glonte captiv;8. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea prin lovirea urmată de pierderea cunoştinţei;9. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea prin electronarcoză;10. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea prin expunerea la dioxid de carbon;11. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puşcă, în cazul vânatului mare de fermă şi căprioare;12. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru uciderea prin decapitarea şi dislocarea gâtului, numai în cazul păsărilor;13. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru uciderea prin electrocutare şi prin utilizarea dioxidului de carbon;14. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru ucidere în camera de vid pentru vânatul de crescătorie, fazani/prepeliţe/potârnichi;15. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind sângerarea animalelor; h) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. neaplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă cu referire la protecţia şi bunăstarea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, asistenţa medicală şi eutanasia, precum şi lipsa spaţiilor obligatorii pe flux tehnologic;2. funcţionarea unităţilor care cresc, furnizează sau utilizează animale de experienţă fără autorizare sanitară veterinară;3. lipsa persoanei responsabile cu protecţia şi bunăstarea animalelor de experienţă, numită în condiţiile legii;4. lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor şi primatelor neumane crescute şi folosite pentru experimente;5. lipsa evidenţelor obligatorii în unităţile de creştere, furnizare şi utilizare a animalelor de experienţă; i) cu amendă de la 400 lei la 600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. neaplicarea şi nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea adăposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stânelor, surselor de apă, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi şi a sistemelor de evacuare şi colectare a dejecţiilor;2. folosirea la reproducţie a masculilor neautorizaţi, neverificaţi din punctul de vedere al stării de sănătate, suspecţi de boli transmisibile prin montă, refuzul castrării reproducătorilor neautorizaţi, precum şi folosirea pentru reproducţie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin montă;3. întreţinerea necorespunzătoare a reproducătorilor autorizaţi şi nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igienă a montei;4. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare în staţiunile de montă, punctele de însămânţări artificiale şi în alte unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind funcţionarea staţiilor şi a centrelor de incubaţie;6. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de porcine;7. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de viţei;8. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de găini ouătoare;9. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de pui de carne; j) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. suspendarea nejustificată sau întreţinerea defectuoasă a instalaţiilor şi sistemelor care asigură sau reglează parametrii de microclimat din adăposturile de animale;2. evacuarea, colectarea, depozitarea şi utilizarea dejecţiilor provenite din unităţi industriale de creştere a animalelor şi din exploataţiile zootehnice, prin încălcarea normelor sanitare veterinare, funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare şi neutralizare a apelor uzate;3. neprezentarea de către deţinătorii animalelor pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data şi ora stabilite şi comunicate de medicul veterinar oficial, precum şi refuzul acestora de a supune animalele acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii;4. neacordarea sprijinului necesar de către deţinătorii animalelor pentru efectuarea operaţiunilor de depistare, vaccinare şi administrare a unor produse biologice sau medicamentoase animalelor;5. administrarea produselor medicinale de uz veterinar în alte condiţii decât cele prevăzute în prospect sau în specificaţiile tehnice ale produsului respectiv; k) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor legale privind serviciile specializate pentru gestionarea animalelor fără stăpân:1. neraportarea lunară către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi către instituţia prefectului a numărului animalelor înregistrate şi a datelor de identificare a acestora;2. nerespectarea condiţiilor minime de cazare a animalelor fără stăpân;3. nerespectarea măsurilor prevăzute pentru controlul bolilor;4. nerespectarea condiţiilor de îngrijire a animalelor, respectiv hrănire, adăpare şi curăţenia adăposturilor;5. neasigurarea mijloacelor de transport şi a dotărilor corespunzătoare acestora în funcţie de specia care urmează a fi transportată, pentru fiecare serviciu specializat;6. neinstruirea şoferilor mijloacelor de transport prevăzute la pct. 5, în vederea acordării ajutorului medical de urgenţă animalelor transportate;7. eutanasierea animalelor în mijloacele de transport;8. nerespectarea normelor legale privind capturarea şi transportul animalelor fără stăpân; l) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice sau juridice:1. creşterea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri sau produse care conţin asemenea blănuri în vederea comercializării;2. utilizarea blănurilor provenite de la câinii şi pisicile eutanasiate şi a produselor care conţin astfel de blănuri, precum şi importul sau exportul acestora;3. sacrificarea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri şi produse care conţin asemenea blănuri."8. La articolul 6 litera a), după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 şi 13, cu următorul cuprins:"11. neîndeplinirea dispoziţiei oficiale stabilite de autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de a distruge un produs/materie primă care nu sunt sigure sau sunt improprii pentru consumul uman;12. neiniţierea de îndată, de către operatorul din sectorul alimentar care consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu satisface cerinţele privind siguranţa produselor alimentare, a procedurilor pentru retragerea sau rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piaţă în cazul în care produsul alimentar a ieşit de sub controlul imediat al respectivului operator iniţial;13. neinformarea de îndată a autorităţilor competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar prevăzută la pct. 12."9. La articolul 6 litera b), punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"8. retragerea sau rechemarea alimentelor de către operatorii din industria alimentară fără respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi fără respectarea procedurilor elaborate pentru acestea, în cadrul programului de autocontrol, avizate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;9. funcţionarea exploataţiilor de animale, precum şi a unităţilor care produc, colectează, prelucrează, depozitează, intermediază sau valorifică alimente, produse şi subproduse de origine animală, produse destinate nutriţiei animalelor, fără obţinerea înregistrării/autorizării din partea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente."10. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare, aditivii furajeri, premixurile, furajele medicamentate şi hrana pentru animale şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei:1. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare;2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia furajelor medicamentate;3. neanunţarea autorităţii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru al unităţii din domeniul hranei pentru animale sau a denumirii unităţii;4. neanunţarea autorităţii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru din domeniul farmaceutic veterinar; b) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei:1. nerealizarea testelor de omogenitate şi a programelor de autocontrol pentru furajele medicamentate, în unităţile producătoare;2. nerespectarea cerinţelor referitoare la gestionarea păscutului pe anumite păşuni şi terenuri cultivate, prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005;3. nedeţinerea în depozitele farmaceutice a copiilor autorizaţiilor de comercializare ale produselor medicinale de uz veterinar;4. lipsa spaţiului special amenajat pentru depozitarea contraprobelor, în unităţile producătoare de hrană pentru animale;5. lipsa spaţiului special amenajat pentru depozitarea produselor deteriorate, expirate sau retrase de la comercializare, în unităţile producătoare de hrană pentru animale; c) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei:1. lipsa registrelor prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora;2. absenţa documentelor care descriu procedurile elaborate cu privire la principiile privind analiza riscurilor şi punctele critice de control, respectiv Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora şi neţinerea la zi a evidenţelor;3. depozitarea deşeurilor periculoase, îngrăşămintelor, produselor fitofarmaceutice în spaţiul destinat hranei pentru animale;4. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii şi îndepărtării deşeurilor de fabricaţie de produse medicinale veterinare neconforme şi a celor expirate, reziduurilor, soluţiilor, pulberilor şi apelor reziduale;5. nerespectarea măsurilor privind contaminarea încrucişată la produsele destinate nutriţiei animale;6. nerespectarea regulilor de bună practică de laborator de către laboratoarele care efectuează teste în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de comercializare a produselor medicinale veterinare;7. practicarea, în cadrul unităţilor de producţie sau de distribuţie a produselor medicinale veterinare, a altor activităţi decât a celor pentru care au fost autorizate;8. distribuţia produselor medicinale veterinare către persoane juridice sau persoane fizice neautorizate;9. participarea persoanelor necalificate la operaţiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în procesul de fabricaţie şi în cel de distribuţie;10. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea, inscripţionarea şi publicitatea produselor medicinale veterinare, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de producţie sau de distribuţie;11. nerespectarea regulilor de bună practică în activitatea de farmacovigilenţă desfăşurată de deţinătorul autorizaţiei de comercializare;12. nerespectarea condiţiilor de funcţionare a unităţii de producţie de produse medicinale veterinare pentru care a fost autorizat sau în cazul nerespectării regulilor de bună practică de fabricaţie;13. comercializarea produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală de către altă persoană decât medicul veterinar;14. neluarea măsurilor corespunzătoare, de către fabricanţii din sectorul hranei pentru animale, pentru asigurarea trasabilităţii produselor;15. lipsa încheierii unui contract, încheiat în condiţiile legii, cu o firmă specializată pentru denaturarea produselor medicinale veterinare şi a hranei pentru animale, cu termen de valabilitate depăşit;16. comercializarea prin punctele farmaceutice veterinare a produselor biologice de uz veterinar şi a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală veterinară;17. neraportarea de către deţinătorul autorizaţiei de comercializare la Direcţia coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA şi farmacovigilenţă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a reacţiilor adverse care i-au fost aduse la cunoştinţă;18. comercializarea produselor biologice de uz veterinar prin farmaciile veterinare; d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei şi suspendarea autorizaţiei de distribuţie până la remedierea deficienţelor constatate, nerespectarea regulilor de bună practică de distribuţie de către unităţile de distribuţie; e) cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei:1. fabricarea şi distribuţia produselor medicinale veterinare fără documente care să ateste provenienţa şi/sau calitatea acestora;2. nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a produselor medicinale veterinare de către fabricanţi şi distribuitori;3. distribuirea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăşit sau cu buletin de analiză necorespunzător;4. deţinerea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăşit în spaţii neamenajate special în acest scop;5. nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului aprobat anual prin hotărâre a Guvernului;6. nesigilarea şi neetichetarea probelor şi contraprobelor pentru a putea fi identificate cu uşurinţă, precum şi antrepozitarea în condiţii necorespunzătoare a acestora;7. nerealizarea de către operatorii din sectorul hranei pentru animale a Planului de autocontrol; f) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei:1. deţinerea şi comercializarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru comercializare;2. utilizarea în nutriţia animalelor a produselor expirate;3. neimplementarea principiilor HACCP în unităţile din sectorul hranei pentru animale;4. nepăstrarea probelor sau a contraprobelor din fiecare lot, pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare;5. desfăşurarea în cadrul unităţilor din domeniul farmaceutic şi din domeniul hranei pentru animale a altor activităţi în afara celor prevăzute în autorizaţia de funcţionare;6. nerespectarea cerinţelor care se aplică întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale care nu desfăşoară activităţi de producţie primară de furaje, prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului;7. folosirea antibioticelor în furaje, ca promotori de creştere şi ca tratament profilactic;8. netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de import cu produse din domeniul farmaceutic veterinar şi din domeniul hranei pentru animale către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;9. netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de import sau comerţ intracomunitar din statele membre ale Uniunii Europene cu produse din domeniul hranei pentru animale către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; g) cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei şi suspendarea activităţii pentru o perioadă de la o lună la 6 luni:1. utilizarea în nutriţia animalelor a substanţelor interzise;2. neiniţierea imediată a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de către operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale atunci când hrana pentru animale importată, produsă, prelucrată, fabricată sau distribuită nu satisface cerinţele de siguranţă privind hrana pentru animale sau reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor şi a oamenilor;3. introducerea pe piaţă, prelucrarea sau utilizarea aditivilor pentru furaje, aditivi care nu au fost autorizaţi în conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului şi care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de acest regulament;4. netrimiterea de probe din loturi de produs vrac şi/sau din produsul medicinal veterinar imunologic pentru control la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar sau la un laborator autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia, de către deţinătorul autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare imunologice, înainte ca produsul să fie pus în circulaţie;5. orice modificare adusă produselor medicinale veterinare şi seturilor de diagnostic autorizate în România, a instrucţiunilor de utilizare, de către producători, fără informarea scrisă a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar; h) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi închiderea unităţii:1. funcţionarea unităţilor de producţie a produselor medicinale veterinare neautorizate sanitar-veterinar de autoritatea competentă;2. nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare de funcţionare în unităţi de asistenţă medical veterinară."11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 şi la art. 6 lit. b) pct. 1, sancţionate potrivit art. 8, precum şi a celor prevăzute la art. 9 şi 10 se fac de către inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 564.__________