ORDIN nr. 613 din 15 mai 2009privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. IB 4.901/2009,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, Direcţia de control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statBucureşti, 15 mai 2009.Nr. 613.  +  Anexa METODOLOGIEde evaluare a autovehiculelor utilizate pentrutransportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală  +  Articolul 1Utilizarea autovehiculelor pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se realizează pe baza unui referat tehnic eliberat de unul dintre institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara.  +  Articolul 2Categoriile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, acceptate la transportul cu autovehicule, cu denumiri din Catalogul european al deşeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, sunt următoarele: a) deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice, care corespund codului 18 01 02, respectiv fragmente şi organe umane, incluzând recipiente de sânge şi sânge conservat; b) deşeuri infecţioase, care corespund codului 18 01 03, respectiv deşeuri ale căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor; c) deşeuri înţepătoare-tăietoare, care corespund codului 18 01 01, respectiv obiecte ascuţite; d) deşeuri farmaceutice, care corespund codului 18 01 09, respectiv medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 (medicamente citotoxice şi citostatice).  +  Articolul 3Autovehiculul utilizat pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.  +  Articolul 4În vederea obţinerii referatului tehnic pentru autovehiculul utilizat pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, operatorii economici se vor adresa unuia dintre institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara, unde vor depune un dosar care va conţine: a) cerere de eliberare a referatului tehnic; b) declaraţie pe propria răspundere privind documentaţia prezentată, că aceasta corespunde cu originalul şi că autovehiculul este dotat cu aer condiţionat sau instalaţie de frig în stare de funcţionare; c) copie de pe certificatul de înregistrare al firmei; d) licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu; e) copia conformă a licenţei de transport rutier public de mărfuri sau copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu de mărfuri, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone; f) documente privind instruirea consilierului de siguranţă şi a conducătorului auto asupra riscurilor transportului de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală şi a metodelor de reducere a posibilităţilor de apariţie a eventualelor incidente (certificat de consilier de siguranţă, decizia transportatorului de repartizare a consilierului de siguranţă la punctul respectiv de lucru al transportatorului şi certificat A.D.R. al conducătorului auto); g) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului; h) certificat de înmatriculare al autovehiculului (inclusiv revizia tehnică); i) fişa tehnică a autovehiculului, din care să reiasă dotările acestuia în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.  +  Articolul 5În funcţie de categoriile de deşeuri transportate, autovehiculul va fi dotat cu aer condiţionat sau echipament frigorific. a) Autovehiculele dotate cu aer condiţionat în compartimentul destinat containerelor ce conţin deşeuri pot transporta:(i) deşeuri infecţioase - codul 18 01 03, alte deşeuri ale căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor;(îi) deşeuri înţepătoare-tăietoare - codul 18 01 01, obiecte ascuţite;(iii) deşeuri farmaceutice - codul 18 01 09, medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08. b) Autovehiculele dotate cu echipament frigorific în compartimentul destinat containerelor ce conţin deşeuri pot transporta toate categoriile de deşeuri sanitare stipulate în art. 2.  +  Articolul 6 (1) Operatorii economici care transportă deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu deţin referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita şi obţine până la data de 30 iunie 2009, conform art. 24 alin. (3), lit. c) şi, respectiv, art. 29 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008. În cazul în care referatul tehnic nu se obţine până la acest termen, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. (2) Referatul tehnic are o valabilitate de 2 ani, după care se solicită un nou referat tehnic. (3) Costul pentru elaborarea referatului tehnic se suportă de operatorul economic care realizează transportul.  +  Articolul 7Orice modificare a documentaţiei ce a stat la baza elaborării referatului tehnic anulează valabilitatea acestuia.  +  Articolul 8Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin structurile de control, verifică îndeplinirea condiţiilor şi valabilităţii, stipulate în referatul tehnic pentru autovehiculele utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, eliberat de institutele de sănătate publică.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform reglementărilor în vigoare, în conformitate cu cap. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.-----