LEGE nr. 168 din 8 mai 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) instituţii din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituţiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrăţire instituţională în aceleaşi condiţii ca instituţiile donatoare de asistenţă tehnică;..................................................................... j) expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, personalul din instituţiile acreditate potrivit art. 2^1, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi prin lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională;".2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Proiectele de înfrăţire instituţională vor fi implementate în calitate de donatori de asistenţă tehnică în ţările beneficiare de instituţiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum şi de alte instituţii acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta."3. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea Ministerul Economiei şi Finanţelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Finanţelor Publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 8 mai 2009.Nr. 168.------------