LEGE nr. 157 din 8 mai 2009pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 22 august 2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 266/2007 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (2) şi litera b) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prezenta ordonanţă se aplică sistemelor electronice de tarifare, care privesc doar colectarea tuturor tipurilor de tarife pentru utilizarea infrastructurii pe întreaga reţea de drumuri publice, inclusiv cele urbane, precum şi sistemelor electronice implementate pentru tarifarea utilizării unor secţiuni de infrastructură, respectiv tunelurile, podurile, infrastructurile de acces la feribot şi trecătorile de munte............................................................................ b) sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesită instalarea unor echipamente la bordul vehiculelor;".2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) sistem electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, denumit în continuare sistem electronic de tarifare - sistem de colectare a sumelor aferente tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care presupune instalarea la bordul vehiculelor a unor echipamente de bord ce permit identificarea automată a vehiculelor şi determinarea modului în care acestea utilizează infrastructura rutieră, pentru a se asigura o tarifare corectă, în condiţii de siguranţă rutieră şi de fluenţă a traficului; b) operator al sistemului electronic de tarifare - operator economic persoană juridică, cu scop patrimonial, sau orice organism de autoritate care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate ce are această personalitate, care este autorizată să opereze sisteme electronice de tarifare; c) utilizator - persoana fizică sau juridică care utilizează infrastructura rutieră pentru a cărei utilizare s-a stabilit un tarif; d) echipament de bord - dispozitiv electronic care se instalează la bordul unui vehicul şi care permite identificarea automată a acestuia şi determinarea modului în care vehiculul utilizează infrastructura rutieră; e) serviciu electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, denumit în continuare serviciu electronic de tarifare - serviciu pus la dispoziţia utilizatorilor de către operatorii sistemelor electronice de tarifare."3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Toate sistemele electronice de tarifare ce vor fi date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor utiliza, în scopul efectuării tranzacţiilor electronice de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii: a) tehnologie de localizare prin satelit; b) tehnologie de comunicaţii mobile în conformitate cu standardul GSM - GPRS (standard de referinţă GSM TS 03.06/23.060); c) tehnologie cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz. (2) Operatorii sistemelor electronice de tarifare sunt obligaţi să pună la dispoziţia utilizatorilor echipamente de bord care să fie adecvate utilizării pe toate tipurile de vehicule şi cu toate sistemele electronice de tarifare care utilizează tehnologiile prevăzute la alin. (1), conform calendarului prevăzut la art. 4 alin. (4). Aceste echipamente de bord trebuie să asigure cantitativ cererea utilizatorilor interesaţi. (3) Suplimentar faţă de tehnologiile prevăzute la alin. (1), echipamentele de bord pot fi adaptate şi la alte tehnologii, cu condiţia ca aceasta să nu creeze dificultăţi utilizatorilor sau să nu creeze discriminări între aceştia. Echipamentele de bord pot fi conectate şi la tahograful digital al vehiculului."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Serviciul european de tarifare electronică este un serviciu complementar serviciului electronic naţional de tarifare. (2) Serviciul european de tarifare electronică este definit de Comisia Europeană conform prevederilor art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunităţii (Directiva 2004/52/CE) şi acoperă întreaga reţea rutieră comunitară pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt încasate electronic. (3) Serviciul european de tarifare electronică este definit de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor să furnizeze serviciul în cauză, de un ansamblu de standarde şi cerinţe tehnice şi de un contract de abonament unic între utilizator şi operatorul care oferă serviciul. Acest contract asigură accesul la serviciu pe întreaga reţea şi abonamentul se poate face la un operator de pe oricare secţiune a reţelei. (4) În cazul în care administratorii infrastructurii rutiere implementează sisteme electronice de tarifare pe teritoriului României, aceştia trebuie să se asigure că operatorii furnizează Serviciul european de tarifare electronică utilizatorilor lor în conformitate cu următorul calendar: a) pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone şi pentru toate vehiculele cu o capacitate mai mare de 9 locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, în termen de cel mult 3 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică menţionate la art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE; b) pentru toate celelalte tipuri de vehicule, în termen de cel mult 5 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică prevăzute la art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere în ceea ce priveşte introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife şi scopul lor sunt independente de Serviciul european de tarifare electronică. Serviciul european de tarifare electronică privind doar metoda de încasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de naţionalitatea părţilor contractante sau de zona ori punctul din reţeaua rutieră pentru care se percep tarifele."6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Echipamentele de bord care asigură accesul la Serviciul european de tarifare electronică trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 497/2003*) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare."------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007.7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă: a) operatorilor sistemelor electronice de tarifare şi colectare, pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2); b) administratorilor infrastructurii rutiere, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4)."8. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la adoptarea deciziei Comisiei Europene, prevăzută la art. 4 alin. (4) din Directiva 2004/52/CE, privind definiţia Serviciului european de tarifare electronică şi a elementelor sale tehnice."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 39 din 22 august 2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 8 mai 2009.Nr. 157.------