LEGE nr. 163 din 8 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 11 aprilie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Numele aceluia care trebuie să plătească (tras), respectiv numele și prenumele, în clar, ale persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă. În cazul în care numele trasului depășește spațiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cambie primele caractere din numele și prenumele, respectiv din denumirea trasului, în limita spațiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cambiei;2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 1, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. Codul trasului, respectiv un număr unic de identificare prevăzut în documentele de identificare sau de înregistrare ale trasului;1^2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Orice semnătură cambială trebuie să cuprindă:a) în clar, numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă;b) semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanților legali sau a împuterniciților persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanților sau a împuterniciților altor categorii de entități care utilizează astfel de instrumente.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin semnătura trasului se înțelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de tras sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului trasului, persoană fizică, persoană juridică sau entitate care acceptă la plată cambii.»3. La articolul I, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 și 4^2 cu următorul cuprins:4^1. La articolul 104, punctul 7) se modifică și va avea următorul cuprins:7) Semnătura emitentului, respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de emitent sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului, persoană fizică, persoană juridică sau entitate care utilizează astfel de instrumente;4^2. La articolul 104, după punctul 7) se introduc două noi puncte, punctele 8) și 9), cu următorul cuprins:8) numele emitentului, respectiv numele și prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă. În cazul în care numele emitentului depășește spațiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele și prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita spațiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin;9) codul emitentului, respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului.»Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 8 mai 2009.Nr. 163.