HOTĂRÂRE nr. 442 din 8 aprilie 2009privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 168/2008,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Obiectiv şi dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, denumit în continuare POP, pe întreaga perioadă de derulare a programului, pe teritoriul României. (2) Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice şi private. (3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în calitate de autoritate de management pentru POP, asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.  +  Articolul 2 (1) Termenii programare, axă prioritară, măsură, operaţiune, monitorizare, evaluare, strategie de dezvoltare locală, comitet de monitorizare, cheltuială publică, au înţelesurile din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L223/2006. (2) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) POP - documentul programatic elaborat potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007-2013; b) Ghidul solicitantului - o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în calitate de autoritate de management pentru POP; este disponibil la sediul central al ANPA, la filialele regionale ale ANPA, precum şi pe site-ul ANPA şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR; c) contract de finanţare - documentul juridic încheiat între autoritatea de management (ANPA) şi solicitantul de finanţare, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POP şi care stabileşte obiectul sprijinului, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice; d) decizie de finanţare - actul unilateral emis de autoritatea de management, care se elaborează în cazul în care beneficiarul este o instituţie care participă la implementarea POP şi care stabileşte obligaţiile acesteia; e) proiect eligibil - proiectul/operaţiunea care îndeplineşte condiţiile minime prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi care poate fi selectat, conform criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare, pentru a primi asistenţă financiară nerambursabilă din FEP; f) conflict de interese - situaţia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influenţează imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea şi raportarea activităţilor desfăşurate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituţia din care face parte; g) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul POP, care pot fi finanţate atât din FEP, în limita ratei de cofinanţare conform reglementărilor comunitare, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare; h) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din FEP în cadrul POP, care nu pot fi finanţate din FEP, conform reglementărilor comunitare şi naţionale.  +  Articolul 3Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general: a) să fie efectiv plătită potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost finalizată înainte de data începerii eligibilităţii; b) să fie dovedită cu facturi sau cu alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, însoţite de documentele de plată, potrivit legii, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate; c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei de finanţare sau ale contractului de finanţare; d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.  +  Articolul 4 (1) Contribuţia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă în conformitate cu prevederile art. 3, dacă îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice: a) contribuţia constă în terenuri, clădiri, echipamente, materiale, activitate profesională sau prestaţii voluntare; b) obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile; c) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator autorizat; d) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii; e) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; f) cheltuielile nu au fost realizate prin măsuri de inginerie financiară; g) în cazul prestaţiei voluntare, valoarea muncii este determinată luându-se în considerare timpul destinat şi valoarea salariului mediu pe oră sau pe zi pentru munca prestată. (2) La finanţarea unei operaţiuni contribuţia FEP acoperă totalul cheltuielilor eligibile în limita ratei de cofinanţare din FEP, cu excepţia contribuţiei în natură a beneficiarului.  +  Articolul 5Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile ale art. 3 şi îndeplineşte următoarele condiţii specifice: a) bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile; b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi justificată prin orice document contabil; c) corespunde perioadei de cofinanţare a operaţiunii.  +  Articolul 6Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 3 şi dacă sunt alocate proporţional operaţiunii, potrivit metodei elaborate de autoritatea de management şi prevăzute în contractul de finanţare/decizia de finanţare.  +  Articolul 7Costul achiziţiei de teren fără construcţii este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3 şi următoarele condiţii specifice: a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea de terenuri şi obiectivele operaţiunii cofinanţate; b) costul de achiziţie al terenului este certificat de un evaluator autorizat; c) partea din suma totală a cheltuielilor legate de operaţiune, reprezentată de achiziţionarea terenului, să nu depăşească 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii.  +  Articolul 8Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3, precum şi următoarele condiţii specifice: a) operaţiunea nu beneficiază de finanţare din fonduri publice; b) imobilul nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare; c) costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator autorizat, care să confirme că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională; d) imobilul este folosit potrivit destinaţiei atribuite de autoritatea de management pentru perioada stabilită de aceasta; e) imobilul este utilizat numai în conformitate cu obiectivele operaţiunii.  +  Articolul 9Costul achiziţionării echipamentului de ocazie este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3, precum şi următoarele condiţii specifice: a) vânzătorul echipamentului prezintă o declaraţie prin care se atestă originea şi confirmă că în ultimii 7 ani echipamentul nu a fost achiziţionat printr-un ajutor naţional sau comunitar; b) preţul echipamentului de ocazie nu excedează valorii sale de piaţă şi este mai mic decât preţul echipamentului similar nou; c) echipamentul respectă condiţiile tehnice necesare pentru operaţiune, precum şi pe cele prevăzute în legislaţia naţională.  +  Articolul 10În cazul leasingului financiar, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 3 şi următoarele condiţii specifice: a) obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finanţare/decizia de finanţare; b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii; c) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile; d) valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing; e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii.  +  Articolul 11Cheltuielile referitoare la următoarele contracte de subantrepriză nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din FEP: a) contractele de subantrepriză care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare adăugată proporţională; b) contractele de subantrepriză încheiate cu intermediari sau consultanţi, în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului, cu excepţia cazurilor în care o asemenea plată este justificată de beneficiar, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau a serviciilor furnizate.  +  Articolul 12Pentru toate contractele de subantrepriză, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile de subantrepriză.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare/decizia de finanţare. (2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.  +  Articolul 14Dobânzile de debit, altele decât subvenţiile la dobândă care vizează reducerea costului împrumutului pentru întreprinderi din cadrul unui regim autorizat de ajutoare de stat, taxele de schimb şi celelalte cheltuieli pur financiare nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din FEP.  +  Articolul 15Cheltuielile cu consultanţa juridică, cheltuielile notariale, cheltuielile de expertiză tehnică şi financiară sunt eligibile dacă sunt legate şi strict necesare de operaţiune şi cerute obligatoriu printr-o clauză explicită în contractul de finanţare/decizia de finanţare.  +  Articolul 16Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi stimulentelor efectuate de beneficiar în cadrul implementării proiectului constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile cu privire la pregătirea, gestionarea, informatizarea, evaluarea, informarea, comunicarea, derularea şi controlul POP sunt eligibile. (2) Cheltuielile privind chiria şi cele care vizează consolidarea mijloacelor administrative necesare implementării POP, fiind cuprinse aici cheltuielile cu remuneraţia funcţionarilor publici şi contractuali care afectează aceste costuri, sunt eligibile.  +  Capitolul II Reguli privind proiectele care pot fi cofinanţate din FEP  +  Articolul 18 (1) Un solicitant poate depune în acelaşi timp cel mult două proiecte pentru măsuri diferite din cadrul POP, pentru a fi cofinanţate din FEP. (2) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEP, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat.  +  Articolul 19Pentru beneficiarii măsurilor derulate din POP se aplică următoarele restricţii de finanţare: a) beneficiarii înregistraţi în lista Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEP, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; b) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEP, care se află în situaţii litigioase cu APDRP sau ANPA, până la soluţionarea definitivă a litigiului.  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile numai în cazul în care nu depăşesc 12% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede construcţii-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul nu prevede construcţii-montaj sau nu necesită certificat de urbanism. (2) Costurile generale ale proiectului pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale căror studii de fezabilitate au fost întocmite şi finanţate din alte fonduri comunitare sau bugetare, înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, costurile reprezentând actualizarea acestor studii nu vor depăşi 3% din valoarea costurilor de proiectare şi inginerie, cu menţinerea procentului de maximum 12% din costurile generale ale proiectului. (3) În cazul proiectelor care necesită acord de mediu şi studiu de impact de mediu, selecţia proiectelor se va efectua fără obligativitatea prezentării acestora, iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului şi încheierea contractului de finanţare nu va putea depăşi 6 luni. (4) Studiul de fezabilitate şi, după caz, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente unui proiect integrat, se realizează potrivit prevederilor legale pentru fiecare tip de investiţie, integrarea realizându-se printr-un deviz general centralizator, întocmit de proiectantul care elaborează documentaţia aferentă investiţiei majoritare.  +  Articolul 21 (1) Cheltuielile generale şi specifice necesare pentru realizarea proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt necesare pentru desfăşurarea proiectului şi în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat, ale economiei şi ale eficienţei costurilor; b) sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare; c) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile şi verificabile şi sunt susţinute de originalele actelor de plată, precum şi de documente justificative, în condiţiile legii. (2) În cazul subcontractării operaţiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, contractorul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării prin FEP şi este obligat să furnizeze autorităţii de management toate informaţiile legate de subcontractori, conform cerinţelor acestora. Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă în cazul operaţiunilor derulate pentru cofinanţarea din FEP.  +  Articolul 22 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, pentru cofinanţare din FEP sunt eligibile cheltuielile care au ca rezultat următoarele:A. active corporale: a) construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru producţie, servicii, inclusiv turism, depozitare, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi; b) branşamente şi racorduri necesare proiectelor; c) lucrări de reabilitare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu; d) achiziţii în leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului şi dacă transferul proprietăţii bunului către beneficiar se realizează înainte de ultima cerere de plată; e) achiziţii de terenuri şi imobile în condiţiile prezentei hotărâri;B. active necorporale: a) costurile generale legate de realizarea investiţiilor prevăzute la lit. A.a) pentru proiectare şi asistenţă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren, obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii; b) achiziţiile, inclusiv achiziţiile în leasing financiar, de knowhow sau de cunoştinţe tehnice nebrevetate, software, brevete şi licenţe pentru pregătirea şi implementarea proiectului, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului şi dacă transferul proprietăţii bunului către beneficiar se realizează înainte de ultima cerere de plată. (2) Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să fie considerate active amortizabile; b) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate în exclusivitate în locaţia în care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost finalizată. (3) Pentru categoriile de beneficiari ai cofinanţării din FEP care, pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.  +  Articolul 23Proiectele depuse de beneficiarii publici pentru finanţare prin FEP se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică.  +  Articolul 24 (1) Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţate din FEP este de 2 ani de la data încheierii contractului de finanţare. (2) Durata maximă de execuţie prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu acordul prealabil al părţilor contractante şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.  +  Articolul 25Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli: a) taxa pe valoarea adăugată recuperabilă; b) dobânda la datorie; c) contravaloarea aferentă bunurilor furate, pierdute, confiscate sau dispărute, care fac obiectul proiectului; d) impozitele, taxele vamale şi taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de plătit la importul de mărfuri; e) comisioanele bancare, costurile garanţiilor şi cheltuielile similare; f) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP; g) în cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobânzile; h) cheltuiala legată de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile; i) amenzile, penalităţile şi cheltuielile de judecată.  +  Articolul 26 (1) Contractul de finanţare pentru investiţiile cofinanţate din FEP, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii. (2) În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluată, la cerere, de succesorul/succesorii său/săi în drepturi, potrivit prevederilor legale în materie, cu aprobarea expresă şi prealabilă a contractanţilor. (3) Beneficiarul nu are dreptul să constituie garanţii sau ipoteci asupra investiţiei ce face obiectul contractului de finanţare, care să devină executorii mai devreme de împlinirea a 5 ani de la finalizarea investiţiei.  +  Capitolul III Reguli financiare  +  Articolul 27 (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi potrivit prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 6.664 din 14 decembrie 2007, contribuţia financiară acordată de Comunitatea Europeană din FEP se completează cu contribuţia naţională, asigurată anual de la bugetul de stat. (2) Alocările financiare totale ale contribuţiei publice din FEP şi de la bugetul de stat, defalcate pe ani, pe axe, aferente perioadei de programare 2007-2013, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se pot angaja cheltuieli prin decizia/contractul de finanţare numai în limita sumelor stabilite pentru fiecare măsură de către autoritatea de management. (4) Încheierea contractelor de finanţare sau emiterea deciziei de finanţare se poate face începând cu data aprobării POP prin decizia Comisiei Europene.  +  Capitolul IV Reguli pentru monitorizare şi evaluare  +  Articolul 28 (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de POP 2007-2013, comparativ cu obiectivele propuse, instituţiile implicate în implementare desfăşoară activităţi de monitorizare şi evaluare, pe baza datelor puse la dispoziţia acestora de către beneficiarii de cofinanţare din FEP. (2) Beneficiarii cofinanţării din FEP trebuie să furnizeze toate datele solicitate de instituţiile implicate atât în perioada de implementare a proiectelor, cât şi ulterior finalizării acestora.  +  Capitolul V Reguli generale pentru control  +  Articolul 29Beneficiarii măsurilor de sprijin cofinanţate din FEP asigură accesul la locul de implementare a investiţiilor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele relevante, potrivit prevederilor procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 30Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă despre toate informaţiile oferite, astfel încât să cunoască înainte de asumarea obligaţiilor toate drepturile şi obligaţiile născute din decizia/contractul de finanţare.  +  Articolul 31 (1) În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, ANPA stabileşte liste cu cheltuielile eligibile, având în vedere conţinutul POP şi prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1.198/2006 şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit. (2) Listele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) În vederea verificării şi confirmării eligibilităţii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operaţiuni, autoritatea de management stabileşte proceduri specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 32Hotărârea Guvernului nr. 1.390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile Puşcaşp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 442.  +  Anexa 1 Alocarea financiară anuală a contribuţiei publice (în euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013)
  *Font 8*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Contribuţie publică anuală │ │├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ TOTAL ││ An │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ │├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│FEP │15.127.527│22.157.050│30.156.234│36.391.468│39.257.052│42.262.575│45.362.301│230.714.207│├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Buget │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional│ 5.042.509│ 7.385.683│10.052.077│12.130.487│13.085.683│14.087.525│15.120.767│76.904.736 │└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
   +  Anexa 2 Alocarea financiară a contribuţiei publice pe axe (în euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013)
  Axă priori- tară Contribuţia publică totală (euro) Contribuţie FEP (euro) Rată de cofinanţare FEP (%) Contribuţie naţională (euro) Rată de contribuţie naţională (%)
  Axa 1 13.300.000 9.975.000 75% 3.325.000 25 %
  Axa 2 140.000.000 105.000.000 75% 35.000.000 25 %
  Axa 3 40.000.000 30.000.000 75% 10.000.000 25 %
  Axa 4 100.000.000 75.000.000 75% 25.000.000 25 %
  Axa 5 14.318.942,7 10.739.207 75% 3.579.735,7 25 %
  TOTAL: 307.618.942,7 230.714.207 76.904.735,7
  ___________