HOTĂRÎRE nr. 449 din 27 aprilie 1990privind unele modificări şi completări ale reglementărilor în vigoare, referitoare la întocmirea devizelor în activitatea de investiţii şi reparaţii
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În documentaţiile economice ale obiectivelor de investiţii şi de reparaţii se vor introduce preţurile şi tarifele legale pentru materialele, utilajele, echipamentele şi, respectiv, serviciile prevăzute în documentaţiile tehnice, precum şi reţelele de salarizare în vigoare.În cazul în care în perioada execuţiei lucrărilor se aproba, potrivit competentelor legale, noi preţuri, noi tarife sau noi reţele de salarizare, acestea se vor introduce în documentaţia lucrărilor de executat, la data aprobării lor.  +  Articolul 2Se aprobă structura şi conţinutul devizului general pentru obiectivele de investiţii, conform anexei la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Ministerul Construcţiilor va introduce modificările rezultate din prezenta hotărîre în Normativul de ramura privind întocmirea devizelor de execuţie şi va elabora norme privind modul de recalculare a devizelor pe categorii de lucrări, a devizelor pe obiecte şi a devizelor generale, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărîri.  +  Articolul 4Influentele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei hotărîri se vor aproba de către titularii de investiţii pînă la data de 30 iunie 1990, stabilindu-se în acelaşi timp măsuri pentru încadrarea în volumul total de investiţii aprobat anul 1990.executanta şi beneficiar.  +  Articolul 5Prevederile prezentei hotărîri se aplică la toate documentaţiile obiectivelor de investiţii şi de reparaţii, pentru volumul de lucrări care se executa după data de 1 ianuarie 1990.  +  Articolul 6Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri nu se aplică.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa
                   
    DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii ......
    Lucrări şi cheltuieli care se cuprind în valoarea investiţieiConstrucţii şi instalaţiiUtilaje şi echipamente tehnologice care se monteazăMontaj utilaje şi echipamente tehnologiceUtilaje independenteDotăriAlte cheltuieliTotal
    12345678
    PARTEA I              
    Cap. 1              
    a) Studii şi cercetări de teren (topo, hidro, geo etc.) efectuate pentru pregătirea şi realizarea investiţiei...XXXX......
    b) Cheltuieli pentru documentare şi experimentareXXXXX......
    c) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică din ţarăXXXXX......
    d) Cheltuieli pentru proiectul tehnologic (know-how), studierea şi tratarea ofertelor, documentaţia tehnică şi licenţa de fabricaţie şi asistenţă tehnică din importXXXXX......
    Cap. 2              
    a) Exproprieri, despăgubiri, strămutări, demolări, demontări...XXXX......
    b) Costul terenuluiXXXXX......
    c) Amenajarea şi nivelarea terenului (desecări, drenaje etc.)...XXXX......
    d) Dotarea teritoriului - plantaţii, împrejmuiri etc. (pe obiecte)...XXXX......
    e) Cheltuieli pentru protecţia mediului înconjurător.....................
    Cap. 3 - Investiţii destinate realizării producţiei de bază (pe obiecte).....................
    Cap. 4 - Investiţii destinate realizării producţiei auxiliare (pe obiecte).....................
    Cap. 5 - Investiţii pentru transporturi şi telecomunicaţii (pe obiecte).....................
    Cap. 6 - Investiţii pentru alimentare cu energie (pe obiecte).....................
    Cap. 7 - Investiţii privind utilităţile construcţiei şi reţele pentru apă, canalizare etc. (pe obiecte).....................
    Cap. 8 - Investiţii pentru obiecte neproductive legate din punct de vedere funcţional de producţie (pe obiecte).....................
    Cap. 9 - Investiţii pentru obiecte neproductive nelegate din punct de vedere funcţional de producţie (pe obiecte).....................
    Cap. 10 - Mijloace de ridicare şi transport independente - automacarale, autocamioane, electrocare etc., piese de schimb, dotare iniţialăXXX......X...
    Cap. 11              
    a) Costul energiei electrice pentru iluminarea locurilor de muncă la lucrările care se execută la lumină artificială...X...XXX...
    b) Cheltuieli necesare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros...X...XXX...
    c) Cheltuieli pentru constituirea fondului de tehnică nouă cu cota de 0,3% din care:...X...XXX...
    - 0,1% pentru unitatea de execuţie...X...XXX...
    - 0,2% se virează de beneficiari la Ministerul ConstrucţiilorXXXXXX...
    d) Sporuri prevăzute de lege pentru activitatea de construcţii-montaj...X...XXX...
    e) Cheltuieli cu probe, încercări şi expertize pe parcursul execuţiei şi la recepţie.........XX......
    f) Comisionul de 0,1% aplicat la valoarea de construcţii-montaj pentru finanţarea activităţii organelor Inspecţiei de Stat pentru Calitatea ConstrucţiilorXXXXX......
    g) Comisionul băncii finanţatoareXXXXX......
    Cap. 12 - Cheltuieli diverse şi neprevăzuteXXXXXX...
    PARTEA A II-A              
    Cap. 13 - Cheltuieli pentru întreprinderea care se construieşte, aprobate potrivit legiiXXX............
    Cap. 14 - Cheltuieli pentru supravegherea tehnică pe durata realizării investiţieiXXXXX......
    Cap. 15 - Cheltuieli pentru pregătirea cadrelor de exploatareXXX............
    PARTEA A III-A              
    Cap. 16 - Cheltuieli şi lucrări pentru organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii-montaj...XXXXX...
    PARTEA A IV-A              
    Cap. 17 - Cheltuieli nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologiceXXXXX......
    TOTAL GENERAL.....................
  RECAPITULATIEA. Structura cheltuielilor din devizul general:1. TOTAL, din care: a) construcţii montaj b) utilaje tehnologice care se monteaza şi utilaje tehnologice independente (inclusiv mijloace de ridicat şi transport) c) dotări şi obiecte de inventar (exclusiv utilaje tehnologice) d) alte cheltuieliDIN TOTAL a) investiţii colaterale b) utilaje tehnologice primite prin transfer c) piese de schimbB. Investiţii conexe, din care:- Obiectivul A.......- Obiectivul B.......C. Valoarea fondurilor fixe care se desfiinţează, din care:- valoarea fondurilor fixe care se folosesc la noul obiectivD. Repartizarea valorii lucrărilor şi cheltuielilor pe grupe de fonduri fixe pentru stabilirea valorilor de amortizareNOTA :1. Cota de 0,3% pentru constituirea fondului de tehnica noua în construcţii (cap. 11. c) se repartizează astfel: 0,1% rămîne la dispoziţia unităţilor de execuţie, iar 0,2% se virează de către beneficiarii de investiţii la Ministerul Construcţiilor o dată cu plata lucrărilor de construcţii-montaj executate şi se va utiliza de acesta pentru introducerea tehnicii noi şi cercetării ştiinţifice de interes general, organizării de concursuri în diferite domenii ale construcţiilor etc.2. Comisionul de 0,1% (cap. 11. f) se virează de către beneficiarii de investiţii prin unităţile băncilor finanţatoare în contul organelor Inspecţiei de Stat pentru Calitatea Construcţiilor,o dată cu plata lucrărilor de construcţii-montaj executate.3. Cheltuielile şi lucrările pentru organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii-montaj (cap. 16) se stabilesc de proiectant şi constructor şi în raport cu condiţiile reale de lucru pentru fiecare obiectiv de investiţii, se insusesc de beneficiari şi se aproba o dată cu documentaţia tehnico-economică, conform competentelor stabilite de lege.4. Valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute (cap. 12) se stabileşte prin aplicarea unei cote de cel mult 5% asupra valorii lucrărilor şi cheltuielilor prevăzute în partea I a devizului general (mai puţin cap. 1) din care se scade valoarea utilajelor pentru care sînt stabilite preţuri de catalog, care sînt achiziţionate, transferate sau contractate cu preţuri ferme.Din capitolul cheltuielilor diverse şi neprevăzute se suporta diferenţele de valori ale cheltuielilor prevăzute în părţile I, a II-a şi a IV-a ale devizului, precum şi lucrările şi cheltuielile care nu au putut fi prevăzute la elaborarea documentaţiilor tehnico-economice.Pentru locuinţe, cota de cheltuieli diverse şi neprevăzute este de maximum 3,5% .5. Cheltuielile prevăzute în partea a II-a a devizului general nu pot fi folosite pentru finanţarea altor cheltuieli. De asemenea, nu se admite depăşirea acestor cheltuieli decît în cazuri justificate şi numai cu aprobarea expresă a organului care a aprobat investiţia.6. La cap. 17 se vor prevedea numai cheltuielile nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologice. Fondurile prevăzute la acest capitol nu se pot utiliza pentru acoperirea cheltuielilor la alte capitole din devizul general.7. Valoarea pieselor de schimb care constituie dotarea iniţială a noilor obiective de investiţii se va cuprinde în devizul general, aceasta urmînd să se finanteze - pînă la punerea în funcţiune a capacităţilor - din credite acordate de băncile finanţatoare.Volumul pieselor de schimb şi al obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, care constituie prima dotare, se va fundamenta în documentaţia tehnico-economică, iar valoarea lor va fi menţionată în mod separat într-o nota la finele devizului general. Acestea nu se vor cuprinde în volumul investiţiilor realizate şi nici în valoarea fondurilor fixe puse în funcţiune, nefiind considerate investiţii.8. Pentru fondurile fixe care se desfiinţează - şi care nu au durata normata de serviciu expirată - contravaloarea amortismentelor rămase se include în devizul general. ----------