HOTĂRÂRE nr. 541 din 6 mai 2009privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 12 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situată în localitatea Făgăraş, Str. Luncii nr. 1 A, judeţul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Ioan Andreica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 6 mai 2009.Nr. 541.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiei ce se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor în domeniul privat al statului, învederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristici tehnice Valoarea contabilă (lei) Număr de înregis- trare atribuit de M.F.P.
    Oraşul Făgăraş, Str. Luncii nr. 1A, judeţul Braşov Ministerul Adminis- traţiei şi Inter- nelor - Inspecto- ratul General al Jandarmeriei Române - Unitatea Militară 0391 Braşov Pavilion 45-248- 02 "cazare + bloc alimentar" Sc = 684,00 mp; Sd = 684,00 mp. 101.491,57 101.106 (parţial)
    --------