ORDIN nr. 276 din 28 aprilie 2009pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 12 mai 2009    Ţinând cont de Avizul nr. 289.733 din 8 aprilie 2009 al Ministerului Finanţelor Publice,în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. a) şi b), documentaţia tehnico-economică pentru proiectul complex de investiţii, care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, inclusiv extinderi, cât şi lucrări de construcţii pentru realizarea intervenţiilor la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, se elaborează în următoarele etape: a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenţii definite la art. 3 lit. d) din hotărâre; b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia; c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiţii, cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente. (2) Elementele specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii care se includ în studiul de fezabilitate elaborat în condiţiile alin. (1) privesc în principal: a) descrierea situaţiei existente a obiectivului de investiţii şi concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A "Piese scrise", secţiunea "Descrierea investiţiei" din anexa nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A "Piese scrise", secţiunea "Informaţii generale privind proiectul", punctul 2 "Descrierea investiţiei" din anexa nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate"; b) descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază, descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilităţi şi altele asemenea, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A "Piese scrise", secţiunea "Date tehnice ale investiţiei" din anexa nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A "Piese scrise", secţiunea "Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 "Date tehnice ale investiţiei" din anexa nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate"; c) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei existente, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A "Piese scrise", secţiunea "Indicatori de apreciere a eficienţei economice" din anexa nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se include distinct la lit. A "Piese scrise", secţiunea "Analiza cost-beneficiu" din anexa nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate"; d) avize şi acorduri de principiu, specifice tipului de intervenţie. (3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investiţii se aprobă în condiţiile legii."2. La articolul 10, teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"Valoarea actualizată se compune din valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, şi din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Vasile BlagaBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 276.--------