LEGE nr. 136 din 5 mai 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 12 mai 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie; c) autoturism nou - orice autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată;........................................................................... e) producător validat - orice persoană juridică, producător sau importator de autoturisme autorizat ori distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program."2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat al acestora, care solicită validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 mai 2009.Nr. 136.-------