HOTĂRÂRE nr. 497 din 28 aprilie 2009privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Slatina este obligat să menţină destinaţia imobilului pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport. (2) Consiliul Local al Municipiului Slatina are obligaţia de a efectua lucrări de modernizare a imobilului, nu mai târziu de 2 ani de la data preluării. (3) În situaţia în care scopul pentru care a fost preluat imobilul de către Consiliul Local al Municipiului Slatina nu va fi realizat, imobilul va fi predat prin protocol de predare-primire în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu aceeaşi destinaţie şi aceeaşi categorie de folosinţă cu care a fost preluat.  +  Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt, este împuternicit să verifice respectarea dispoziţiilor art. 3 şi să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Monica Maria Iacob-RidziMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 497.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului,administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, prinDirecţia pentru Sport a Judeţului Olt, în domeniul publical municipiului Slatina şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Slatina
  *Font 9*
  Nr. MFP Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul din domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul în domeniul public al municipiului Slatina Caracteristicile tehnice ale imobilului
  101999 parţial 8.29.13 Municipiul Slatina, str. Centura Basarabilor nr. 6A, judeţul Olt Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt Consiliul Local al Municipiului Slatina Baza sportivă "Dumitru Dobrescu" Bazine de înot 50/25m, 25/12 şi 25/8m, terenuri tenis de câmp, 3 pe zgură şi 3 pe bitum, 2 terenuri de volei şi anexe, suprafaţă totală 17.386 mp
  ----------