LEGE nr. 133 din 29 aprilie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 4, literele a), c) și f) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) realizează activități de cercetare-dezvoltare, prin elaborarea de studii, analize și puncte de vedere privind activitățile din domeniul afacerilor europene, inclusiv în scopul fundamentării pozițiilor exprimate de România în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale de stat membru și a reprezentării intereselor acesteia în fața instituțiilor comunitare;...................................................................c) asigură traducerea în limba română și revizia lingvistică și juridică a acquis-ului comunitar adoptat până la momentul aderării României la Uniunea Europeană și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor texte juridice în limba română, prin unificarea terminologică și coordonarea traducerilor efectuate la nivel național;...................................................................f) realizează alte tipuri de traduceri decât cele prevăzute la lit. c), lucrări și materiale didactice sau de informare în domeniul său de activitate.2. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Veniturile proprii ale Institutului European din România se constituie, în vederea indeplinirii obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță, din realizarea de studii, analize și programe, efectuate pe bază de contracte de cercetare, din taxe de participare la activitățile de formare, din vânzarea produselor editoriale, din organizarea de sesiuni, conferințe și manifestări științifice, de comunicare sau formare profesională, din prestarea de servicii de traducere, coordonare și unificare terminologică și alte activități asimilate, efectuate pe bază de contracte sau în parteneriat public-privat ori cu alte instituții publice, precum și din finanțări nerambursabile și se utilizează de către institut, potrivit legii.3. La articolul I punctul 6, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Activitățile Institutului European din România sunt propuse consiliului de administrație, la inițiativa directorului general și a consiliului științific consultativ ori la cererea altor entități interesate, pentru a fi prevăzute în programul anual al acestuia, asigurându-se, cu prioritate, indeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) și a solicitărilor autorităților publice.(2) Programul anual este supus aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor. Departamentul pentru Afaceri Europene are la dispoziție 45 de zile pentru a aproba programul anual sau pentru a cere motivat modificarea acestuia.(3) Institutul European din România poate desfășura proiecte complementare celor prevăzute în programul anual, la propunerea consiliului de administrație al Institutului European din România și cu avizul Departamentului pentru Afaceri Europene, prin accesarea de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 29 aprilie 2009.Nr. 133.-------