ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009    Având în vedere necesitatea includerii studiilor universitare de licenţă şi a studiilor universitare de masterat printre condiţiile necesare pentru ocuparea funcţiei de profesor în învăţământul preuniversitar şi a unor funcţii didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar, ţinând seama de faptul că primele promoţii au finalizat în acest an ciclul I de studii universitare de licenţă,ţinând cont de nevoia de a oferi absolvenţilor ciclului inferior al liceului posibilitatea de a obţine o certificare a calificării profesionale obţinute, în situaţia în care decid să nu mai continue studiile în ciclul superior al liceului, după încheierea învăţământului obligatoriu,pentru asigurarea condiţiilor de acces egal la piaţa muncii şi pentru identificarea unor soluţii optime de combatere a efectelor crizei economice,pentru eliminarea situaţiilor discriminatorii apărute prin aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare faptul că, potrivit Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.742/2008, cu modificările ulterioare, se derulează activităţile privind constituirea catedrelor, încadrarea personalului didactic titular şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 23, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Absolvenţii ciclului inferior al liceului care susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 2. (6) Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale se stabileşte prin metodologie elaborată şi aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi se dă publicităţii până la data începerii anului şcolar precedent examenelor."2. La articolul 151 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) educatoare, profesori pentru învăţământul preşcolar - în învăţământul preşcolar; b) învăţători, profesori pentru învăţământul primar - în învăţământul primar;".  +  Articolul IILegea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru învăţământul preşcolar, cu stabilirea salarizării prin legea salarizării unitare a bugetarilor; b) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare; institutor/institutoare; profesor pentru învăţământul primar; profesor cu stabilirea salarizării prin legea salarizării unitare a bugetarilor."2. La articolul 7 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:"h) funcţiile didactice prevăzute la lit. c), d), f) şi g) se pot ocupa şi de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic; i) funcţiile didactice prevăzute la lit. e) se pot ocupa şi de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic."3. La articolul 8, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) funcţiile didactice auxiliare prevăzute la lit. a), b), e), g) şi h) se pot ocupa şi de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului."4. La articolul 10 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare; transferul se efectuează respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător; b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător;".5. La articolul 10 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim 7 la concursul de titularizare sau dacă avea media minim 7 la repartiţia guvernamentală;b^2) pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi între nivelurile de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 ani;".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Pogeap. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statBucureşti, 22 aprilie 2009.Nr. 40.------