HOTĂRÎRE nr. 436 din 25 aprilie 1990privind stabilirea locurilor de muncă sau activităţilor ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum şi durata acestuia
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 28 aprilie 1990  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă listele privind locurile de muncă sau activităţile cu condiţii deosebite care dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum şi durata acestuia, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Prin locuri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite se înţeleg acele locuri de muncă sau activităţi la care nivelul noxelor existente depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecţie a muncii.Existenta condiţiilor deosebite se stabileşte prin buletinele de analiza întocmite de organele Ministerului Sănătăţii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităţilor. Determinarile se confirma de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.  +  Articolul 3Ministerele şi celelalte organe centrale au obligaţia de a analiza periodic condiţiile de muncă existente în unităţile subordonate, de a lua măsuri pentru normalizarea acestora şi pentru a stabili dacă se justifica acordarea, în continuare, a concediului suplimentar de odihnă.  +  Articolul 4Completarea anexelor prezentei hotărîri cu noi locuri de muncă sau activităţi, modificarea duratei concediului suplimentar de odihnă şi scoaterea unor locuri de muncă sau activităţi din listele anexe se fac de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, cu acordul Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii şi Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Au dreptul la concediu suplimentar de odihnă şi persoanele care lucrează în locuri de muncă sau activităţi la care nivelul noxelor este sub maximul admis, dar care potrivit sarcinilor de serviciu trebuie să desfăşoare nemijlocit activităţi în locuri de muncă cu condiţii deosebite, dacă, potrivit buletinelor de expertizare, se stabileşte existenta pericolului de a dăuna sănătăţii. (2) Concediul suplimentar de odihnă al acestor persoane se stabileşte proporţional cu timpul lucrat în locuri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite, calculat de la data terminării ultimului concediu şi numai dacă, în acest interval, persoanele respective au lucrat efectiv minimum 6 luni în locuri de muncă sau activităţi din cele prevăzute în anexele la prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Prezenta hotărîre se aplică de la 1 ianuarie 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAcuprinzînd locurile de muncă cu condiţii deosebite la care se acordă concediu de odihnă suplimentar
         
    Nr. crt.Locul de muncă, operaţia sau profesiaNumărul zilelor de concediu de odihnă suplimentar
    012
    1.Abrazive Carbură de siliciu, fabricare:  
      - încărcarea, topirea şi descărcarea cuptoarelor4-7
      - concasarea, măcinarea şi sortarea cuarţitei, prepararea amestecului de materii prime6-8
    2.Abrazive pe suport - din cuarţ, electrocorindon, magnezită şi carbură de siliciu - fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic)6-8
    3.Fabricarea pietrelor de polizor:  
      - presare corpuri abrazive cu liant ceramic; preparare şi turnare corpuri abrazive cu liant mineral (liant magnezitic); încărcarea mecanică a corpurilor abrazive; finisarea, etichetarea şi ambalarea corpurilor abrazive; prepararea pietrelor de polizor cu liant de bachelită; încărcare-descărcare, uscător şi cuptor tunel; încleiat abrazive pe suport; arderea corpurilor abrazive cu liant ceramic şi organic6-8
    4.Fabricarea electrocorindonului (concasarea şi sortarea granulometrică a electrocorindonului); fabricarea sintecorindonului6-8
         
      Acoperiri de suprafaţă  
         
    5.Lăcuirea şi vopsirea modelelor din lemn în spaţii închise3
    6.Acoperiri metalice pe cale chimică şi electrochimică, precum şi activitatea permanentă de şlefuire şi lustruire a pieselor metalice cu perii din pîslă, ţesături textile, fibre vegetale, folosind diverse paste; instalaţii de acoperire cu straturi dure a produselor din carburi metalice sinterizate3-6
    7.Decaparea cu acizi în băi cu suprafaţă totală de peste 20 m.p. sau în cazul în care suprafaţa totală a produselor decapate depăşeşte 40 m.p. pe oră; degresări cu percloretilenă şi tricloretilenă; degresare chimică cu solvenţi organici şi cloruraţi sau alte substanţe toxice3-6
    8.Acoperiri metalice pe cale galvanică (galvanostegie şi galvanoplastie); ameliorarea suprafeţelor metalice pe cale chimică (brunare, fosfatare, oxidare, patentare, patinare)3-6
    9.Cromaj (cromaj dur şi decorativ) executat în instalaţii amplasate în întreprinderi industriale3-6
    10.Acoperiri prin scufundare în metal topit (bronzarea, alămirea şi galvanizarea); emailarea articolelor din tablă, precum şi arderea în cuptoare, prepararea foiţei, a emailurilor şi a glazurii din materii prime cu conţinut de bioxid de siliciu liber; prăfuirea (pudrarea) cu pulberi de email a obiectelor din fontă în stare incandescentă, precum şi arderea acestora în cuptoare3-8
    11.Metalizarea interioară a recipienţilor metalici şi a cisternelor de cale ferată, auto, instalaţii de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, grinzi casetate la poduri metalice, inclusiv operaţia de sablare9-12
    12.Vopsirea industrială prin pulverizare în spaţii închise, precum şi vopsirea cu vopsele pe bază de plumb şi nitrolac; prepararea şi aplicarea cu pensula sau cu şpaclul a chiturilor şi emailurilor transparente pe bază de plumb5-9
    13.Vopsirea cu vopsele cu miniu de plumb la dublu fund al navelor, a grinzilor casetate închise la podurile metalice şi viaducte; prepararea la locul de muncă a lacurilor şi vopselelor, emailurilor şi grundurilor, pe bază de nitroceluloză, ulei şi răşini sintetice, precum şi utilizarea acestora în vopsirea prin cufundare, pensulare sau pulverizare8-12
         
      Aglomerarea minereurilor în siderurgie  
         
    14.Benzi transportoare; maşini de stivuit şi scos din depozite de materii prime, parcul de omogenizare; concasare, precum şi sortare: minereuri, cocs, calcar; exhaustoare; ciuruire la ciururile Schenk; sortare aglomerat3-6
    15.Hala maşinilor de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate; primire, dozare; tobe amestec; expediţie aglomerat3-8
         
      Agricultură  
         
    16.Centre speciale:3
      - centrele de protecţie a plantelor, precum şi brigăzile fitosanitare (personalul care manipulează şi execută efectiv tratamente de combatere a dăunătorilor cu substanţe chimice);  
      - centrele de izolare a animalelor bolnave de boli infecţioase transmisibile la om (bruceloză, TBC, anemie infecţioasă etc.)  
    17.Activităţi specifice:3
      - activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, unde se manipulează substanţe toxice şi se execută permanent aceste operaţii;  
      - silozuri, magazii, mori, nave în care se manipulează şi tratează cu substanţe toxice, în spaţiu închis, cereale şi seminţe, precum şi prepararea bioxidului de sulf şi tratarea porumbului cu SO2;  
      - alegerea şi sortarea manuală a foilor uscate de tutun în activitatea industrială, unde se degajă praf  
         
      Azbest  
         
    18.Confecţionarea rondelelor din azbest pentru valţurile maşinilor de produs geam; presarea şi strunjirea valţurilor; confecţionarea garniturilor din plăci şi din şnur de azbest3-6
    19.Ferodouri - fabricare (impregnare, plimerizare, prelucrare); fabricare plăci mansit, confecţionarea de ţesături din sîrmă pentru ferodouri3-9
    20.Confecţionarea sforii din azbest, a şnurului (împletitură) din sfoară de azbest; filatura de azbest, prepararea ţesăturii, ţesătoria de azbest şi impregnarea firelor de azbest4-12
         
      Azbociment  
         
    21.Fabricarea şi prelucrarea produselor din azbociment; măcinarea deşeurilor; defibrarea, măcinarea, granularea azbestului, malaxarea azbestului; deşeuri de azbest şi deşeuri de clingherit4-12
         
      Bitum şi gudroane  
         
    22.Prepararea bitumului, bituminarea ţevilor sau a laminatelor; bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, bituminarea prin turnare, bituminarea prin pensulare; instalaţii: Reiser, de mixturi asfaltice, de topit bitum şi operaţia de întindere manuală a mixturilor asfaltice; fabricare plăci, cochilii şi segmenţi izolatori din plută şi bitum, extracţia de nisipuri bituminoase în subteran; operaţii de întindere mecanică a mixturilor asfaltice (finisori şi mecanici cilindru compresor); operaţii de pavare a străzilor, inclusiv lucrările pregătitoare de decapare, descărcare materiale (nisip, pietriş, pămînt etc.), încărcare materiale rămase; manipularea şi prelucrarea nisipurilor bituminoase, precum şi prepararea uleiurilor din bitum; fabricarea cartonului asfaltat şi pînzei bituminoase, împîsliturilor şi ţesăturilor bituminate3-6
    23.Gudronarea tuburilor din fontă, a accesoriilor acestora, gudronarea frînghiilor, odgoanelor, garniturilor din cînepă, a centrului vegetal al cablurilor, gudronarea lingotierelor; smolirea (călăfătuirea) la vasele navigabile; prepararea mixturilor asfaltice, staţiile de preparare a asfaltului (depozitare, dozare, topire şi evacuare); aşternerea mixturilor asfaltice, manipulare, filer; creozarea sau gudronarea traverselor, stîlpilor din lemn, precum şi a diblurilor din lemn3-8
         
      Cariere  
         
    24.Cariere de piatră, marmură, calcar, argilă, marnă, alabastru, diatomit, nisip cuarţos: perforatori, forezori, spărgători cu pikhamer, tăietori în stîncă, rînguitori, mineri, artificieri, spărgători manuali; cioplirea rocilor calcaroase şi de construcţii; operaţii de torcretare; muncitori manevră la minereu şi steril; încărcare-descărcare minereuri toxice silicioase; extracţia agregatelor minerale de carieră şi balastieră3-9
         
      Carne  
         
    25.Sacrificarea animalelor; prelucrarea maţelor, triperie, topirea grăsimilor necomestibile; afumarea preparatelor din carne; manipularea cărnurilor infectate; fabricarea făinei furajere din sînge, oase, carne, peşte, manipularea oaselor, coarnelor, copitelor şi a răzăturilor din piele nedezinfectată la fabricarea uleiului de oase şi din piele, a gelatinei şi a spodiumului; lucrări de manipulare şi de stivuire în sălile de congelare şi în camerele frigorifice cu temperaturi sub minimum 10°C3
         
      Celuloză şi hîrtie  
         
    26.Instalaţiile de măcinare continuă de la maşinile de fabricaţie hîrtii; instalaţia de fabricare a hîrtiei da ziar, inclusiv instalaţia de ambalare automată a bobinelor; instalaţia de destrămare a maculaturii; instalaţia de fabricare a hîrtiei igienice; sortarea, tocarea deşeurilor de maculatură3
    27.Celuloză sulfit; prăjirea şi manipularea piritei, prepararea leşiilor sulfitice, bisulfitice, precum şi celuloză sulfat, sulfit şi sulfit neutru de sodiu; fierberea, spălarea, sortarea, albirea şi prealbirea, prepararea agenţilor de albire; produse lignosulfonice fabricate pe bază de leşii bisulfitice; curăţarea canalelor de la unităţile de celuloză; celuloză sulfat - caustificarea leşiilor verzi; concentrarea leşiilor bisulfitice reziduale la fabricarea uleiului negru; cazanele de regenerare a sărurilor sodice, dizolvarea şi concentrarea leşiilor3-6
         
      Ceramică şi produse refractare  
         
    28.Uscarea produselor ceramice sau refractare în vederea calcinării; retuşarea produselor din ceramică şi refractare şi şlefuirea în stare uscată prelucrarea mecanică a produselor ceramice şi refractare în stare uscată; preparare frită şi glazură, precum şi glazurare produse ceramică fină şi brută; impregnarea produselor refractare cu smoală; turnarea obiectelor sanitare şi produselor refractare3-6
    29.Încărcarea şi descărcarea cuptoarelor pentru ars produse ceramica sau refractare, precum şi arderea acestor produse; sortarea biscuitului de plăci ceramice; desprăfuirea articolelor ceramice după arderea în cuptoare; descărcarea articolelor ceramice după arderea în cuptoare; curăţitori de cenuşă şi deşeuri ceramice din cuptoare; curăţarea chimică a crustelor ceramice; curăţat vatra şi canalele cuptoarelor Hoffman; concasarea, măcinarea şi sfărîmarea deşeurilor ceramice şi refractare; activitatea în depozitele de materii prime şi produse finite3-9
    30.Prelucrarea materiilor prime la fabricarea produselor ceramice sau refractare, confecţionarea manuală a produselor din materiale ceramice sau refractare; confecţionarea la presă a produselor din materiale ceramice sau refractare, confecţionarea radianţilor ceramici; prepararea şi însăcuirea Kisselgur; fabricarea articolelor din gresie; strunjirea şi finisarea pietrelor de polizat şi a pieselor de grafit; tăierea cu discuri abrazive a tuburilor ceramice, pregătirea masei refractare utilizate la zidirea furnalelor; fabricarea nisipului peliculizat şi a plăcilor silicioase; formarea mecanică prin presare şi vibrare a cărămizilor refractare; fabricarea fibrelor ceramice şi silicatice; prelucrarea mecanică a produselor refractare şi ceramica arse; formarea manuală sau cu ciocanul pneumatic a cărămizilor refractare6-8
    31.Întreprinderea "9 Mai" Turda, Întreprinderea "Electroceramica" Turda, Întreprinderea "Electroceramica" Botoşani:  
      - manipularea materiei prime; mărunţirea cuarţitei, prepararea materialului; activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii şi la cuptoarele de ardere; polizarea, sortarea, controlul tehnic şi expedierea cărămizilor; activitatea de curăţare a filtrelor şi de întreţinere permanentă a instalaţiei de ventilaţie; laboratoarele din secţiile de bază, precum şi alte locuri de muncă cu activitate permanentă din incinta întreprinderii "9 Mai" Turda6-9
         
      Chimie  
         
    32.Produse de mică industrie (acuarele, plastilină, pastă de lipit, tuşuri, cerneluri, esenţe şi arome alimentare, soluţii plastă flux, produse chimice de stins incendii, lumînări, cremă de ghete şi alte substanţe toxice) - fabricare-ambalare; fabricarea creioanelor: prepararea şi omogenizarea masei minelor, dozarea masei, tratarea termică, trefilarea manuală, impregnarea, dimensionarea, sortarea şi ambalarea minelor, încleierea manuală şi mecanică a blocurilor pentru creioane, aplicarea lacurilor la operaţiile de butonat, vopsit şi tipărit creioane3
    33.Chituri auto pe bază de dibutilftalat - fabricare; inhibitori de coroziune - fabricare; uree - fabricare şi condiţionare; alcool polivinilic, butanol, anhidridă acetică, acid acetic, acetaţi, alcool etilic - fabricare, separare; azotat de amoniu - fabricare, ambalare; oxiclorură cuprică - fabricare, ambalare; dozarea, ambalarea şi manipularea amestecurilor de substanţe ignifuge, toxice, inflamabile şi corosive; clorură de calciu, silicat şi carbonat de potasiu - fabricare; site moleculare şi silicagel - fabricare; săruri de mangan - fabricare; clorură de amoniu - fabricare3
    34.Compuşi chimici cu magneziu - fabricare; cloraţi şi percloraţi  
      - fabricare; teflon şi halon - fabricare; reformare catalitică  
      - hidrofinare, izomerizare; bisfenol A - fabricare, ambalare; esteriplastifianţi - fabricare, condiţionare; apă oxigenată - fabricare; instalaţia oxoalcooli - fabricare3-4
    35.Sulfat şi hidrat de hidrazină - fabricare; clorură de var - fabricare, ambalare; sodă caustică, sodă calcinată, bicarbonat de sodiu sau de amoniu, prafuri alcaline abrazive de curăţat, silicat de sodiu - fabricare, ambalare şi utilizare3-9
    36.Acid sulfuric, acid sulfuric oleum, acid clorsulfonic, acid fosforic, acid fluorhidric, fluoruri, bioxid de sulf lichid, sulfaţi, metabisulfit, pirosulfit, hidrosulfit, bisulfit de sodiu, sulfura de sodiu - fabricare, ambalare; acid oxalic, acid formic şi formiat de sodiu - fabricare, ambalare; anhidridă ftalică şi maleică - fabricare, depozitare. Neutralizarea şi tratarea apelor industriale reziduale; îngrăşăminte fosfatice complexe, superfosfat din acid sulfuric rezidual, nitriţi - toate operaţiile; amoniac - cracare şi spălare gaze; metanol, fosfură de zinc, acetaţi - fabricare; staţii de descărcare a acidului sulfuric şi distribuirea acestuia3-6
    37.Tetraclorură de carbon, tricloretilenă, tricloretan, tetracloretan, acid monocloracetic - fabricare şi ambalare; acid azotic - fabricare, ambalare; toluen, xilen, benzen, paraxilen, parex - fabricare, izomerizare xilen, precum şi utilizare la extracţii; solvenţi organici - fabricare şi utilizare; distilarea lemnului: generatoare de gaze, decantoare de gudroane şi de ape pirolignoase, distilarea apelor pirolignoase, a alcoolului metilic, acidului acetic, ambalarea acidului acetic, a mangalului; distilarea gudroanelor, precum şi manipularea smoalei, activitatea la cuptoarele de carbonizare3-6
    38.Lacuri, vopsele, emailuri, grunduri (chituri) pe bază de nitroceluloză, grunduri (chituri) poliesterice, răşini sintetice, mase de turnare pe bază de substanţe toxice sau pulverulente - fabricare, condiţionare, ambalare, utilizare; metiletilcetonă - fabricare; spălarea ambalajelor în industria de lacuri şi vopsele; acizi naftenici şi naftenaţi - fabricare; furfurol şi metanol - fabricare; protecţia anticorosivă a utilajelor şi a instalaţiilor industriale, utilizînd în diverse combinaţii substanţele toxice: poliamine, paratoluensulfoclorurat, benzen, toluen, răşini sintetice3-6
    39.Pesticide acetaminooxidice, chinoidice şi clorurate - fabricare, ambalare, condiţionare; fabricarea dextrinei; propenoxid, propenglicoli, poliesteri - fabricare; metacrilat de metil (fabricare monomer), precum şi polimerizare; negru de fum dezambalare, manipulare sau utilizare în industrie3-9
    40.Fabricarea şi ambalarea produşilor auxiliari pentru turnătorie; acid tioglicolic, monofosfat de aluminiu, cerneală, negru de carbon şi produse sanitare; instalaţia de desulfurare gaze şi recuperare sulf; solisulfură (antidăunători) - fabricare; acetilenă - fabricare; acid adipic - fabricare3-6
    41.Instalaţii ce vehiculează hidrogen sulfurat şi distilarea apei grele de la Combinatul chimic Drobeta-Turnu Severin şi Uzina "G" Rîmnicu Vîlcea. Fabricarea şi depozitarea hidrogenului sulfurat; schimb izotopic, distilare sub vid; glicerină, săpunuri cu glicerină - fabricare; policarbonaţi - fabricare, ambalare3-6
    42.Azotat de amoniu poros, tehnic perlat, pentru explozivi - fabricare; alfa şi betanaftol - fabricare; cloroformiat de etil - fabricare; apiclorhidrină, clorură de alil - fabricare; vulcacite - fabricare, utilizare; acceleratori de vulcanizare; elemente de izolare fonică din pîslă impregnate cu răşini formaldehidice, hîrtie pentru filtre auto impregnată cu răşini  
      - fabricare; săruri anorganice de bariu şi cadmiu - fabricare; freoni (fluorocarbonaţi) - fabricare; salariaţii Uzinei chimice de materiale fotosensibile din cadrul C.I.C. - Tîrgu Mureş; fabricarea hîrtiei fotosensibile şi a ozalidului3-6
    43.Fabricarea drojdiei furajere; fierberea, evaporarea şi uscarea taninului; debitarea poliuretanului cu fir incandescent; prepararea spumelor poliuretanice de la instalaţia de injectat spume3-6
    44.Instalaţii de înălbire a hîrtiilor şi cartoanelor prin vopsirea cu vopsele preparate pe bază de nitroceluloză şi nitrolac; instalaţii de tratare şi dedurizare a apei pentru centrala termică şi energetică; instalaţia de preparare a cleiului şi a sulfatului de aluminiu, substanţe de retenţie: instalaţia de epurare chimică şi biologică a apei reziduale; electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu diafragmă; clor lichid - fabricare; cloroform, cloropicrină - fabricare, ambalare3-6
    45.Activitatea de revizuire, curăţare şi reparare a utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi rafinăriilor de produse petroliere, curăţarea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi instalaţiilor utilizate la depozitarea, transportul şi prelucrarea produselor petroliere; arderea gudroanelor de la rafinarea produselor petroliere, precum şi producerea, stingerea şi transportul la haldă al cocsului obţinut; întreţinerea şi repararea instalaţiilor de scurgere reziduuri chimice; descărcarea, manipularea şi încărcarea în diferiţi recipienţi a hipocloritului de sodiu, acid clorhidric soluţie, percloretilenă, tetraclorură de carbon; prepararea, utilizarea amestecurilor de formare şi răşini furanice; fabricarea de piese pentru industria aeronautică pe bază de răşini, azbest, fibră de sticlă, fibră de carbon şi bazalt; lucrări cu vată de sticlă; scame; manipularea şi folosirea unor substanţe toxice ca: anhidridă cromică, săruri de nichel, cianuri de sodiu şi potasiu, hidroxizi de sodiu şi potasiu; mase de turnare pe bază de substanţe toxice sau pulverulente - fabricare, condiţionare, dozare, ambalare (Uniunea artiştilor plastici - Combinatul fondului plastic); restul salariaţilor din întreprinderea chimică "Carbosin" Copşa Mică3-6
    46.Erbicide - fabricare, condiţionare, ambalare; insecticide clorurate - fabricare, condiţionare, ambalare; florură de aluminiu - fabricare; fluosilicat de sodiu - fabricare; fabricarea produselor din răşini poliesterice nesaturate armate cu fibră de sticlă3-6
    47.Vopsele şi pigmenţi pe bază de crom şi plumb - fabricare şi ambalare; pigmenţi anorganici, ultramarin, pămînturi decolorante, vopsele de pămînt, oxizi - fabricare, recondiţionare, ambalare3-7
    48.Acid sulfonitric - preparare, recuperare, denitrare, concentrare; mercaptan, etilmercaptan, dimetilsulfură, difil - fabricare, inclusiv instalaţia de încălzit cu difil; negru de fum - fabricare şi ambalare; recuperare căldură din gaze reziduale; electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur3-8
    49.Aldrin şi antu - fabricare, condiţionare şi ambalare; carbid - fabricare, alimentare cuptoare, scurgere, concasare, sortare, ambalare; catalizatori de vanadiu, cobalt, crom, molibden, zinc, nichel, wolfram, fier, platină, mercur, aluminiu - fabricare; cianuri - fabricare şi ambalare; clorură de aluminiu - fabricare (clorurarea argilei şi ambalarea produsului finit); detoxan - fabricare; dibutox - fabricare, condiţionare şi ambalare; insecticide triazinice3-9
    50.Monoclorbenzen, paradiclorbenzen, ortodiclorbenzen, mononitrotoluen, dinitrotoluen, paradinitrotoluen, trinitrotoluen, anilină, nitrobenzen şi alte substanţe aromate, nitrate clorurate - fabricare, manipulare, utilizare; captan, fungicide clorurate - fabricare, condiţionare, ambalare; pentasulfură de fosfor - fabricare3-9
    51.Bicromaţi, cromaţi, anhidridă cromică, precum şi catalizatori de crom - fabricare, purificare, rafinare, reducere şi ambalare; formoxal - fabricare; halda de şlam de la întreprinderea "Colorom" Codlea; intermediari pentru coloranţi anorganici, coloranţi organici şi pigmenţi organici - fabricare (toate operaţiile, inclusiv ambalare)3-10
    52.Fabricare, ambalare şi utilizare în industrie alfa şi betanaflilanimă; antioxidanţi P.B.N. - fabricare; benzidrină, hidrazobenzen - fabricare, ambalare, utilizare; cărbune activ şi hopcalită - fabricare, inclusiv depozitul de materii prime; cerneluri, pastă carbon, indigo - fabricare şi utilizare la impregnare de hîrtie carbon, panglici etc; criptodin - fabricare, condiţionare, ambalare3-12
    53.Produse organofosforice - fabricare, condiţionare, ambalare; instalaţii de electroliză a apei şi producerea hidrogenului4-12
         
      Ciment  
         
    54.Fabricarea cimentului; curăţători de canale şi de cuptoare din fabricile de ciment; rampa de însăcuire şi de livrare a cimentului; silozuri şi depozite de ciment în vrac, ambalarea în saci, încărcare-descărcare, manipulare ciment vrac; staţii de impulsare ciment, inclusiv staţii de preparare a betoanelor; compactare betoane cu: vibratoare manuale, mase vibrante; personalul care lucrează în tunele de agregate cu benzi transportoare la staţii de betoane3-6
         
      Cocserie  
         
    55.Cocsbrichete - preparare cărbune, brichetare; întreţinere şi reparaţii la cald cuptoare cocsificare, baterii; întreţinere şi reparaţii (mecanice şi electrice) la apeduct şi la vulcanizarea benzilor3-8
    56.Chimizare gaz cocs; distileria de gudroane; ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice din cocserie; întreţinere şi reparaţii mecanice în sectoarele chimice ale cocseriei; reparaţii electrice la uzinele cocsochimice3-9
    57.Pregătirea cărbunilor - sortarea, manevrarea benzii, dozarea, pregătirea şarjelor; baterii de cocsificare - etanşarea uşilor, maşini de scos uşi, evacuarea cocsului, partea superioară a bateriilor; maşini şarjare, locomotive de transport cocs la stins, colectoare gaze, încălzire cuptoare, supraveghere AMC; sortarea cocsului - evacuarea cocsului pe rampă, benzi transportoare, pompe turn de stins cocs, pod rulant la şlam; semicocs - descărcare cărbune, încărcare cuptoare, măcinare cărbune la alimentarea cuptoarelor, încălzirea, evacuarea semicocsului, întreţinere şi reparaţii la bateria de semicocs; sulfante semicocs Călan; întreţinere şi reparaţii (în ateliere, magazii şi alte locuri de muncă din cocserii); personalul de administraţie şi de deservire din cocserii3-9
         
      Construcţii  
         
    58.Montarea, revizia, întreţinerea şi reparaţia pilonilor pentru antenele de emisie radio şi televiziune, radiorelee, precum şi piloni pentru susţinerea liniilor de transport al energiei electrice de peste 60 kW; torcretarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor producătoare de zgomot; muncitori instalaţii electrice, automatizări, condiţionări, încălziri în camere electrice subterane şi tunele, întreţinerea acestora pe platforme marine3-6
    59.Executarea lucrărilor de construcţii, întreţinere şi reparaţii tunele, c.f., metrou şi drumuri, staţii metrou, precum şi de centrale electrice subterane; executarea de galerii, puţuri, precum şi drenuri cu adîncime peste 8 m6-9
         
      Construcţii metalice  
         
    60.Nituirea, crăiţuirea, stemuirea cu scule pneumatice, fasonarea sau bombarea manuală cu ciocane la rece a tablei de peste 5 mm grosime sau a profilelor; curăţarea cu lampa de benzină, raşchetarea, curăţarea cu peria de sîrmă, cu dispozitive centrifugale, cu ciocane pneumatice şi manuale, a vopselelor cu miniu de plumb, aplicate pe: construcţii navale, construcţii metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stîlpi şi piloni pentru susţinerea reţelei electrice, poduri metalice; curăţarea pieselor turnate sau forjate cu ciocane pneumatice, flacără, polizoare; lucrări de cazangerie şi construcţii metalice; operaţia de polizare, şlefuire materiale metalice în mediu uscat3-9
         
      Electrotehnică  
         
    61.Fabricarea materialelor electroizolante pe bază de mică: măcinarea şi cernerea micii, sortarea, tăierea plăcilor de mică şi şlefuirea produselor, turnarea de micanite la instalaţii turn; impregnarea hîrtiei, a pînzei, a tocăturii de cîrpe, a ţesăturilor din sticlă şi din mătase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu componenţi sau solvenţi toxici (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melamin formaldehidice, nitrocelulozice, ureoformaldehidice) şi emailarea conductorilor electrici cu lacuri şi răşini sintetice şi nitrocelulozice; impregnarea bobinelor şi maşinilor electrice, lipirea foilor de mică şi presarea conurilor cu poliesteri şi răşini sintetice; impregnarea hîrtiei pentru filme melaminice, fenolformaldehidice, melaminoformaldehidice şi răşini sintetice; activitatea în pregătirea dispozitivelor prin curăţarea cu tricloretilenă, înfăşurarea pînzei de sticlă, preîncălzirea, impregnarea, polimerizarea, armarea, lăcuirea, prelucrări mecanice şi celelalte operaţii de finisare a cilindrilor din ţesături de sticlă pe bază de răşini epoxidice3-6
    62.Îmbrăcarea şi decojirea cablurilor, tuburilor şi furtunurilor în manta de plumb; activitatea de realizare a circuitelor şi cablajelor imprimate; prepararea chitului din oxizi de plumb, pentru fixarea izolatorilor electrici din ceramică, precum şi operaţia de fixare; izolarea cu miniu de plumb a conductorilor electrici, impregnarea cu miniu de plumb a cablurilor; confecţionarea toroanelor, izolarea cu cauciuc, vulcanizarea, impregnarea, răsucirea, tresarea textilă şi mecanică la fabricarea conductorilor electrici3-6
    63.Fabricarea elementelor galvanice, prepararea amestecurilor depolarizantului şi a electrolitului, precum şi legarea în păpuşi a depolarizantului şi asamblarea; repararea acumulatoarelor electrice din plumb; activitatea de pastare rezistenţe electrice, în condiţii de neautomatizare, de lipire cu castolin (Pb+Sn+Zn) încălzit cu flacăra, de vidare şi umplere cu agenţi frigorifici şi termici a trenurilor termosensibile, de etalonare în băi de tratament cu salpetru, de execuţie şi prelucrare a pieselor din ţesătură de sticlă şi răşini poliesterice sau epoxidice, de curăţire cu tricloretilenă şi alimentări cu răşini epoxidice, anhidridă ftalică, polimerizare în cuptoare şi finisare a pieselor electroizolante3-6
    64.Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb: moară, malaxare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare, finisare, circular, montaj, asamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate de plumb, ambalare, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deşeuri, rafinarea plumbului, topire şi aliere plumb, turnare plumb, sudare plumb, precum şi repararea acumulatoarelor electrice din plumb; încărcarea elementelor şi bateriilor; atelierele de SDV, prototipuri, mecanică de producţie, lăcătuşerie, instalaţii, metrologie, protecţie dielectrică, galvanizare electric separatori, mase plastice, leşiere, tîmplărie şi laboratoare, staţie de preparare a electrolitului, staţia de redresoare, magazia de materii prime şi materiale, centrala termică, spălătoria de echipament de protecţie, precum şi personalul care lucrează permanent în incinta fabricii; repararea acumulatoarelor electrice din plumb6-10
         
      Electrozi  
         
    65.Degazeificarea cocsului de petrol şi a antracitului; preconcasare, concasare, sortare, măcinare materii prime, uscare, cernere şi dozare în faza uscată la fabricarea fluxului aglomerat pentru sudură; prepararea, precum şi presarea pastei; coacerea şi grafitarea electrozilor şi a specialităţilor de cărbune; finisarea produselor3-7
         
      Energie electrică  
         
    66.Personalul operativ de la ecluze navigabile de pe Dunăre, staţii de pompare a apei de la amenajările hidroenergetice; metrolog verificator din activitatea de metrologie PRAM şi AMC în centralele termoelectrice; maşinişti transporturi interioare (tractoare, motostivuitoare, electrocare) din centralele termoelectrice; macaragii poduri rulante din sălile turboagregatelor din termocentrale; operatori rigole electrofiltre din centralele electrice pe cărbune şi şisturi3-5
    67.Muncitorii de la foraje şi injecţii în galerii perimetrale din corp baraj beton; personal exploatare staţii de transformare amplasate în zone puternic poluate chimic; exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor de termoficare subterane şi a căminelor aferente; executarea protecţiilor anticorosive din chituri anorganice, chituri organice, peliculare, cu folii de elastomeri sau cu diverse alte materiale anticorosive în clădirile de tratare chimică a apei, coşurile de fum şi turnurile de răcire ale termocentralelor3-6
    68.Muncitorii electricieni care potrivit proceselor tehnologice stabilite lucrează la montarea, exploatarea, întreţinerea, repararea stîlpilor şi liniilor electrice de înaltă tensiune la înălţimi de peste 9 metri; activitate permanentă la înălţime; electricienii exploatare, întreţinere PRAM, AMC şi reparaţii agregate energetice din centrale şi staţii electrice, exploatarea, întreţinerea şi repararea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare din centralele electrice şi termice pe cărbune ale sistemului energetic naţional; maşinişti depozite zgură şi cenuşă din centralele electrice pe cărbune şi şisturi; descărcătorii de păcură şi încărcători-descărcători de cărbune şi şisturi din gospodăriile de combustibili ale centralelor electrice; dispecer energetic3-6
    69.Personal de tură din staţiile de 220 - 750 kV, care desfăşoară activitatea la pupitrul de comandă şi în restul instalaţiei, precum şi din staţiile de 110 kV, care alimentează platforme industriale; personalul care participă la lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de 110 kV şi mai mari; montarea şi formarea bateriilor de acumulatoare cu plăci de plumb pentru instalaţii staţionare folosite în stadii electrice de orice tensiune3-6
    70.Activitatea la instalaţiile din corpul barajelor centralelor hidroelectrice; montarea, revizia, întreţinerea şi repararea pilonilor pentru antenele de emisie radio şi televiziune, radioreleelor, precum şi pilonilor pentru susţinerea liniilor de transport a energiei electrice de peste 60 kV; camere de comandă termică şi electrică din centralele cu o putere instalată de peste 50 MW; personalul muncitor cu activitate sub cota 72 m şi 42 m în centrale hidroelectrice subterane; personalul muncitor din activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii din hidrocentralele subterane sau cel cu activitate permanentă sub cota de acces în centralele hidroelectrice4-6
    71.Montarea echipamentelor în centralele nuclearo-electrice; executarea reparaţiilor în gospodăriile de cărbune ale centralelor electrice, mori, benzi transportoare cărbune, instalaţii de evacuare cenuşă; muncitorii din instalaţiile de combustibil ale centralelor electrice şi termice pe cărbune care lucrează în spaţii închise (concasoare, tunele benzi transport, benzi deversare buncăr)9-12
    72.Personalul exploatare staţii de transformare amplasate în zonă radioactivă cu grad mare de radioactivitate a mediului înconjurător; exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor din centralele nuclearo-electrice conform categoriei unităţii nucleare9-24*)
    ___________  
    *) Durata totală a concediului anual de odihnă rezultată din însumarea concediului în raport cu vechimea în muncă cu concediul suplimentar va putea fi, în temeiul art. 5 (2) din Legea nr. 26/1967, de cel mult 39 de zile lucrătoare.
         
      Forjă şi prelucrări la cald  
         
    73.Activitatea de forjare manuală, forjare mecanică şi matriţare la cald, de piese şi scule în ateliere special amenajate din unităţi industriale şi apretarea materialului mărunt de cale; ambutisare manuală la cald; îndoirea ţevilor la cald; trasul bandajelor pe roţi pentru materialul rulant; curăţarea şi debavurarea pieselor forjate3-10
         
      Furnale  
         
    74.Platforma de încărcare furnale 2 şi 4 de la C.S. Hunedoara, furnalele de la Vlăhiţa şi macaralele de şarjare de la furnalele întreprinderii "Victoria" Călan; platforma de încărcare (estacada buncărelor) de la restul furnalelor, vagonul cîntar şi dozarea şarjei de încărcare a furnalelor; întreţinerea mecanică şi electrică a utilajelor la furnale; staţii de epurare a gazului de furnal; troliul de comandă de la schip3-9
    75.Platforma de descărcare a furnalelor; podurile rulante de la platforma de descărcare a furnalelor; preîncălzirea de aer (cowpere); separatoarele de zgură şi curăţarea zgurii din canale; maşina de turnat fontă pe bandă; staţiile de granulare şi expandare a zgurii şi dezbaterea manuală de epurare a gazului de furnal; staţii de granulare şi expandare a zgurii şi dezbaterea manuală a oalelor de zgură3-9
         
      Gospodărie comunală  
         
    76.Curăţarea şi repararea de canale subterane, curăţarea coşurilor (inclusiv cele industriale şi canale de fum); curăţarea canalelor industriale de ventilaţie cicloane, tubulatură, camere de colectare a prafului; vidanjare, inclusiv conducătorii autovidanje, autocurăţător şi autospeciale din domeniul canalizării, încărcătorii şi descărcătorii gunoi de la staţiile de neutralizare şi incinerare a gunoaielor; curăţătorii căi publice şi spaţii verzi (muncitorii care mătură străzile, colectează şi încarcă gunoiul stradal); decolmatare, staţii epurare-decantare3
    77.Personalul care lucrează la întreţinerea, exploatarea şi repararea staţiilor de pompare ape uzate şi staţiilor de epurare în centralele termice, în staţii de epurare şi clorinare a apei; exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de tratare chimică a apei3-5
    78.Personalul muncitor care lucrează la reţelele de transport a energiei termice, în canalele de distanţă, instalaţii interioare şi cămine de vizitare; curăţători-verificatori şi drenori canale ape reziduale; izolarea şi îmbrăcarea ţevilor cu vată de sticlă3-5
    79.Îngrijitori animale sălbatice, precum şi personalul de întreţinere (dezinsecţii, dezinfecţii) şi personalul tehnic din cadrul grădinilor zoologice expus pericolului de contagiune; lucrările de ecarisare şi de producţie a făinurilor proteice (jupuitori, autopsieri, sterilizare de cadavre şi deşeuri de animale confiscate şi de la sala autoclavelor); activitatea de manipulare a cadavrelor (înhumări-deshumări, incinerări) din cimitire şi crematoriul uman4-5
    80.Personalul de întreţinere şi reparaţii vehicule din cadrul depourilor şi autobazelor; conducători de vehicule pentru transportul orăşenesc în comun (autobuze, troleibuze, tramvaie); personalul de întreţinere şi reparaţii staţii şi reţele de contact4-6
         
      Laboratoare  
         
    81.Laboratoare de cercetări şi analize chimice, toxicologice, biologice şi biochimice; laboratoare cu aparatură cu raze X; staţii pilot produse şi tehnologii-procese instalaţii; confecţioner secţiuni subţiri spectroscopice3-6
         
      Laminoare  
         
    82.Activitatea de montare, selecţionare, pregătire a sculelor de laminare; operaţiile de finisare şi ajustare a laminatelor la rece; activitatea de spiţuire a ţevilor la cald; extruziunea şi expandarea produselor metalurgice; linia de fişiere a benzii metalice şi confecţionarea profilelor îndoite; întreţinerea mecanică şi electrică a agregatelor şi utilajelor din secţiile de laminoare la cald; macaragii din halele laminoarelor la cald3-6
    83.Pregătirea şi încărcarea neautomată a oţelului în cuptoare; încălzirea oţelului în cuptoare adînci cu propulsie, cu vatră păşitoare, vatră înclinată, rotativă sau tunel; manevrarea capacelor la cuptoarele adînci; introducerea şi scoaterea materialului în şi din cuptoare adînci cu macarale Tiegler; scoaterea şi transportul oţelului de la cuptoare la cajă; evacuarea zgurei din cuptoarele de încălzire a oţelului; curăţirea oxizilor din canale; curăţirea lingourilor, bramelor şi blumurilor prin procedeul de flamare3-8
    84.Efectuarea operaţiilor de laminare la cald: laminoare automate; laminoare mecanizate; laminoare la care introducerea materialului între cilindri se efectuează manual, precum şi refularea ţevilor la cald; laminarea la cald la cilindri sau prin extrudere a metalelor neferoase, la laminoarele vechi de la uzinele "Laromet" şi "Metrom"; laminarea la cald a ţevilor şi a profilelor din metale neferoase; manevrarea laminatelor în stare caldă; tăierea, sortarea, finisarea laminatelor la care operaţia de laminare se face la cald; dublarea şi dedublarea tablelor3-8
         
      Lemn  
         
    85.Fasonarea mecanică şi manuală a lemnului în exploatări forestiere; scosul şi apropiatul lemnului cu mijloace mecanizate în exploatări forestiere; fasonarea mecanică a lemnului în centre de sortare şi preindustrializare, fabrici de cherestea; şlefuirea manuală a mobilei, placajului etc.; uscarea placajului şi furnirelor; formatizarea şi frezarea placajului, mobilei, croirea centralizată; băiţuirea scîndurelelor (impregnat); lustruirea peliculei de IRC la produsele lemnoase3
    86.Curbarea mecanică a lemnului, doagelor şi coropcilor montate, tratate termic prin focăire, aburire sau fierbere3
    87.Confecţionarea capselor şi reglarea la maşinile de capse, precum şi a miezului elastic pentru tapiţerie; dărăcitul şi despletitul materialelor de umplutură pentru tapiţerie (mobilă şi vagoane călători); pregătirea scheletelor cu poliuretan (utilizarea prenadezului) pentru tapiţerii cu miez elastic3
    88.Atelier de prelucrare şi confecţionare a lemnului pentru întreţinerea utilajelor din fabrică; tîmplarii mecanici; muncitorii de întreţinere şi deservire a utilajelor cu zgomot ce depăşeşte 90 dB (freze, agregate de formatizat, circulare)3
    89.Gatere sau alte maşini de debitat material lemnos; antiseptizarea cherestelei; evacuarea rumeguşului şi prafului din lemn la fabricarea cherestelei3
    90.Formarea şi arderea bocşelor la fabricarea mangalului3
    91.Agregate de formatizat panouri pentru mobilă; staţia de filtre3
    92.Preparat adezivi, încleiat şi presat produse din lemn şi plăci aglomerate din puzderii de in şi cînepă; executarea garniturilor de model din răşini epoxidice; grunduirea şi băiţuirea suprafeţelor ce urmează a fi lăcuite sau acoperite cu alte materiale3-4
    93.Dărăcit zegras, fibră vegetală; împîslit covor3-5
    94.Tratarea scîndurelelor la tambur tip China; personalul operativ la întreţinerea utilajelor şi camerelor de uscare a cherestelei5
    95.Operaţiile de aşchiere, tocare, defibrare, rafinare a lemnului la fabricarea celulozei, plăcilor fibrolemnoase, plăcilor aglomerate din lemn şi a celulozei; fabricarea plăcilor aglomerate din puzderii de in şi cînepă; şlefuirea mecanică a produselor lemnoase; debitarea şi rindeluirea mecanică a produselor lemnoase3-6
    96.Prepararea pastei pentru chibrituri şi cutii, inclusiv măcinarea sticlei3-6
    97.Cojitorie şi tocătorie mecanică a lemnului şi a stufului3-6
    98.Curbarea manuală a lemnului în spaţii închise cu umiditate şi temperatură ridicată3-6
    99.Aplicarea adezivilor pe foi de furnire, presarea lor în placaje, panouri pentru mobilă din plăci aglomerate, precum şi aplicarea nitrolacului prin turnare şi pulverizare3-6
         
      Mase plastice  
         
    100.Tăierea cauciucului la ghilotină şi a reţelelor de cord textil şi cord metalic, inclusiv alimentarea cu role la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer şi articolelor tehnice din cauciuc; manipularea şi transportul materialelor pulverulente utilizate la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer şi articolelor tehnice din cauciuc; gumarea taloanelor şi preasamblarea pliurilor în completuri; materiale dentare (adezivi din cauciuc, răşini sintetice şi alte substanţe preparate cu solvenţi aromatici sau cloruraţi) fabricare, depozitare, analizare, utilizare; extruderea şi ţeserea sacilor din polipropilenă3
    101.Aplicarea lacurilor poliesterice şi şlefuitul uscat al peliculei de poliester; prelucrarea prin injecţie a maselor plastice, şpriţarea maselor plastice3
    102.Confecţionarea elementelor filtrante prin policondensare, hîrtie filtrantă, impregnată cu răşini epoxidice4
    103.Pudrarea cu talc a pieselor şi articolelor din cauciuc, precum şi desprăfuirea acestora; fabricarea obiectelor din cauciuc prin înmuiere în soluţii de cauciuc cu solvenţi organici; impregnarea şi gumarea cu soluţii din cauciuc şi solvenţi organici, inclusiv taloane şi anvelope3-5
    104.Prelucrare mase plastice, termoplastice, termorigide şi cauciuc:  
      - dozare, pregătire reţete, malaxare, granulare, calandrare, vălţuire şi compoundare, formarea şi maturarea spumelor poliuretanice, gelifierea în cuptoare a pastelor din mase plastice;  
      - presare, extrudere, pretratare, imprimare, sudare, finisare, preparare plastisol, precum şi recuperare deşeuri mase plastice, termoplastice, termorigide şi cauciuc, inclusiv instalaţii Pallman3-6
    105.Fenol - fabricare şi utilizare; răşini epoxidice, fenolformaldehidice, melaminoformaldehidice, ureoformaldehidice, schimbători de ioni, dimetiltereftalat, formaldehidă (formol), aditivi pentru uleiuri - fabricare, condiţionare, utilizare3-6
    106.Cauciucarea şi strunjirea valţurilor, rolelor cauciucate şi cauciucarea articolelor tehnice; asamblarea anvelopelor pe maşini de confecţionat; profilare benzi rulare, pregătire şi manipulare benzi rulante; confecţionare piese cauciuc; vulcanizare cauciuc şi reşapare anvelope, finisare produse cauciuc; fabricarea reperelor auto flexibile şi a valurilor din poliuretan prin turnare în matriţe şi prin injecţie3-6
         
      Materiale de construcţii  
         
    107.Fabricare marmor-rock; măcinare scorie bazaltică; confecţionat blocuri şi foi plută aglomerată cu urelit; centrifugare tuburi premo; fabricare dolomită, var, ipsos, filer, agrocalcar3-6
    108.Concasoare, mori şi instalaţii anexe pentru prelucrarea pe cale uscată a materialelor de construcţii şi a altor materiale minerale; activitatea continuă de ciuruire şi de uscare a agregatelor în staţiile de sortare şi pentru prefabricate; rampa de însăcuire şi livrare în vrac3-6
    109.Activitatea continuă de frecare a mozaicului; cioplirea, şlefuirea şi lustruirea rocilor calcaroase de construcţii; gatere şi alte maşini de tăiat roci de construcţii; prelucrarea rocilor silicioase (operaţiuni de perforare, puşcare, rînguire, concasare, sfărâmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire, însăcuire, descărcare, tăiere, cioplire, şlefuire şi lustruire), întreţinere şi reparaţii de utilaje de extracţie şi prelucrare în instalaţii, mori de rambleu şi cariere3-9
         
      Materiale pentru sudură  
         
    110.Fabricarea electrozilor de sudură: presarea, uscarea, calcinarea şi sortarea; manipularea şi distribuirea fluxului de sudură; fabricarea fluxului de sudură; însăcuirea, elaborarea, epurarea gazelor, stamparea cuvelor cu masă carbonică, prelucrarea în stare uscată a materialelor; cuptoare electrice şi poduri rulante; concasare, uscare, dozare şi finisare flux; fabricarea amestecului pentru înveliş pe cale uscată şi prepararea silicatului de sodiu şi potasiu3-8
         
      Medicamente  
         
    111.Antibiotice - fabricare şi ambalare; produse de extracţie opoterapică; produse de extracţie vegetală: substanţe, tincturi, extracte; biostimulatori - fabricare şi ambalare; raticide - fabricare şi ambalare3-5
    112.Plante medicinale (aconit, belladonă, chelidonium, colhicum, digitale, papaveris, sarothamneus, scopolia, stramonium, veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae cornutum), precum şi - cantaridă condiţionare, tocare, măcinare, pulverizare, tabletare, ambalare; vitamine, hormoni, steroizi - fabricare şi ambalare3-5
    113.Medicamente de sinteză organică şi anorganică - fabricare, ambalare; acid salicilic tehnic, salicilaţi, benzoaţi, acid benzoic - fabricare, sublimare, sortare, ambalare; clorură sau bromură de etil, metil sau metilen, acid nicotinic, clorură de calciu - fabricare, ambalare; catgut fabricare3-6
         
      Mercur  
         
    114.Întreţinerea, montarea şi exploatarea redresorilor cu mercur; fabricarea lămpilor electrice cu descărcări în gaze; lămpi fluorescente tubulare; lămpi fluorescente cu vapori de mercur la înaltă presiune (format balon); lămpi cu neon; litere utilizate la compunerea firmelor luminoase, lămpi pentru heliograf; arzătoare de cuarţ3-6
    115.Manipularea şi utilizarea mercurului la construirea, repararea, întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură şi control cu mercur, precum şi a întrerupătoarelor cu mercur; incuvarea, decuvarea, repararea redresorilor cu mercur şi a regulatoarelor Dick; fabricarea compuşilor chimici cu mercur; distilarea şi purificarea mercurului; lucrări cu sursă deschisă de mercur; fabricarea termometrelor cu mercur6-9
         
      Metalurgia neferoasă  
         
    116.Recuperarea cositorului şi altor materiale neferoase de pe ştraifurile din tablă şi cutii de conserve; activitatea de manipulare, verificare şi conservare a mercurului, sulfului, tananţilor; dezmembrarea acumulatoarelor electrice din plumb şi recuperarea plumbului din deşeuri (la întreprinderile judeţene de recuperare şi valorificare a materialelor refolosibile); activitatea de sinterizare a pieselor din pulberi şi carburi metalice, inclusiv elaborarea şi turnarea aliajelor neferoase3-6
    117.Cupru - prăjire, aglomerare, topire, concentrare, convertizare, prerafinare, granulare, elaborare aliaje de cupru, cement de cupru fabricat prin recuperare din cenuşi de pirită, rafinarea electrolitică a cuprului, fabricarea electrolitică a pulberilor de cupru, decuprarea nămolurilor provenite de la fabricarea acidului sulfuric; bicromaţi, cromaţi, anhidridă cromică: fabricare, purificare, rafinare, ambalare; aluminiu - fabricare; topirea, sitarea, uscarea şi condiţionarea pulberii de aluminiu; germaniu - fabricare; asamblare catozi; activitatea de transport metal şi transport tije, anozi; activitatea de formare şi probare a ţevilor pentru irigaţii3-8
    118.Plumb - prăjire, aglomerare, şarjare, topire concentrate, rafinare termică şi electrolitică, fabricare produse şi aliaje din plumb, precum şi aglomerare şi topire concentrate de zinc la instalaţia ISP; plumb - ateliere auxiliare de la uzinele de fabricare a Pb, precum şi manipularea în incinta uzinelor; zinc - prăjire, aglomerare, distilare, cuptoare Nieltz, peletizare, rafinare termică şi electrolitică a zincului, cuptoare pentru producerea oxidului de zinc, a trioxidului de stibiu, a bioxidului de staniu şi xantatului de sodiu; creuzetorie - pregătirea materiilor prime şi a amestecurilor, confecţionarea, uscarea, coacerea creuzetelor la I.M.M.N. Copşa Mică; topirea, fabricarea şi concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului, a oxidului de zinc şi a sărurilor ds bariu de la întreprinderea "Neferal"3-8
    119.Fabricarea feroaliajelor la Combinatul metalurgic Tulcea, platformă prelungire electrozi, estacadă benzi transportoare de la cuptoare, platformă elaborare feroaliaje, siliciu metalic; dozare feroaliaje şi siliciu metalic, hala de turnare, epurare feroaliaje, întreţinere şi reparaţii; gospodărie zgură hală de expediţie; laborator docimazie; activitatea de extruziune la cald a aluminiului: maşinist pod rulant din zona preselor de extruziune; operaţiunea de tratament termic; topirea, fabricarea şi concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului, operaţii de fabricare a cărbunilor arc-voltaic şi crăiţuire3-8
    120.Personalul de la magaziile de produse finite şi de materiale din industria metalurgiei neferoase (depozitare, conservare, manipulare, expediere); alimentatori - încălzitori de la cuptoarele adînci din activitatea de laminare la cald a aluminiului; fasonarea manuală şi mecanică a buştenilor şi debitarea acestora în vederea confecţionării prăjinilor pentru stingerea efectelor anodice din halele de electroliză; activitatea de instalaţii conducte apă, gaze, aer pentru secţiile întreprinderilor din metalurgia neferoasă; obţinerea pulberilor de metale şi aliaje neferoase, obţinerea pulberii de plumb; activitatea de confecţii metalice şi transport la Uzina de utilaj metalurgic şi piese de schimb Slatina4-8
    121.Brichetare, cocsificare şi clorurare, concentrate din metale neferoase şi rare; lucrări experimentale în instalaţiile pilot de prelucrare a minereurilor de metale neferoase şi rare; activitatea de cercetare şi microproducţie din Centrul de cercetare şi proiectare pentru metalurgie neferoasă Baia Mare, Centrul de cercetare şi proiectare pentru metalurgie neferoasă Zlatna, Centrul de cercetare şi proiectare pentru tehnologia aluminiului Slatina, Institutul de metale neferoase şi rare Bucureşti; condiţionare produs finit la secţia bioxid de mangan; elaborarea pulberii metalice, a pulberii de cobalt, a carburilor acestora, a amestecurilor de carburi şi cobalt şi a produselor sinterizate, inclusiv activitatea de întreţinere şi reparaţii4-8
    122.Extracţia şi valorificarea subproduselor provenite din produsele metalurgiei neferoase (cadmiu, aur, argint, staniu, metale platinice, bismut, indiu); extracţia şi valorificarea metalelor neferoase din nămolurile şi praful recuperat în industria metalurgiei neferoase; fabricarea aluminei tabulare: uscare, descărcare hidrat de aluminiu, prepararea amestecului pentru presare, uscare, calcinare, sinterizare amestec, concasare, măcinare, sortare, brichetare, descărcare, depozitare soluţie de HCl şi soluţii amoniacale, ambalare alumină; fabricarea criolitei; fabricarea aluminei4-8
    123.Activitatea de încărcare, descărcare şi transport al produselor pulverulente şi granulare în silozurile de alumină; personalul de întreţinere şi reparaţii pe schimburi (mecanici, electricieni AMC şi sudori) al instalaţiilor din metalurgia neferoasă; operatorii tablou comandă al instalaţiilor din metalurgia neferoasă; peletizarea prafurilor volatile cu Pb şi Zn; zdrobirea, concasarea, sitarea produselor intermediare (zgură, mată) şi pregătirea probelor de preschimbare; controlul interfazic şi final în sectorul metalurgie şi chimie; recepţia cantitativă a concentratelor cuproase6-8
         
      Mine - petrol - geologie  
         
    124.Lucrările din laboratoarele de cercetări şi analize geomecanice, geofizice, chimice şi geologice care efectuează analize fizico-chimice, concentrare minereuri, separare minerale, determinări microscopice, micropaleontologice, palinologice, microfacies, pregătire la microscop a preparatelor pentru analize paleontologice şi palinologice; prepararea probelor geologice în staţii de preparare3
    125.Ambalarea manuală a sării în saci, pungi şi pachete; staţia de bioxid de sulf de la întreprinderea minieră Baia Borşa; spălarea, sortarea şi tăierea plăcilor de mică; ascuţire sfredele şi capete detaşabile; încărcare lămpi mină electrice şi de carbid, repararea şi întreţinerea acestora şi formarea bateriilor de acumulatori3
    126.Activitatea de întreţinere, etanşare, pregătire tehnică şi supraveghere a vagoanelor cisternă, desfăşurată în reviziile de vagoane din rafinării şi combinate petroliere3-5
    127.Distilarea şi dezasfaltarea gudroanelor petroliere, distilarea atmosferică şi în vid a petrolului3-5
    128.Rafinare (tratarea produselor petroliere cu acid sulfuric sau solvenţi selectivi)3-6
    129.Manevrarea vagonetelor de cărbune, minereuri, steril şi materiale în staţiile de încărcare şi de sosire a funicularelor3-6
    130.Extracţia ţiţeiului şi gazelor; montarea turelor, forajul (exclusiv cel cu sondeze), punere în producţie, reparaţii capitale şi intervenţii la sondele pentru extracţia sării în soluţie; personalul care efectuează lucrări de trasare şi broşare a formelor de grafit, sortare şi insertare diamante în procesul de fabricare a sculelor diamantate; activitatea la maşini de extracţie3-6
    131.Etilarea benzinei; activitatea de revizuire şi curăţare a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice din rafinăriile de produse petroliere şi chimice, curăţarea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi instalaţiilor utilizate la depozitarea, transportul şi prelucrarea produselor petroliere şi chimice; curăţarea în interior a tancurilor petroliere navale şi a tancurilor de combustibili ale navelor maritime5-10
    132.Montajul şi demontajul instalaţiilor de foraj; revizii şi reparaţii pe teren ale instalaţiilor de foraj-extracţie, instalaţii pentru transportul ţiţeiului şi gazelor în alte instalaţii şi utilaje din industria petrolieră; prospecţiunile geologice şi geofizice pe uscat, forajul cu sondeze; activitatea la maşini de extracţie6
    133.Carotajul, cimentarea, măsurători geofizice şi alte operaţii speciale la sonde: presarea, prelucrarea explozivilor şi încărcarea celulelor cu material exploziv pentru perforarea sondelor; intervenţii la sonde de apă8
    134.Activitatea în subteran în mine de cărbuni, de minereuri feroase şi neferoase, de substanţe şi minereuri nemetalifere, explorări, deschideri, cercetări miniere şi construcţii miniere; extracţie nisipuri bituminoase în subteran8-15
    135.Purificarea chimică a grafitului8
    136.Activitatea de sudură la: îngroşătoarele polietajate; agitatoare, bazinele de leşii cianurice din secţiile de cianuraţie8
    137.Montarea turlelor piramidale; operatorii vibratori de la prospecţiunile seismice; prospecţiuni marine în Delta Dunării şi lacuri de acumulare8-10
    138.Carotajul radioactiv - echipa tip10-12
         
      Oţelărie  
         
    139.Signarea lingourilor; striparea lingourilor; halele de pregătire a ansamblelor de turnare; halele de turnare, transbordare, răcire şi curăţare; întreţinerea mecanică şi electrică a agregatelor şi utilajelor; curăţarea lingourilor şi cuptoarelor de recoacere; dozarea şarjei; ciocane de probă; exploatarea haldelor de zgură, manipularea şi încărcarea frenului vechi; întreţinerea mecanică şi electrică a agregatelor şi utilajelor din turnătorii3-6
    140.Exploatarea macaralelor şi podurilor rulante din oţelării; turnarea oţelului; pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului; melanjoare de fontă; strunjirea dopurilor şi orificiilor de la căldările de turnare; elaborarea oţelurilor în cuptoare cu inducţie în vid, turnarea oţelurilor în aer şi vid6-9
    141.Elaborarea oţelului în cuptoare Siemens-Martin, cu flacără reflectată, electrice şi convertizoare; elaborarea oţelului în cuptoare electrice de minimum 10 t pe şarjă; reparaţia permanentă a cuptoarelor în timpul funcţionării; recuperatoarele de căldură din oţelării9-12
         
      Panificaţie şi produse făinoase  
         
    142.Cocătorii şi ajutorii de cocători de pîine la cuptoare de pămînt, Dampf şi mecanice; cocători la cuptoare deschise semiautomate sau rotative pentru produse de patiserie şi alte produse similare3
         
      Peşte  
         
    143.Pescuitul maritim şi oceanic cu nave şi ambarcaţiuni3-6
         
      Petrochimie şi fibre sintetice  
         
    144.Deparafinare cu solvenţi; cracarea catalitică; rampe încărcare şi depozitare produse petroliere; încărcare-descărcare gaze lichefiate, case pompe hidrocarburi; detergenţi - fabricare, condiţionare, ambalare; liniar alchil benzen - fabricare, ambalare; fibre polinitril acrilice - fabricare, prelucrare; oxid de etilenă, propilenă, glicoli, modificatori, etanolamină  
      - fabricare, ambalare; clorură de vinil - fabricare, polimerizare, uscare; PVC - ambalare; acetat şi poliacetat de vinil - fabricare; lactamă - fabricare şi recuperare produse secundare; butadienă, propilenă, etilenă, stiren, polistiren, copolimeri stirenici, etilbenzen, alfametilstiren, cauciuc sintetic - fabricare; izopropil benzen - alchilarea benzenului şi purificarea fracţiei propan-propilenă, rectificare izopropilenă, fenol şi acetonă din izopropilbenzen; polietilenă - fabricare, manipulare; fibre poliesterice - fabricare; instalaţie detol; instalaţii de piroliză; unsori consistente, fluide de protecţie şi spălare; alchilenamine şi alchilamine - fabricare; cazanele de aburi de la centrala electrică nr. 1 din cadrul Combinatului petrochimic Piteşti; extracţia cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a ţiţeiului; perclor vinil; N-metil pirolidonă3-6
    145.Fire vîscoză - fabricare; sulfura de carbon - xantogenare, dizolvare, maturaţie, alcalizare, filatură, spălătorie de bobine, uscătorie de bobine, baie de acid sulfuric; acetaldehidă - fabricare prin procedeul cu catalizator de mercur, precum şi regenerarea catalizatorului; acid cianhidric, acetoncianhidrină şi cianură de viniliden - fabricare, ambalare, utilizare; celofibră, celofan, reţele de cord, inclusiv cablarea - fabricare, precum şi filatura de cord; instalaţia "7" (dietilanilină); cocs de petrol - fabricare, ambalare6-10
    146.Fibre melana - fabricarea carbonatului de etilenă; oxid de carbon, fosgen - fabricare, ambalare şi utilizare; recuperarea carbonatului de etilenă, fabricarea, polimerizarea şi dizolvarea nitrilului acrilic, filatură melana; alchilare hidrocarburi cu acid fluorhidric fabricare; instalaţii de fabricare: acrilonitril, cianură de sodiu, clorură de cianuril, izotriazodon; laborator de analize cian - fabricare auxiliari pentru piele sintetică şi alţi compuşi ai cianului; metionină, acid acrilic şi acroleină - fabricare; prometrin igran, atrazin, terţbutilamină - fabricare; personalul din secţiile de bază din întreprinderea chimică "Carbosin" Copşa Mică9-12
         
      Pielărie şi încălţăminte  
         
    147.Vopsirea blănurilor cu negru de anilină, vopsirea pieilor prin pulverizare; şlefuirea, binzuirea şi ştoluirea pieilor; întinderea pieilor inclusiv prelucrarea la instalaţia pasting; tocarea deşeurilor din piele; lucrările cu ago sau alţi adezivi, avînd ca solvenţi hidrocarburi aromatice, clorurate sau soluţii de cauciuc cu solvenţi organici; ciocănirea mecanică a încălţămintei la maşinile cu role3-4
    148.Vopsirea pieilor cu coloranţi toxici (cu peria sau prin tamponare) şi ungerea pieilor cu grăsimi la butoi; manipularea manuală şi prelucrarea pieilor în stare umedă pînă la uscarea lor în tăbăcării şi argăsitorii; manipularea răzăturilor carne-var; producerea tălpii sintetice prin procedeul discontinuu - numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat  
      - formarea plăcilor în filtre şi alimentarea preselor cu zece etaje; manipularea pieilor în stare crudă, în centre şi întreprinderi de achiziţii şi preindustrializare a materiilor prime de origine animală3-4
         
      Pirotehnie  
         
    149.Asamblarea şi dezasamblarea muniţiilor în sau din elemente componente încărcate, precum şi a elementelor de muniţii, cu excepţia focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor; gestionarea şi manipularea produselor pirotehnice; experimentarea, recepţia şi verificarea explozivilor, pulberilor, muniţiilor şi elementelor de muniţii încărcate şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive şi incendiare; operaţiuni de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, explozivilor şi materialelor pirotehnice; activitatea prestată la locuri de muncă la care se lucrează cu substanţe toxice cu specific militar; presarea, prelucrarea explozivilor şi încărcarea celulelor cu material exploziv pentru perforarea sondelor; lucru cu răşini epoxidice şi acetonă la sectorul de aromatizări; fitile Bickford; locurile unde se execută operaţii cu explozivi a căror caracteristică de sensibilitate este mică, precum şi fitile detonante; locurile de muncă unde se execută operaţii cu explozivi de iniţiere, explozivi cu caracteristică de sensibilitate mare şi locuri de muncă unde se execută operaţii la care angajaţii sînt în contact direct cu explozivi aromatici; asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi detonatoarelor (cu elemente componente încărcate); transportul şi distrugerea deşeurilor de la fabricaţia de explozivi, pulberi şi produse pirotehnice; asanarea terenurilor şi apelor de: muniţii, produse pirotehnice, materiale explozive şi mine3-6
    150.Analize fizice şi chimice ale explozivilor, pulberilor şi produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Personalul care lucrează la manipularea şi analiza combustibililor speciali (pentru tehnica militară)3-9
    151.Fabricarea, manipularea, transportul şi depozitarea nitroglicerinei, a explozivilor, a pulberilor negre, a pulberilor fără fum, a produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului; activitatea continuă de curăţare şi de reparare a utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice, precum şi a recipienţilor care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice5-9
         
      Poligrafie, artă, cultură, învăţămînt  
         
    152.Personalul de la: emisie (CGT şi CTE); înregistrări cabine tehnice; fonoteca muzicală şi grupul de recuperare bandă magnetică; staţia frigorifică din radiodifuziune şi televiziune, instalaţia de avertizare incendii din Casa radio şi televiziune; staţii de acumulatori din Casa radio-televiziune şi autobază; atelier de reparat instrumente muzicale; autoduba R.T.V. - sudori, tinichigii, vopsitori auto; personalul tehnic al serviciului transmisii exterioare (transmisii directe) inclusiv crainici; personalul care lucrează cu aparatură de multiplicat (xerox, heliograf, etc.); balotare deşeuri hîrtie şi carton; tipărire şerveţele3
    153.Zincografie, precum şi fotoreproducerea, retuşarea, montarea filmelor din poligrafie, copierea plăcilor pentru tiparul plan, granularea, eloxarea, corodarea prin procedee chimice şi şlefuirea plăcilor şi cilindrilor pentru tiparul plan şi adînc; pregătire clişee tipărit şerveţele şi diagrame4-6
    154.Personalul tehnic, artistic, de producţie şi programarea producţiei, cît şi redacţional din echipele de înregistrări şi filmări, regizori, redactori, operatori scenografi, administratori de producţie, recuziteri, mînuitor de decor, administrator film, costumiere; regizori şi ilustratori muzicali, operatori de înregistrare şi prelucrare a sunetului; artişti plastici, graficieni, desenatori film animaţie, machiori, peruchieri, monteur imagine, asistent artistic şi tehnic: lucrători din laboratoarele de prelucrare a peliculei sunetului şi foto; lucrători din sectoarele de pictură şi butaforie; lucrători pentru curăţarea tuburilor de ventilaţie şi a filtrelor; vulcanizare cauciuc din cadrul autobazei de transport Radioteleviziunea Română4
    155.Frezarea şi montarea clişeelor pe suporţi de plumb4-6
    156.Personalul tehnic, artistic de producţie şi redacţional care efectuează pe lîngă emisie şi alte activităţi; operator imagine film, lucrători video, sunet, iluminare, magnetoscoape, telecinema, controlori tehnici, montaj pozitiv şi negativ film, control general, secretari de emisie, regizori de studio, secretari de platou, mînuitor de decor, recuziteri de studio3-5
    157.Acoperirea hîrtiei cu adezivi naturali (clei de oase şi de piele), gumarea hîrtiei pentru fabricarea timbrelor; laboratoare de cercetări şi analize chimice, precum şi developarea şi copierea la întuneric a filmelor în studiourile cinematografice şi atelierul fotocolor al Combinatului poligrafic Bucureşti; personalul tehnic, artistic, de producţie şi redacţional care lucrează numai în emisie: lucrători pentru sunet şi video, iluminare, magnetoscoape, telecinema, crainici, secretari de emisie, regizori de montaj; personalul tehnic şi artistic care îşi desfăşoară activitatea pe carele de reportaj şi de radiorelee3-6
    158.Topirea şi turnarea aliajului poligrafic; turnarea literelor şi materialelor de cules din aliaj poligrafic; turnarea textelor după program; stereotipie; culegere mecanică; culegere manuală (zeţari); imprimare tipar adînc, tipar plan, tipar înalt şi lăcuire7-9
         
      Prefabricate  
         
    159.Camerele de torcretare a tuburilor premo; vibrarea betonului manuală sau cu vibrofinisorul şi compactarea cu cilindrii vibratori. Confecţionarea traverselor din beton în secţii şi ateliere cu activitate continuă; maşini întins şi debitat oţel beton3-5
    160.Camerele de sablaj din întreprinderile de prefabricate şi din şantierele de construcţii-montaj4-8
         
      Prelucrări metalice  
         
    161.Activitatea de presaj la druckbank a tablei din oţel; prelucrarea aliajelor din metale neferoase cu conţinut de plumb sub 50%; activitatea de şlefuire a pieselor finite cu pîsle, cîrpe şi materiale sintetice; activitatea continuă de matare; şlefuirea industrială a diamantelor sintetice3-4
    162.Şlefuirea pieselor cu abrazive pe cale uscată3-6
    163.Prelucrarea plumbului şi a aliajelor cu peste 50% plumb; ascuţirea sculelor tăietoare cu materiale abrazive; polizare manuală şi debitare manuală şi semiautomată cu discuri abrazive; şlefuire materiale metalice în medii uscate şi lucrări de prelucrare a grafitului5-6
    164.Activitatea de ştanţare a sondelor din aliaj de zinc; activitatea continuă de debavurare în secţii de forje şi turnătorii; decapare cu acizi în băi cu suprafaţă totală de peste 20 m.p. sau în cazul cînd suprafaţa totală a produselor decapate depăşeşte 40 m.p. pe oră (Uniunea artiştilor plastici  
      - Combinatul fondului plastic)5-6
    165.Confecţionarea următoarelor produse prin bătaie la rece la maşini automate: cuie, caiele, ştifturi, şplinturi, ţinte, şuruburi, nituri, monede, piuliţe, lanţuri, nipluri, agrafe pentru maşini agricole, spiţe pentru roţi, danturarea pilelor, blindaje pentru aparataj electronic, lanţ Gall şi alte produse asemănătoare; fabricarea bilelor de rulmenţi la rece, presarea şi pilirea acestora; fabricarea sîrmei ghimpate; prelucrarea mecanică a pieselor, talerelor şi nacelelor de grafit5-7
         
      Preparaţie produse miniere  
         
    166.Concasare, sfărîmare, măcinare şi clasare minieră uscată a minereurilor şi rocilor fără sau cu conţinut redus de bioxid de siliciu liber, inclusiv pentru cercetare de laborator; instalaţie de cianurare, inclusiv prepararea soluţiilor de reactivi pentru cianurare, precum şi staţii de cercetare pentru cianurare; prepararea cărbunelui: recepţie, spălare, sortare, flotare, epurarea apei, încărcare produse3-5
    167.Mori de rambleu6-8
    168.Minereuri - concasare, sfărîmare, măcinare şi clasare minieră uscată a minereurilor şi rocilor toxice silicioase7
         
      Rodarea şi probarea motoarelor  
         
    169.Rodajul pe banc şi probele de control efectuate la bancul de probe şi rodaj al motoarelor cu ardere internă (activitate continuă); probe de rodaj şi recepţie în tancodrom5-7
    170.Rodaj şi probe la banc, la motoare cu reacţie4-7
         
      Sinteze în cosmetică  
         
    171.Sinteze organice3
         
      Spălătorii  
         
    172.Spălarea manuală; curăţatul chimic al confecţiilor cu tricloretilenă; călcatul manual al confecţiilor şi echipamentelor, precum şi călcatul la presă3-6
         
      Sănătate, învăţămînt  
         
    173.Personalul care lucrează la: dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, la sterilizare în laboratoare sau compartimente de microproducţie, la fizio-electro-termo-maso-balneo-terapie; personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucrează în unităţi, secţii, compartimente şi cabinete de consultaţii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie şi arşi; personalul care îngrijeşte şi creşte animalele de laborator, precum şi cel care lucrează cu acestea; personalul care lucrează la crematorii din unităţi sanitare3
    174.Personalul care lucrează: în activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, în spălătorii din unităţi sanitare, în ergoterapie din unităţi, secţii şi compartimente cu bolnavi cronici irecuperabili, în creşe, leagăne, secţii şi compartimente de copii distrofici3-4
    175.Personalul din unităţi de cercetare-producţie de seruri şi vaccinuri de uz veterinar, laboratoare centrale de control ştiinţific al medicamentelor, biopreparatelor, alimentelor şi furajelor, de diagnostic sanitar-veterinar şi inspecţie sanitară veterinară care lucrează în laboratoarele de bacteriologie, anatomie patologică, parazitologie, epizootologie, virusologie, biochimie şi altele similare şi care execută permanent diagnosticare, cercetare, testări şi manipulări de tulpini de culturi cu germeni patogeni, produse şi biopreparate de uz veterinar3-4
    176.Personalul care lucrează direct la cercetarea şi producţia serurilor şi vaccinurilor; personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de cercetări şi analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologie, virusologie, inframicrobiologie, parazitologie şi în laboratoarele sau compartimentele nediferenţiate3-5
    177.Personalul care lucrează în laboratoarele de cercetare-producţie de seruri şi vaccinuri de uz veterinar, care întreţin, cercetează, manipulează şi testează tulpini de culturi cu germeni patogeni de bruceloză, tbc., morvă, leptospiroză, rabie, ricketsioză, melaidoză, botulism, tularemie; personalul care lucrează la repararea şi întreţinerea aparaturii de radiologie şi roentgen terapie, medicină nucleară, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu energii înalte şi de fizioterapie; celelalte categorii de personal din unităţi şi secţii exterioare de tbc. şi boli infecţioase; unităţi, secţii, compartimente, cabinete consultaţii de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal, laboratoare de sănătate mintală şi cabinete de logopedie şi psihologie (personalul sanitar) şi personalul care lucrează în ergoterapie; personalul sanitar care lucrează în activitatea de anestezie şi terapie intensivă3-6
    178.Personalul care lucrează la autopsii, prosecturi, săli de disecţie şi laboratoare sau compartimente de anatomie patologică şi de medicină legală3-8
    179.Personalul sanitar din unităţi, secţii, compartimente, cabinete de consultaţii tbc. şi boli infecţioase6-9
    180.Personalul care lucrează în activităţile: radiologie, microradiofoto, roentgenterapie, medicină nucleară, igiena radiaţiilor nucleare şi terapie cu energii înalte, fără categoria de unitate nucleară; personal superior; personal sanitar mediu şi auxiliar9-12
    181.Personal care lucrează în secţii şi compartimente pentru sindromul imunodeficitar dobîndit - SIDA; personalul din leprozerii9-12
         
      Sticlă  
         
    182.Confecţionarea obiectelor decorative (ornamente pentru pomul de Crăciun) din ţeava de sticlă prin suflare cu gura, pictarea acestora cu substanţe toxice; sablarea obiectelor din sticlă; şlefuirea, sablarea şi tăierea sticlei şi oglinzilor pentru ornamente mobilă3-5
    183.Instalaţii Fourcault, instalaţia de geam laminat, continuu şi discontinuu, instalaţia de geam turnat; confecţionarea prin suflare a aparatelor de laborator din sticlă de cuarţ şi sticlă cu plumb; matisarea, gravarea sau gradarea obiectelor din sticlă cu acid fluorhidric; fabricarea geamului tras laminat, cristal şi reflectorizant la instalaţiile existente; fabricarea şi ambalarea vatei de sticlă, vatei minerale şi a pîslei de sticlă, precum şi confecţionarea de produse din vată de sticlă, minerală, pîslă de sticlă; cuptorul vană la fabricarea vatei minerale (cubiloist, manipulant schip, alimentatori, observatori şi conducători); activitatea permanentă de izolări cu vată de sticlă şi vată minerală; prepararea prafului de sticlă şi confecţionarea conului şi discului de sticlă3-6
    184.Topitor la cuptoare arc electric pentru produse refractare; topitor la cuptor vană şi cubilou pentru vată minerală; prepararea materiilor prime, materialelor, amestecului pentru sticlă şi geamuri în turnuri de amestec şi complexe de amestec; alimentarea cuptoarelor, reglarea şi conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă; prelucrarea topiturii de sticlă la ţeava prin preluarea prizei din cuptor şi suflarea cu gura; prelucrarea topiturii de sticlă la maşini semiautomate, la maşini automate de tras ţeava, cu excepţia tăierii ţevii, la maşini LYNCH şi altele asemănătoare şi la prese6-9
    185.Fabricarea firelor de sticlă, a tuburilor, benzilor şi ţesăturilor din fire de sticlă; fabricarea şi prelucrarea sticlei optice6-9
         
      Sudură  
         
    186.Activitatea de sudură electrică şi autogenă, exclusiv sudură prin puncte şi cap la cap; sudarea sub flux a ţevilor; tăierea cu oxigen a metalelor; curăţarea bramelor cu flacără; remedierea prin sudură a pieselor (turnate) din fontă, oţel, superaliaje şi metale neferoase; crăiţuirea electropneumatică (arc-aer); sudura jenţilor de autoturisme3-6
    187.Activitatea de sudură inclusiv din turnătoria şi centrala electrică de termoficare de la întreprinderea chimică "Carbosin" Copşa Mică6-10
    188.Executarea sudurilor la: nave, cazane, conducte, structura de rezistenţă a construcţiilor în spaţii închise, cilindri de locomotive, stîlpi metalici închişi, confecţii metalice, rezervoare, bazine şi alte produse asemănătoare la care operaţia de sudură se execută şi în interiorul acestora; sudura în plumb7-10
         
      Telecomunicaţii  
         
    189.Exploatarea aparatelor telex (telexiste); electromecanicii TTR care efectuează revizii şi lucrări în centrale telefonice automate cu peste 250 abonaţi; activitatea în staţiile hidrometeorologice şi în staţiile de radio şi televiziune (exploatare şi întreţinere) amplasate la altitudine de la 600 m - 1000 m3
    190.Operatorii care deservesc staţia de coastă emisie-recepţie Cumpăna; exploatarea centralelor telefonice (telefonist şi telefonist supraveghetor) cu cel puţin 250 abonaţi şi centralele telefonice manuale interurbane, precum şi a sălilor de telegraf (centre judeţene) şi a centrelor gentex cu cel puţin două posturi de lucru; electromecanicii, maiştrii şi personalul tehnic productiv din staţiile de frecvenţă de nivel A sau B; electromecanicii, maiştrii şi personalul tehnic productiv din centralele automate ROTARY şi pas cu pas de peste 1000 linii3-5
    191.Joncţiunea şi repararea cablurilor telefonice şi electrice îmbrăcate în manta de plumb; întreţinerea cablurilor subterane în canale, camere de tragere (operaţiile executate asupra cablurilor protejate în manta de plumb)3-6
    192.Activitatea în staţiile meteorologice şi hidrometeorologice şi în staţiile de radio şi televiziune (exploatare şi întreţinere) amplasate la altitudine de peste 1000 m, precum şi cele din Delta Dunării3-6
         
      Textile, tricotaje  
         
    193.Topitul inului şi cînepii, decapsulatul, desămînţatul, descuscutatul inului, spălatul, storsul, uscatul şi sortatul tulpinilor de in şi cînepă; meliţatul inului şi cînepii cu palete şi turbine; înnobilatul şi scurtatul fibrelor; pregătirea amestecului în filatură: cardat, laminat, pieptănat, puitor şi mănuşar, zdrobitul şi sortatul fibrelor şi tulpinilor de in şi cînepă, tăiat fibre, balotat fibre şi deşeuri; filat, bobinat, canetat, urzit şi ţesut; filat in şi cînepă; tăiat, sortat, spălat, filat fibre liberiene, croit, cusut saci din cînepă şi iută3-4
    194.Dărăcit şi scărmănat lîna; dăscaieţarea, carbonizarea şi destrămarea lînii; imprimat şi vopsit textil şi tricotaje, inclusiv prepararea de paste pentru imprimat, prepararea soluţiilor pentru vopsire, distribuirea şi manipularea coloranţilor în ambalaje deschise, albit, apretat, încărcat şi fiert autoclavă, detaşat pete la rampe intermediare, confecţionarea şi repararea şabloanelor de imprimat; desprăfuirea, destrămarea, scuturarea lînii, bumbacului, fibrelor liberiene; operaţiile de la lup amestecător; curăţarea cardelor; sortarea şi spălarea lînii; sortarea, tocarea şi destrămarea zdrenţelor nespălate (nedezinfectate); sortarea gogoşilor de mătase3-5
         
      Transporturi aeriene  
         
    195.Personalul de informare a zborurilor de pe aeroporturile speciale de gradul I şi de la centrele de dirijare de gradul I; personal de dirijare zbor cu licenţă de funcţionare care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport de gradul III (aerodromuri)3
    196.Personalul care asigură transportul, transvazarea şi alimentarea cu oxigen a aeronavelor (aeroporturile: Otopeni, Kogălniceanu şi Timişoara), alimentarea cu energie electrică a aeronavelor şi pornirea cu ajutorul turbosuflantelor a motoarelor aeronavelor (aeroporturile: Otopeni, Băneasa, Kogălniceanu şi Timişoara)4
    197.Deservire tehnică la avioane aviochimice (personal de întreţinere şi reparaţii, precum şi personalul ce efectuează alimentare cu benzină etilată şi petrol de aviaţie dozat cu lichidul special sau alimentare separată cu lichidul I al aeronavelor)4-8
    198.Personalul de dirijare zbor cu licenţă de funcţionare care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport gradul II şi centre de dirijare de zbor de gradul III3-5
    199.Repararea radiolocatoarelor precum şi a radiogoniometrelor cu ecrane fluorescente5-7
    200.Piloţi, mecanici, navigatori şi operatori radionavigaţie de pe avioanele clasice5-12
    201.Deservirea tehnică la avioane şi elicoptere de pistă sau în hangare, inclusiv aerodromuri de aviaţie reactivă (personal de întreţinere şi reparaţii), precum şi personal ce efectuează alimentarea cu benzină etilată3-6
    202.Însoţitoare de bord4-7
    203.Personalul de dirijare zbor cu licenţă de funcţionare care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport de gradul I şi centre de dirijare de zbor de gradul II6-9
    204.Personalul de dirijare zbor cu licenţă de funcţionare care îşi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Otopeni şi centre de dirijare de zbor de gradul I9-12
    205.Personalul navigant de pe avioanele reactoare şi turboreactoare, de pe elicoptere, precum şi de pe avioanele utilitare care execută misiuni aviochimice12-15
         
      Transporturi auto  
         
    206.Conducătorii de utilaje grele de construcţii4-6
    207.Şoferii care lucrează pe autovehicule cu capacitate mai mare de 7 tone şi la transportul de persoane4-6
         
      Transporturi feroviare  
         
    208.Staţii de grad special, I, II, III şi triaje de cale ferată. Primirea, expedierea, compunerea, descompunerea trenurilor şi manevrarea vagoanelor:  
      - lucrător în magaziile, birourile de bagaje şi mesagerii3
      - casieri bilete şi impiegat informator în staţii de grad special, I, II, III şi agenţii de voiaj CFR3
      - impiegat de mişcare la bloc, impiegat de mişcare la post central, impiegat de mişcare, impiegat de mişcare şef tură, şef tură revizie vagoane3-5
      - şef manevră, manevrant vagoane, acar, acar principal, frînar şi şef tren marfă3-6
      - operator programator (manevră) în staţii de grad special, I şi II, revizor de ace4
    209.Regulatoare de circulaţie, mişcare, tracţiune.  
      Conducerea circulaţiei şi dirijarea vagoanelor:  
      - operator la RCT şi RCV3
      - operator la RCM, RCR şi RCC4
    210.Locomotive şi automotoare la drum şi la manevră. Remorcarea trenurilor şi manevrarea locomotivelor, precum şi a automotoarelor în parcurs; manevrarea vagoanelor în staţii, pe linii uzinale, forestiere şi de garaj:  
      - mecanic ajutor de locomotivă sau automotor3-5
      - mecanic de locomotivă sau automotor şi fochist de locomotivă4-7
    211.Depouri şi remize de locomotive şi automotoare.  
      Asigurarea, mijloacelor de remorcare a trenurilor şi revizia tehnică a acestor mijloace:  
      - şef tură în depou, şef tură remiză (grad special, I şi II), revizor locomotive sau automotoare3
      - uscarea şi cernerea nisipurilor pentru locomotive3
      - muncitori încărcători-descărcători şi legător de sarcină, macaragiu şi maşinist, din activitatea de căi ferate4
      - curăţarea prin ciocănire a ţevilor de fum, camerelor de fum, cenuşarelor, a interiorului cazanelor locomotivelor cu aburi3-6
    212.Revizii de vagoane:  
      - şef tură revizie de vagoane (revizii de grad special, I şi II)3
      - lăcătuş revizie vagoane şi meseriaş reparat vagoane din echipele complexe de pregătire tehnică a trenurilor4
    213.Întreţinere cale şi instalaţii:  
      - exploatarea maşinilor grele pentru burarea, ciuruirea, profilarea, compactarea şi riparea căii (Matissa, Plasser şi alte similare)3-5
      - muncitor şi maistru de la întreţinerea căii şi instalaţiilor a căror activitate este legată de siguranţa circulaţiei feroviare (anexa nr. 9 din Decretul nr. 100/1978)4
    214.Exploatare metrou:  
      - exploatarea, revizia, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de SCB, TTR, electroenergetice şi escalatoarelor: electrician SCB, TTR, montator SCB, curăţitor macaze, şef de tură tracţiune, impiegat de mişcare şi operator-dispozitor4
      - mecanic ajutor rame de metrou3-5
      - revizia, întreţinerea şi repararea căii, tunelului şi instalaţiilor de metrou lucrări care se execută numai în timpul nopţii; meseriaş şi revizor de cale şi lucrări de artă, şef de echipă întreţinere cale şi lucrări de artă, maşinist lucrări cale, conducător autodrezină3-6
      - mecanic rame de metrou7
    215.Dispeceri energetici feroviari; dispeceri circulaţie care lucrează independent; acari păzitori barieră la toate staţiile; operatori, programatori (manevră) în staţii de grad III şi IV; personalul care lucrează pe vagoanele poştale din activitatea de poştă şi telecomunicaţii; electromecanici şi montatori SCB din secţiile CT; personalul operativ şi tehnic al căilor ferate care îşi desfăşoară activitatea în incinta rafinăriilor (şi de pe platformele industriale); şef tren călători şi conductori tren; activitatea de tranzit, încărcări-descărcări, manevre, întreţinere şi reparaţii linii CFU; locurile de muncă şi categoriile de personal prevăzute la Departamentul căilor ferate; încărcarea şi descărcarea gunoaielor, curăţarea reziduurilor petroliere şi gunoaielor din bazinele portuare şi de la nave3-6
         
      Transportări navale  
         
    216.Tractorişti în porturi, autostivuitorişti în port, macaragii în port; docheri, docheri-mecanizatori, conducătorii macaralelor portal, macaralelor plutitoare, utilajelor portuare, maritime şi fluviale; operatori dane; velari-matisori3-7
    217.Conducători de utilaje portuare de pe utilajele pentru manipularea mărfurilor explozive, toxice, pulverulente, produse chimice şi petrochimice, cărbune şi minereuri; muncitorii şi maiştrii de la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor tehnologice, macaralelor turn şi podurilor descărcătoare pentru transportul produselor chimice, metalurgice, cărbunelui, cerealelor şi cimentului: primitori-predători produse fluide, chimice, petrochimice la rampele şi danele din port, inclusiv încărcătorii-descărcătorii din cadrul "Chimpex" Constanţa; personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave maritime şi fluviale, precum şi personalul de poştă, telefon, telegraf; activitatea permanentă de curăţare în interior a tancurilor petroliere, navale, precum şi a tancurilor de combustibil ale navelor maritime6-8
    218.Scafandri şi chesonieri8-10
         
      Tratamente termice  
         
    219.Operaţiuni de tratament termochimic şi termic al pieselor, sculelor şi semifabricatelor; cuptoare de recoacere3-6
    220.Operaţiuni de tratament termic efectuate în plumb topit; tratament termomagnetic5-9
         
      Trefilării  
         
    221.Operaţia de patentare a trefilatelor; confecţionarea filierelor din pulberi metalice; fabricarea pulberilor de fier; pregătirea, presarea şi sinterizarea amestecurilor de pulberi metalice şi nemetalice3-6
    222.Trefilarea şi laminarea la rece a barelor, sîrmelor, profilelor şi ţevilor; toronuirea, cablarea, spiralarea la fabricarea cordului metalic şi a cablurilor de tracţiune4-6
         
      Turnătorii de fontă, oţel şi neferoase  
         
    223.Confecţionarea cojilor de bachelită şi a modelelor uşor fuzibile; prepararea nisipurilor şi a amestecurilor de formare şi miezuire3-5
    224.Activitatea de formare a miezurilor de turnătorie în camere special amenajate3-6
    225.Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel şi neferoase, cu producţie industrială continuă, inclusiv întreţinerea, repararea şi reglarea maşinilor, utilajelor, podurilor rulante din turnătorii3-8
    226.Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50%4-6
    227.Sablajul uscat în instalaţii ermetizate; sablajul umed; activitatea de întreţinere din instalaţiile de desablaj4-7
    228.Curăţarea cu polizorul a pieselor turnate în ateliere speciale5-9
    229.Topirea aliajelor neferoase cu conţinut de plumb de peste 50%; turnarea de piese din aceste aliaje, în proces de fabricaţie continuă7-9
    230.Dezbaterea pieselor turnate; operaţiile efectuate în curăţătoriile de piese turnate, inclusiv întreţinerea, repararea şi reglarea maşinilor, utilajelor şi podurilor rulante din curăţătorii7-10
    231.Groapa de turnare a tuburilor din fontă de la Uzina "Independenţa" Sibiu5-8
    232.Activitatea de la benzile de transport subterane sau din tunelele din turnătorii (exploatare şi întreţinere)8-12
    233.Sablajul uscat, cu excepţia instalaţiilor ermetizate9-12
         
      Zidărie refractară  
         
    234.Zidirea şi repararea cu cărămidă refractară, la rece, a cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi ale altora similare3-6
    235.Zidirea şi repararea cu cărămidă refractară a cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, bolţilor de la cutia de foc a locomotivelor, precum şi ale altora similare (numai în situaţia cînd acestea nu au fost răcite în prealabil sub temperatura de 40°C)5-8
    236.Zidirea şi repararea părţilor refractare ale cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, ale cazanelor din centralele electrice, precum şi ale altora similare, cu cărămidă de silică sau cărămidă de silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară8-10
         
      Diverse  
         
    237.Personalul din activitatea de informatică (sala de calcul electronic, sala de videoterminale, perforări cartele); personalul care execută lucrări de dactilografiere cu caracter permanent3-5
    238.Activitatea de preparare a acetilenei şi oxigenului tehnic, de îmbuteliere a oxigenului în staţiile de compresoare; activitate continuă în centralele termice pe bază de combustibil solid; încărcare-descărcare carbid, motorină, uleiuri, benzină, tuburi de oxigen şi acetilenă; activitatea de manipulare şi sortare a semifabricatelor şi produselor metalurgice din depozite3-5
    239.Activitatea manuală de manipulare, încărcare sau descărcare a produselor în vrac şi a produselor şi materialelor siderurgice şi refractare, inclusiv a varului bulgări; curăţatul canalelor industriale de ventilaţie, cicloanelor, tubulaturii camerelor de colectare a prafului; exploatarea şi întreţinerea suflantelor, turbosuflantelor, compresoarelor, turbocompresoarelor, turbinelor de abur, turbinelor de gaze, staţiilor de compresoare, exhaustoarelor de la fabricile de aglomerare, staţii de compresoare de la magaziile frigorifice; tratare şi pompare apă; litografiat tablă3-6
    240.Neutralizarea şi tratarea apelor reziduale industriale sau menajere; preluări de probe pentru determinări de noxe în instalaţii pilot şi industriale; operaţia de electroeroziune cu electrod şi fir de matriţe; confecţionat alice; confecţionat şi încărcat cartuşe de vînătoare; salubrizarea vagoanelor de călători şi a aeronavelor3-6
    241.Personalul de la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de transport pe cablu, activitatea desfăşurată în zona de amplasare a instalaţiilor, precum şi a pîrtiiior de schi3-6
    242.Pretrefilarea sîrmelor de wolfram şi molibden la temperaturi între 700-1100°C; trefilarea sîrmelor de molibden la temperaturi de 600-700°C pentru sîrmele cuprinse între 0,3-2 mm; elaborarea pulberilor metalice din aliaje de argint, nichel, cobalt, cadmiu şi a pulberilor de bronz în cuptoare electrice cu inducţie (topirea, turnarea şi pulverizarea); operaţiile de la banda de montaj a bujiilor cu aprindere prin scînteie3-6
    243.Fabricarea discurilor şi pieselor sinterizate cu conţinut mai mare de 50% Pb; confecţionarea contactelor electrice sinterizate din pulberi de argint, cadmiu, cupru, nichel, wolfram; sinterizare bare wolfram cu molibden3-6
    244.Impregnare cu substanţe sintetice şi vopsea; turnarea izolatorilor din răşini pentru troleibuze; activitatea de modelare cu răşini sintetice; fabricarea acetilenei3-6
    245.Cazanele recuperatoare din oţelării şi laminoare; exploatarea, întreţinerea şi repararea cazanelor şi instalaţiilor auxiliare din centralele electrice ale sistemului energetic naţional; fochiştii din centralele de termoficare cu alimentare pe bază de deşeuri din lemn, cărbuni sau combustibil lichid, precum şi staţia de apă supraîncălzită; mecanicii de pompe centrifugale; macaragiii de pe macaralele turn din depozitele de materii prime, din aer liber; descărcări vagoane cu var, sulf, sulfat de aluminiu, acetat de sodiu etc.; izolaţia hidrofugă şi termică a ţevilor, coloanelor etc.; instalaţii de transport interior: IFRON-işti, macaragii, buldozerişti, manevranţi vagoane; supraveghere AMC la locuri cu condiţii deosebite3-8
    246.Executarea de prelucrări mecanice şi ajustarea manuală în grafit şi răşini epoxidice; întreţinere şi reparaţii poduri rulante activitatea desfăşurată în turnătorii, forjă, galvanizare; maşinist pod rulant din halele industriale; activitatea de prelucrări prin aşchiere din oţelării şi laminoare, inclusiv operaţiile de prelucrare prin aşchiere a cilindrilor şi pieselor de fontă; manipularea, transportul, depozitarea, montarea şi exploatarea condensatoarelor impregnate cu uleiuri sintetice clorurate3-8
    247.Activitatea de control nedistructiv cu ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice, curenţi turbionari, stiloscopie, etanşeitate şi cu pulberi magnetice umede; activitatea de întreţinere şi reparaţii electrocare şi electrostivuitoare; confecţionarea rogojinilor din vată de sticlă, vată sau pîslă minerală pe carton ondulat sau pe plasă rabiţ şi a saltelelor pe plasă de rabiţ; executarea termoizolaţiilor la conducte, recipiente şi părţi de instalaţii termice, din rogojini şi saltele din vată de sticlă, vată sau pîslă minerală6-8
    248.Personalul care lucrează în încăperi unde se execută operaţia de rilsanare prin încălzirea pulberilor speciale de rilsan6-8
    249.Personalul care lucrează în mediu radioactiv; mine de minereu radioactiv12-24
    250.Personalul care îşi desfăşoară activitatea în:  
      - unităţi nucleare de categoria I de risc nuclear14
      - unităţi nucleare de categoria II de risc nuclear15
      - unităţi nucleare de categoria III de risc nuclear17
      - unităţi nucleare de categoria IV de risc nuclear20
    251.Producere de utilităţi în industria chimică şi petrochimică aer, apă, azot, oxigen, frig, distribuţie etc.3
  NOTĂ:În cazul locurilor de muncă sau al activităţilor pentru care concediul suplimentar de odihnă este stabilit între limite, ministerele, celelalte organe centrale, primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor determina numărul de zile de concediu suplimentar de odihnă pe locuri de muncă, ţinînd seama de specificul activităţii, gradul de nocivitate sau de periculozitate a locurilor de muncă, precum şi de interesele economice (încadrarea în fondul de salarii, îndeplinirea indicatorilor de plan etc.).La nivelul unităţii, nominalizarea persoanelor care pot beneficia de concediu suplimentar de odihnă, precum şi numărul de zile de concediu, se fac de Consiliul de administraţie.
   +  Anexa 2 LISTAţărilor cu clima greu de suportat şi durata concediului suplimentar de odihnă
                 
      Locurile de muncă cu climă greu de suportat   Număr zile concediu suplimentar de odihnă
    Nr. crt.ŢăriLocalităţi (zone)Perioada din timpul anului cu climă greu de suportat (număr de luni)Pentru personalul cu program redus de lucruPentru personalul de pază fără program redus de lucru
    1.AfganistanKabulV-IX(5)79
    2.Africa CentralăBanguiI-XII(12)1821
    3.AlgeriaToată ţaraVI-IX(4)67
    4.ArgentinaBuenos AiresXII-II(3)45
    5.Arabia SaudităEr-RyadhIV-X(7)1012
    6.BangladeshDaccaIII-X(8)1214
    7.BirmaniaToată ţaraI-XII(12)1821
    8.BraziliaRio de JaneiroXI-IV(6)910
        Salvador SergipeX-V(8)1214
    9.BurundiToată ţaraI-VI;      
          IX-XII(10)1517
    10.CipruNicosiaVI-IX(4)67
    11.Coasta de FildeşAbidjanI-XII(12)1821
    12.Congo (R.P.D.)BrazzavilleI-VI;      
          VIII-XII(11)1619
    13.R.P.D. CoreeanăPhenianVI-VIII(3)45
    14.R.P. ChinezăBeijingVI-VIII(3)45
    15.CubaHavana, Santiago, Matanzas, CamagueyIV-X(7)1012
    16.Egipt (R.A.)Cairo, Suez, AssiutV-IX(5)79
        Assuan, Zona HamraweinIV-XI(8)1214
        Alexandria, Port SaidVI-VIII(3)45
    17.FilipineManilaI-XII(12)1821
    18.GabonLibrevilieI-VI,      
          IX-XII(10)1517
    19.GhanaToată ţaraI-XII(12)1821
    20.GuineeaToată ţaraI-XII(12)1821
    21.IndiaNew Delhi, Kasmir, Punjab, Ahmedabad, Ankleshwar, Barauni, BikanerIII-X(8)1214
        Bombay, Calcutta, Cochin, Denra-Dun, Gauhati, Kerala, Madras, RamangudanIII-XII(10)1517
    22.IndoneziaToată ţaraI-XII(12)1821
    23.IordaniaAmmanVI-IX(4)97
    24.IrakToată ţaraV-X(6)910
    25.IranTeheranV-IX(5)79
        AdimenskIII-XI(9)1316
        GhanV-XI(5)79
        AbadanIV-X(7)1012
        KermanshanVII-VIII(2)34
        ArakVII-VIII(2)34
    26.IsraelTel Aviv HaifaVI-IX(4)67
    27.JaponiaTokioVII-IX(3)45
    28.Kampuchia DemocratăPhnom PenhI-XII(12)1821
    29.KenyaNairobiV-IX(5)79
    30.KuweitToată ţaraIV-X(7)1012
    31.LibanBeirutVI-IX(4)67
    32.LibiaToată ţaraV-IX(5)79
    33.LiberiaMonroviaI-XII(12)1821
    34.MalaysiaKuala LumpurI-XII(12)1821
    35.MarocRabatVI-IX(4)67
    36.MauritaniaNouakchottIII-IX(9)1316
    37.MexicMexico-CityV-X(6)910
    38.R.P. MongolăUlan BatorVI-VIII(3)45
    39.NigeriaToată ţaraI-XII(12)1821
    40.PakistanIslamabad, DharialaV-X(6)910
        Karaki, LahoreIV-X(7)1012
    41.PeruTrujilloI-VIII      
          XI-XII(10)1517
    42.SenegalDakarVI-X(5)79
    43.SiriaToată ţaraVI-IX(4)67
    44.SingaporeSingaporeI-XII(12)1821
    45.SomaliaToată ţaraI-XII(12)1821
    46.Sri LankaColomboI-XII(12)1821
    47.SudanKartumIII-XI(9)1316
    48.TanzaniaToată ţaraI-XII(12)1821
    49.ThailandaBangkokI-XII(12)1821
    50.TunisiaTunisVI-IX(4)67
        M'rataVI-X(5)79
    51.UgandaKampalaV-IX(5)79
    52.VenezuelaMaracaibo,        
        Ciudad-BolivarI-XII(12)1821
        MaracayIII-XI(9)1316
        BarguisimetoI. IV-V      
          IX-XI(6)910
    53.R.S. VietnamToată ţaraIII-X(8)1214
    54.ZairKinshasaI-VI      
          IX-XII(10)1517
    55.ZambiaToată ţaraI-IV;      
          X-XII(7)1012
    56.Yemen (R.P.D.)Toată ţaraI-XII(12)1821
    57.Yemen (R.A.)Toată ţaraI-XII(12)1821
  NOTĂ:Pentru personalul trimis în străinătate în vederea executării de lucrări de construcţii-montaj, geologie, foraj, îmbunătăţiri funciare şi alte asemenea, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 79/1990, concediul suplimentar de odihnă de pînă la 12 zile lucrătoare pentru munca în condiţii deosebite de clima, diferenţiat pe tari şi zone geografice, se stabileşte de către ministerele interesate, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi Ministerului Sănătăţii.----------------