HOTĂRÎRE nr. 434 din 25 aprilie 1990privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului muncii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 13 septembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Oficiul muncii, unitate cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, avînd ca atribuţii evidenta muncii prestate de cetăţenii români la misiunile diplomatice şi la reprezentantele autorizate, cu sediul în România ale persoanelor juridice străine.  +  Articolul 2 (1) Oficiul muncii urmăreşte şi asigura la solicitarea misiunilor diplomatice şi a reprezentantelor autorizate, cu sediul în România, ale persoanelor juridice străine ca încheierea, executarea şi încetarea raporturilor de muncă dintre aceste unităţi şi cetăţenii români să se facă cu respectarea legislaţiei române, în care scop i se stabilesc următoarele atribuţii: a) organizează evidenta muncii prestate de salariaţii români angajaţi în baza unor contracte individuale de muncă; b) urmăreşte ca în contractele individuale de muncă părţile sa negocieze toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea română; c) întocmeşte, completează şi păstrează carnetele de muncă ale acestor salariaţi; d) urmăreşte încasarea impozitului pe venit şi a contribuţiei pentru asigurările sociale corespunzătoare salariilor stabilite între părţi, în condiţiile legii; e) urmăreşte efectuarea plăţii către terţi a datoriilor salariaţilor aflaţi în evidenta oficiului; f) asigura plata tuturor drepturilor de asigurări sociale ale salariaţilor potrivit legii; g) eliberează acte de vechime în munca şi orice fel de adeverinte care atesta calitatea de salariaţi. (2) La cererea celor interesaţi, Oficiul muncii poate efectua unele dintre prestaţiile prevăzute la alin. 1 şi în cazul unor cetăţeni străini salariaţi la misiunile diplomatice sau reprezentantele autorizate, cu sediul în România, ale unor persoane juridice străine.  +  Articolul 3Ministrul muncii şi ocrotirilor sociale va stabili, în conformitate cu legislaţia română, modalitatea de întocmire a contractelor de muncă, precum şi nivelul minim al drepturilor de personal cuvenite salariaţilor încadraţi la misiunile diplomatice şi reprezentantele autorizate, cu sediul în România ale persoanelor juridice străine, inclusiv posibilitatea ca plata salariului să se facă în valută sau în lei, potrivit legii.  +  Articolul 4Structura organizatorică şi numărul de personal al Oficiului muncii sînt prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.Anexa se comunică unităţilor interesate.  +  Articolul 5Salarizarea personalului Oficiului muncii se face, pentru funcţiile de conducere, conform anexei nr. 6, cap. 4 lit. j) din Legea nr. 57/1974, iar pentru funcţiile de execuţie, corespunzător grupei a IV-a de ramuri stabilite de acelaşi act normativ.  +  Articolul 6Fondurile necesare organizării şi desfăşurării activităţii Oficiului muncii se aloca de la buget, în care sens Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor modifica în mod corespunzător indicatorii financiari.  +  Articolul 7Misiunile diplomatice şi reprezentantele autorizate, cu sediul în România, ale persoanelor juridice străine vor plati Oficiului muncii, pentru serviciile prestate, un comision de 5% calculat la suma totală plătită de acestea pentru salariaţi, suma în care se includ şi impozitul pe salariu şi contribuţia la asigurări sociale.Comisionul se va plati în valută sau în lei, în funcţie de modalitatea de plată a salariilor.Oficiul muncii va ceda valuta încasată la balanţa de plati, iar sumele în lei aferente comisionului, la bugetul de stat.-------------