ORDIN nr. 463 din 13 aprilie 2009privind unele măsuri pentru desfăşurarea procedurilor de evaluare anuală a activităţii managerului spitalului public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2009    Văzând Nota nr. 315 din 8 aprilie 2009 a Comisiei Centrale de Evaluare a Activităţii Managerilor,având în vedere prevederile art. 178 alin. ( 3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2008 se realizează până la data de 30 aprilie 2009."2. După articolul 4^1 se introduce un nou articol, articolul 4^2 , cu următorul conţinut:"Art. 4^2 . - (1) În exercitarea atribuţiilor de verificare şi urmărire a modului de desfăşurare a evaluării activităţii managerilor spitalelor publice, în cazul în care constată neconcordanţe între valorile indicatorilor din fişele de evaluare şi valorile acestor indicatori rezultate din dosarele de evaluare, comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii solicită comisiei de evaluare constituite la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti reexaminarea dosarelor de evaluare respective. (2) În situaţia în care, în urma reexaminării dosarelor de evaluare, cu luarea în considerare a neconcordanţelor prevăzute la alin. (1), calificativele managerilor spitalelor publice se modifică, dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IISe abilitează Comisia Centrală de Evaluare a Managerilor să transmită comisiilor de evaluare constituite la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în vederea reexaminării, dosarele de evaluare ale managerilor spitalelor publice în cazul cărora au fost constatate neconcordanţe.  +  Articolul IIIDirecţiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 13 aprilie 2009.Nr. 463.---------