HOTĂRÂRE nr. 395 din 1 aprilie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Mărgineni
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 13 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. 2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Mărgineni, situat în localitatea Ion Luca Caragiale, str. Moreni nr. 6, judeţul Dâmboviţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestuia. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului prevăzut la alin. (1), Penitenciarul Mărgineni îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------P. Ministrul justiţiei şilibertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 395.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea PenitenciaruluiMărgineni care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea demolării
   
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  Judeţul Dâmboviţa, localitatea Ion Luca Caragiale, str. Moreni nr. 6 Penitenciarul Mărgineni Bloc locuinţe 1, nr. M.F. - 60426, Suprafaţa construită = 370,00 mp, Valoarea contabilă = 196.121 lei
  ---------