ORDIN nr. 134 din 26 martie 2009pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009    Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Definiţii:- planul cadastral de carte funciară este un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;- extrasul de plan cadastral de carte funciară este secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză.Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în format analogic, la o scară convenabilă, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date.Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în mod obligatoriu de către toate oficiile teritoriale unde este implementată aplicaţia e-terra şi opţional de oficiile teritoriale care au baze de date şi aplicaţii informatice care le permit acest lucru;- procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, în cazul în care există limite fizice;- persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situaţia existentă la teren.- documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Codul fiscal."2. La articolul 13, litera g) se abrogă.3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, suprafaţa din cartea funciară se va modifica în baza documentaţiei cadastrale de actualizare a suprafeţei. În cartea funciară se va înscrie suprafaţa rezultată din măsurători, în condiţiile prezentului articol. (2) Pentru imobilele înscrise în cartea funciară: a) dacă suprafaţa determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mică decât cea înscrisă în cartea funciară, documentaţia va fi recepţionată, iar suprafaţa măsurată se va înscrie în cartea funciară în baza declaraţiei proprietarului conform anexei nr. 5; b) dacă suprafaţa determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, documentaţia cadastrală va fi recepţionată, iar suprafaţa măsurată se va înscrie în cartea funciară cu condiţia prezentării procesului-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 18. (3) Pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, dacă suprafaţa măsurată este diferită de suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de cea din actele de proprietate, se procedează astfel: a) dacă diferenţa este mai mică sau egală cu 2%, documentaţia se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară, dacă cererea este însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind identificarea limitelor de proprietate şi de luare la cunoştinţă a suprafeţei rezultate din măsurători a imobilului, întocmită conform anexei nr. 5; b) dacă diferenţa este mai mare cu peste 2%, documentaţia se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară, dacă cererea este însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind identificarea limitelor de proprietate şi de luare la cunoştinţă a suprafeţei rezultate din măsurători a imobilului, întocmită conform anexei nr. 5, şi de procesul-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 18; c) în situaţia în care suprafaţa determinată prin măsurători este mai mică cu peste 2% decât cea din actele de proprietate, documentaţia se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară, dacă documentaţia cadastrală va conţine declaraţia întocmită conform anexei nr. 5. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul terenurilor situate în extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Convocarea părţilor se face după cum urmează: a) proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire, şi prin afişare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor; b) absenţa proprietarului vecin, convocat în modalitatea prevăzută la lit. a), va fi menţionată în procesul-verbal de vecinătate şi nu este o piedică la întocmirea documentaţiei cadastrale; în acest caz, dovada convocării se anexează procesului-verbal de vecinătate. La cerere, în măsura în care sunt disponibile, oficiul teritorial va furniza informaţiile privind domiciliul proprietarului vecin, în vederea convocării acestuia, cu plata tarifelor legale; c) în cazul în care una sau mai multe vecinătăţi ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat şi ştampilat de reprezentantul instituţiei care le are în administrare."4. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda astfel: a) în situaţia în care într-o tarla nu există niciun imobil înscris în cartea funciară, atunci la prima înregistrare a unui imobil din extravilan autorizatul are obligaţia de a stabili poziţia reală a acestuia după măsurarea şi parcelarea întregii tarlale. Autorizatul are obligaţia, înainte de a prezenta documentaţia cadastrală la oficiul teritorial, să materializeze cu ţăruşi şi să indice proprietarului poziţia exactă a parcelei în teren; b) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, atunci suprafaţa fiecărei parcele va fi diminuată direct proporţional cu suprafaţa ei, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în toată tarlaua. Parcelele astfel diminuate vor putea fi înscrise în cartea funciară, dacă toţi proprietarii lor dau declaraţii potrivit anexei nr. 5.Planul parcelar astfel întocmit, avizat de comisia locală de fond funciar, va fi recepţionat de oficiul teritorial, dacă respectă normele tehnice în vigoare; c) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, atunci surplusul de teren va fi trecut ca o rezervă a comisiei locale de fond funciar şi se va stabili poziţia acesteia de către comisia locală; d) în situaţia în care surplusul de suprafaţă este mic şi comisia locală de fond funciar consideră că poate fi redistribuit proprietarilor imobilelor din tarlaua respectivă, suprafaţa rezultată va fi înscrisă în cartea funciară; e) în situaţia în care în tarla există imobile înscrise în cartea funciară, ele pot fi modificate din punct de vedere al suprafeţei şi dimensiunilor numai cu acordul proprietarului, conform anexei nr. 5, la convocarea comisiei locale; f) în situaţia în care pe imobilul respectiv nu există construcţii sau alte investiţii, oficiul teritorial poate modifica coordonatele imobilului, cu excepţia dimensiunilor, fără acordul proprietarului, dar respectând planul şi registrul parcelar, vizate de comisia locală, în baza unui referat întocmit de inspector şi aprobat de inginerul-şef. Această modificare va fi adusă la cunoştinţa proprietarului prin încheiere de carte funciară; g) în situaţia în care pe un imobil înscris în cartea funciară există construcţii sau alte investiţii, atunci coordonatele nu pot fi modificate fără acordul proprietarului."5. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Dacă două sau mai multe planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor recepţionate sau pentru care se solicită recepţia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciară în format digital, cu suprapunere totală sau parţială a suprafeţelor imobilelor, se va proceda după cum urmează: a) în situaţia în care este necesar pentru lămurirea situaţiei, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaţiile, pentru verificarea la teren a situaţiei şi stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală. În acest sens, suprapunerea virtuală, existentă în baza de date grafică a oficiului teritorial, este o suprapunere generată de erori de măsurare şi prelucrare a datelor, iar suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existenţei mai multor acte juridice diferite pentru acelaşi amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării, fapt ce conduce la nesemnarea procesului-verbal; b) dacă în urma verificărilor la teren se constatată că este o suprapunere virtuală, aceasta se soluţionează de către inspectorul de cadastru. Imobilele se vor repoziţiona în baza unui referat întocmit de inspector şi aprobat de inginerul-şef.Referatul de constatare a suprapunerii descrie suprapunerea virtuală din planul cadastral de carte funciară, propune modalitatea de corectare a acesteia, se înregistrează în registrul general de intrare şi are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situaţia anterioară şi ulterioară îndreptării erorii de poziţionare din planul cadastral de carte funciară. În baza referatului oficiul teritorial va nota din oficiu în cartea funciară repoziţionarea imobilului. Încheierea, extrasul de carte funciară de informare şi extrasul din planul cadastral de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară. (2) În cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va soluţiona pe cale amiabilă prin declaraţie autentică şi documentaţie cadastrală de actualizare sau de către instanţele de judecată şi nu face obiectul prezentei reglementări. Oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea în cărţile funciare, în baza încheierii de carte funciară, a referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul-şef. (3) Autorizaţii au obligaţia să se prezinte la oficiul teritorial la data şi ora convocării. Autorizaţii care, din motive obiective, nu pot fi prezenţi la data convocării la oficiul teritorial vor comunică în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe o perioadă de 3 luni."6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul conţinut:"Art. 27^1. - Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentaţii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 şi nu va conţine actul autentic de dezmembrare şi certificatul fiscal."7. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.8. Anexa nr. 18 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.9. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară,Mihai BusuiocBucureşti, 26 martie 2009.Nr. 134.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 5 la regulament)---------------------------OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ................BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .................DECLARAŢIESubsemnatul (a), ............, domiciliat(ă) în localitatea ............., str. .......... nr. ......, legitimat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ............, CNP ............., prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat ..................., sub sancţiunile prevăzute de art. 292 din Codul penal, că:- nu am înstrăinat bunul imobil (sau o parte a acestuia);- nu am solicitat recepţia şi înscrierea în cartea funciară/am solicitat anterior recepţia şi/sau înscrierea în cartea funciară, dar solicitarea a fost respinsă prin ............ (anexată în copie);- am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale;- am fost informat(ă) şi sunt de acord cu suprafaţa rezultată din măsurători de ....... mp, comunicată de persoana autorizată;- suprafaţa iniţială a imobilului este de ......... mp.Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate .................. a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ...................., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la măsurătoare.Data ....../......./20....Semnătura proprietarului.............Numele şi prenumele persoanei autorizate...........................Semnătura şi ştampila..............  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 18 la regulament)----------------------------PROCES-VERBAL DE VECINĂTATEÎncheiat la data ........În temeiul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în conformitate cu Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii ..........(numele şi prenumele/denumirea)........., domiciliul/sediul ............, act de identitate/CUI ........(seria, nr. )........, am procedat la recunoaşterea şi stabilirea limitei şi vecinătăţilor imobilului situat în ..........(UAT, localitate)............., identificat prin ............(strada, număr, tarla, parcelă, număr cadastral, număr carte funciară)............. şi prezentat în schiţă:┌─────────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────┐│ Latura │ Lungimea │ Felul │ Vecin │Semnătura││ (de la punctul │ (m) │ materializării │ (numele şi │vecinului││ până la punctul)│ │ │ prenumele/denumirea) │ │├─────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤├─────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤├─────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤├─────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤└─────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────┘Subsemnaţii, proprietari ai imobilelor învecinate imobilului descris mai sus, recunoaştem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal şi prezenta schiţă, fiind de acord cu acestea.Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ..... exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru documentaţia cadastrală) şi conţine ........ pagini.Anexăm la prezentul proces-verbal fotografii ale limitelor.Proprietar,..................Numele şi prenumele persoanei autorizate................................Semnătura şi ştampila..................  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 19 la regulament)----------------------------Antetul persoanei fizice/juridice autorizate .........Sediul persoanei fizice/juridice autorizate ........Nr. telefon ...........Nr. ........./Data ........CONVOCAREprivind identificarea limitelor imobilului vecinDoamnei/Domnului ..................Domiciliu: str. ........... nr. ...., bl. ..., sc. ......, et. ..., ap. ..., sectorul ......, comuna/oraşul/municipiul ............, judeţul ........Vă aduc la cunoştinţă faptul că la cererea doamnei/domnului ..........., în calitate de proprietar, am executat, în calitate de persoană fizică/juridică autorizată, măsurători pentru înscrierea/actualizarea limitelor imobilului situat în judeţul ............, comuna/oraşul/municipiul ............., str. ............ nr. ...., sectorul ...., tarla....., parcelă....., număr cadastral ...... .După executarea măsurătorilor am constatat că acest imobil are o suprafaţă mai mare decât cea din actele de proprietate, motiv pentru care sunteţi convocat în data de ........., ora ......, pentru identificarea limitei comune dintre imobilul al cărui proprietar sunteţi şi imobilul pentru care se execută documentaţia cadastrală şi pentru semnarea procesului-verbal de vecinătate.Convocarea se face în temeiul Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul neprezentării, absenţa dumneavoastră va fi menţionată în procesul-verbal de vecinătate şi nu constituie o piedică la întocmirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul în cauză.Persoană fizică/juridică autorizatăNumele, prenumele şi ştampila........................Data ........------------