ORDIN nr. 505 din 16 martie 2009pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. a), b) şi c), ale pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 şi 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 505.  +  Anexa 1 Procedura contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unui operator economicContractarea unui împrumut de la instituţii financiare româneşti sau străine presupune parcurgerea următoarelor etape:1. În vederea obţinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finanţelor Publice (MFP), ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea şi oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se doreşte a fi finanţat, necesitatea intervenţiei statului, precum şi principalele elemente privind selectarea finanţatorului proiectului, însoţită, după caz, de următoarele documente:● hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a respectivului proiect, indiferent dacă este o investiţie nouă sau în continuare;● document de susţinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv, încadrarea proiectului în strategia sectorială, precum şi informaţii cu privire la valoarea estimată a proiectului;● documentaţie financiară - cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finanţare etc.2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.3. În urma obţinerii avizului favorabil al CIFGA, ministerul coordonator al sectorului de activitate împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului şi subîmprumutarea acestuia operatorului economic, în care se va preciza că măsură de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză şi aviz direcţiilor şi instituţiilor implicate, după caz.4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare:● în cazul împrumuturilor contractate de la instituţii financiare româneşti sau străine, MFP selectează instituţia/instituţiile finanţatoare în conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, precum şi cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de selecţie a finanţatorului vor face parte şi reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice centrale coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului economic, precum şi ai operatorului economic beneficiar al subîmprumutului;● în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitaţia în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice pieţei titlurilor de stat.5. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obţinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcţia de specialitate din MFP şi ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată şi acceptată de banca finanţatoare.7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu beneficiarul final un acord de împrumut subsidiar (AIS), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai operatorului economic.  +  Anexa 2 Procedura contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare internaţionale (IFI) sau pe relaţii bilaterale (de la guverne străine ori agenţii guvernamentale), subîmprumutat unui operator economicContractarea unui împrumut de la instituţii financiare internaţionale (IFI), guverne străine sau agenţii guvernamentale presupune parcurgerea următoarelor etape:1. Ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite Ministerului Finanţelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea şi oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se doreşte a fi finanţat, necesitatea intervenţiei statului, precum şi principalele elemente privind selectarea finanţatorului proiectului, însoţită, după caz, de următoarele documente:● hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii şi a surselor de finanţare a acestuia, indiferent dacă este o investiţie nouă sau în continuare;● document de susţinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale, aprobată de Guvern, dacă este cazul;● documentaţie financiară - cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finanţare etc.2. MFP, împreună cu ministerul coordonator al sectorului de activitate, după caz, elaborează şi supune aprobării Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea împrumutului şi aprobarea mandatului de negociere". În cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.3. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite operatorului economic şi Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.Pe baza avizului de principiu, operatorul economic depune o cerere la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului şi subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat şi subîmprumutat operatorului economic.6. Negocierea împrumutului şi a documentului juridic ce guvernează împrumutul se va desfăşura în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondenţă.7. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.8. După negocierea împrumutului şi a documentului juridic ce guvernează împrumutul şi după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP şi ministerul coordonator, după caz, iniţiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern şi Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.10. În mod excepţional, datorită urgenţei semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, care va fi supus aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz.11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu forţă juridică de lege. Traducerea autorizată a documentaţiei aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în condiţiile legii de MFP.12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1-11 se va adapta în funcţie de specificul fiecărui finanţator extern.13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu operatorul economic un acord de împrumut subsidiar (AIS), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai operatorului economic.14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern, precum şi a tuturor celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.  +  Anexa 3 Procedura contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unei unităţi administrativ-teritoriale ori unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale1. În baza:● hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui proiect de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a respectivului proiect;● hotărârii adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, în cazul unui operator economic;● unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însuşită de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel naţional a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum şi a plăţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei;● avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) emite avizul de principiu.2. Ca urmare a obţinerii avizului de principiu al MFP, unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz operatorul economic/serviciul public de subordonare locală solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. unităţii administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.3. În urma obţinerii avizului favorabil al CIFGA, Ministerul Administraţiei şi Internelor împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului şi subîmprumutarea acestuia unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză şi aviz direcţiilor şi instituţiilor implicate, după caz.4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare:● în cazul împrumuturilor contractate de la instituţii financiare româneşti sau străine, MFP selectează instituţia/instituţiile finanţatoare în conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, precum şi cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de selecţie a finanţatorului vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, beneficiar al subîmprumutului;● în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitaţia în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice pieţei titlurilor de stat.5. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării, în colaborare cu direcţia de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obţinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcţia de specialitate din MFP şi ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată şi acceptată de banca finanţatoare.7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de beneficiarul subîmprumutului.8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar şi garanţie (AISG), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS sau AISG se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS sau AISG, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.  +  Anexa 4 Procedura contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare internaţionale (IFI) sau pe relaţii bilaterale (de la guverne străine ori agenţii guvernamentale), subîmprumutat unei unităţi administrativ-teritoriale sau unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale1. În baza:● hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui proiect de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a respectivului proiect;● hotărârii adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, în cazul unui operator economic;● unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însuşită de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel naţional a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum şi a plăţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei;● avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează şi supun aprobării Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea împrumutului şi aprobarea mandatului de negociere". În cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.2. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală şi Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.3. Pe baza avizului de principiu, unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz, operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală depun/depune o cerere la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. unităţii administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului şi subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de către beneficiarul subîmprumutului.5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat şi subîmprumutat unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, operatorului economic ori serviciului public de subordonare locală.6. Negocierea împrumutului, care se poate desfăşura atât direct, cât şi prin corespondenţă, se va desfăşura în conformitate cu mandatul aprobat.7. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării, în colaborare cu direcţia de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.8. După negocierea împrumutului şi a documentului juridic ce guvernează împrumutul şi după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz, iniţiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern şi Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.10. În mod excepţional, datorită urgenţei semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, care va fi supus aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz.11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu forţă juridică de lege. Traducerea autorizată a documentaţiei aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în condiţiile legii de MFP.12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1-11 se va adapta în funcţie de specificul fiecărui finanţator extern.13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar şi garanţie (AISG), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS sau AISG se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS sau AISG, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern, precum şi a tuturor celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.___________