ORDIN nr. 384 din 26 martie 2009privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 384 din 26 martie 2009
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 413 din 24 martie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 2 aprilie 2009    Având în vedere Referatul comun de aprobare al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. I.B.3133/D.G.706/2009,în temeiul:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură implementarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare, precum şi distribuirea acestora.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Aplicarea prevederilor instrucţiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.  +  Articolul 4Medicul care eliberează biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare începând cu luna aprilie 2009 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Irinel Popescu  +  Anexa 1            Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet                 de internare utilizat în sistemul de asigurări                              sociale de sănătate    Serie ...... Nr. ........ 1. Către specialitatea clinică: ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Unitate medicală │Nivel de prioritate    CUI ......................... L.S. [] MF │ ──────────────    Sediu (localitate, str., nr.) ..... [] Amb. │ | Urgenţă | |    Judeţul ........ Spec. │ ──────────────    Casa de asigurări ........ [] Unitate │ ──────────────    Nr. contract/Convenţie ........ sanitară │ | Curente | |                                                cu paturi│ ──────────────                                             [] Altele │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Date identificare pacient    Asigurat la CAS/Neasigurat ... RC:.... [] Salariat [] Veteran                                            [] Co-asigurat    Nume ............. [] Liber [] Revoluţionar                                               profesionist                                            [] Copil [] Handicap    Prenume ............ (< 18 ani)    Adresa ............ [] Elev/Ucenic/ [] PNS .......    .................... Student                                               18 - 26 ani [] Ajutor social                                                                [] Şomaj                                            [] Gravidă/Lehuză [] Personal                                                                   contractual    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [] Pensionar [] Card                                                                   european (CE)    CE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [] Alte categorii [] Acorduri    PASS internaţionale              ───────────────── ──────────────────── ─────────────────  Beneficiar |Pachet de bază | | |Pachet facultativ | | |Pachet minimal | |              ───────────────── ──────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Diagnostic prezumtiv: .......................                              _ _ _ _ _    Cod diagnostic prezumtiv |_|_|_|_|_| 5. Alte diagnostice cunoscute: ............................................    ........................................................................                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod diagnostic |_|_|_|_|_| Cod diagnostic |_|_|_|_|_| 6. Motivul trimiterii către alte specialităţi clinice/în vederea internării:    ........................................................................    ........................................................................ 7. Investigaţii şi tratamente efectuate:    ........................................................................    ........................................................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              _ _ _ _ _ _Data trimiterii ../../.. Semnătura medicului.... Cod parafă |_|_|_|_|_|_| L.S.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Se internează în unitatea sanitară cu paturi ......... secţia: ........ 9. Motivul pentru care nu a fost necesară internarea şi recomandări la    domiciliu: ........................................................    ...................................................................    ................................................................... 10. Data prezentării şi Semnătura medicului care furnizează    semnătura pacientului servicii medicale clinice/medicului de                                  gardă al secţiei/unităţii sanitare                                          cu paturi                                                    _ _ _ _ _ _    ....../......./...... ....... Cod parafă |_|_|_|_|_|_| L.S.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 INSTRUCŢIUNIprivind utilizarea şi modul de completare a biletelorde trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelorde internare utilizate în sistemul de asigurărisociale de sănătateA. Principii generale:1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unităţi sanitare cu paturi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unităţi sanitare cu paturi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletul de internare în unităţi sanitare cu paturi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, potrivit specialităţii şi competenţelor, respectiv atestatelor pe care le-au obţinut, precum şi de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.Biletul de trimitere/de internare se completează şi de către medicii din unităţile sanitare cu paturi pentru pacienţii spitalizaţi care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii în spitale de recuperare, secţii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.3. Se interzic:- emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv convenţii în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;- emiterea de către unităţile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacienţii spitalizaţi, în decursul internării acestora, precum şi a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacienţilor internaţi se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afecţiunile asociate.4. Serviciile medicale clinice/spitaliceşti se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitaliceşti aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.B. Instrucţiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se predau pacientului, care le depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura şi desfăşurătorul activităţii prestate (în format electronic şi pe suport hârtie).2. În situaţia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: "Acest carnet conţine ... file (în cifre şi în litere), de la numărul ... la numărul ..., şi ... file anulate."3. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează: a) carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialităţi sau către o unitate sanitară cu paturi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, şi care a încheiat în prealabil contract/convenţie cu aceasta, asigurând evidenţa biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale; b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale sau cu care au încheiat convenţie; d) achiziţia formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialităţi clinice sau către o unitate sanitară cu paturi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa.Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere/de internare emis.C. Instrucţiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătateFormularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor, astfel:Câmpul 1 - "Către specialitatea clinică":- se va menţiona specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul.Câmpul 2 - "Unitate medicală": a) se completează cu denumirea unităţii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unităţii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/convenţie, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/convenţiei în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul; b) "L.S."- loc ştampilă furnizor de servicii medicale; c) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:- "MF" pentru furnizorii de servicii de asistenţă medicală primară;- "Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.Medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa "Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;- "Unitate sanitară cu paturi" pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti;- "Altele" pentru situaţia în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza convenţiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoaşterea acestora; d) "Nivel de prioritate" - se va bifa cu "x" căsuţa corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.Câmpul 3 - "Date identificare pacient": a) "Asigurat la CAS/Neasigurat"- dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie "Neasigurat" şi se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul;- dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie "Asigurat la CAS"; b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultaţii (RC); c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:- se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);- se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;- se bifează căsuţa "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;- se bifează categoria "Copil (<18 ani)" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);- se bifează categoria "Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă;- se bifează căsuţa "Gravidă/Lehuză" numai pentru femeile gravide şi lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;- se bifează căsuţa "Pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie;- se bifează căsuţa "Veteran", "Revoluţionar" sau "Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;- se bifează căsuţa "PNS" şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în Programul naţional de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt incluşi în program;- se bifează căsuţa "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- se bifează căsuţa "Şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj;- se bifează căsuţa "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;- se bifează căsuţa "Card european (CE)" pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România.- se bifează căsuţa "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;- se bifează căsuţa "Alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere/de internare, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1952-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare); d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele şi adresa completă); e) "CNP, CE, PASS"- se completează codul numeric personal al pacientului/numărul cardului european/numărul paşaportului, astfel:- pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate;- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia; f) se va bifa cu "x" căsuţa "Pachet de bază", "Pachet facultativ" sau "Pachet minimal", în funcţie de tipul de asigurare a beneficiarului.Câmpul 4 - "Diagnostic prezumtiv":- se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum şi căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare.Câmpul 5 - "Alte diagnostice cunoscute":- se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum şi căsuţele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute.Câmpul 6 - "Motivul trimiterii către alte specialităţi/în vederea internării":- medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;- recomandările pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare;- trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate către un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face pe baza biletului de trimitere numai în situaţia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv;- pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale clinice în ambulatoriu, cu excepţia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare.Câmpul 7 - "Investigaţii şi tratamente efectuate":- se va completa de către medicul care trimite pacientul;- rezultatul investigaţiilor efectuate vor fi scrise lizibil şi/sau vor fi ataşate biletului de trimitere/de internare;- se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afecţiunea pentru care a fost trimis şi/sau pentru altele concomitente;- "Data trimiterii" - se va specifică data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;- "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare şi se aplică parafa, codul corespunzător acestuia, precum şi ştampila furnizorului de servicii medicale.Câmpul 8 - "Se internează în unitatea sanitară cu paturi ....... secţia .......":- se va completa de către medicul de gardă al secţiei/unităţii sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate şi în clar a denumirii unităţii sanitare cu paturi şi a secţiei/compartimentului.Câmpul 9 - "Motivul pentru care nu a fost necesară internarea şi recomandări la domiciliu":- se va completa de către medicul de gardă al secţiei/unităţii sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;- se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu;Câmpul 10 - "Data prezentării şi semnătura pacientului":- se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;- se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare.- "Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/medicului de gardă al secţiei/unităţii sanitare cu paturi/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/medicului de gardă care examinează pacientul şi decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu şi se aplică parafa, codul corespunzător acestuia, precum şi ştampila furnizorului de servicii medicale.-------