HOTĂRÂRE nr. 358 din 25 martie 2009privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F. nr. 99760 şi 99764 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi a revizuirii măsurătorilor iniţiale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 martie 2009.Nr. 358.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şiDrumuri Naţionale din România - S.A. pentru care se modifică suprafaţaca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi a revizuiriimăsurătorilor iniţiale
  *Font 9*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat 16054368 COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬────────┬─────────────────────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────────┬────────────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Date de identificare │ Anul │ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││Nr. MF│Cod de │Denumire│ │dobân-│Valoarea de│ │ actuală │ ││ │clasi- │ ├───────────┬───────────┬─────────┤dirii/│ inventar ├────────────┬───────────┼────────────┤Tip ││ │ficare │ │ │ │ │dării │ (în lei) │ │În adminis-│Concesiune/ │bun ││ │ │ │Descriere │Vecinătăţi │ Adresa │ în │ │Baza legală │trare/con- │Închiriat/ │ ││ │ │ │tehnică │ │ │folo- │ │ │cesiune │Dat cu titlu│ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│99760 │8.12.03│ DN 19C │Km 0+000-km│ Valea │ Ţara: │ 2000 │12.631,147 │HG 540/2000;│concesionat│ │imobil││ │ │ │9+389 = │ lui │România; │ │ │L 219/1998; │ │ │ ││ │ │ │9,389 km │ Mihai - │ Judeţ-; │ │ │ L 47/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ frontiera │ Nr.; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ H │ Valea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ lui │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ Mihai - │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │frontiera│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ H │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────┤│99764 │8.12.01│Teren A1│ S = │Bucureşti -│ Ţara: │ 1964 │ 1 │ D 720/964; │concesionat│ │imobil││ │ │ │391,065 ha │ Piteşti │România; │ │ │L 219/1998; │ │ │ ││ │ │ │ │ │ Judeţ-; │ │ │ L 47/2004 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ Nr.; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ Piteşti │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────┘_____________