ORDIN nr. 541 din 19 martie 2009privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009    În baza prevederilor art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După punctul 8.2.2.2 se introduce un nou punct, punctul 8.2.3, cu următorul cuprins:"8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii de credit sau alte instituţii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.8.2.3.1. Tranzacţiile desfăşurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunţate public. Sunt tranzacţii care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia de credit respectivă, fără a se apela la mecanismul licitaţiei.8.2.3.2. Tranzacţionarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la instituţii de credit este luată în următoarele situaţii: a) în urma organizării licitaţiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichidităţile necesare efectuării plăţilor sau, deşi oferta totală a instituţiilor de credit depăşeşte necesarul de finanţat, ratele dobânzilor oferite de instituţiile de credit sunt superioare cotaţiilor din piaţă; b) în cazul unei lipse de lichidităţi pe piaţa monetară, confirmată de către Banca Naţională a României.8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasă, perioada şi nivelul maxim al ratei dobânzii se stabilesc în ziua respectivă în funcţie de condiţiile pieţei şi de necesarul de atras pentru asigurarea lichidităţilor în contul curent general al Trezoreriei Statului.8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referinţă (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul şi scadenţa acestuia) se efectuează având la bază ca element de referinţă tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacţionează în piaţă, oferite (BID) şi cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres şi se aprobă prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, instituţiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor conţine elementele de referinţă de la punctul anterior, ofertele atestând astfel cotaţia fermă din partea acestora, pe baza cărora se vor încheia convenţiile de atragere de depozite.8.2.3.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia de credit respectivă, în care se menţionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.8.2.3.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa depozitului. În cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.8.2.3.7. La scadenţă, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" şi a "Ordonanţării la plată" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul Trezoreriei Statului."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 martie 2009.Nr. 541.----