HOTĂRÎRE Nr. 1.318 din 25 noiembrie 1996privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 11 decembrie 1996    În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Microtehnologie - IMT Bucureşti, persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Microtehnologie şi prin fuzionarea cu Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie -IMT Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32 B, sectorul 2.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti are, în principal, ca obiect de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, cercetare avansată, cercetare aplicativa, dezvoltare tehnologică, servicii ştiinţifice şi tehnologice, de formare şi specializare de cercetări şi microproducţie în domeniul sau de activitate: tehnologii de microsistem şi microelectronica.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1996, este de 3.448.309 mii lei, din care: 2.664.405 mii lei imobilizari corporale şi necorporale şi 783.904 mii lei active circulante, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Microtehnologie şi de la Institutul pentru Componente Electronice.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Microtehnologie şi de la Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------- Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTISTRUCTURA ORGANIZATORICĂCONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE- DIRECTORUL GENERAL- CONSILIUL ŞTIINŢIFIC- CONSILIERI- COMPARTIMENTE FUNCTIONALE- DIRECTOR- DEPARTAMENT DE CERCETARE MULTIDISCIPLINARA- DIRECTOR- DEPARTAMENT DE DEZVOLTARE ÎN TEHNOLOGII INFORMATICE- DIRECTOR- DEPARTAMENT DE EDUCAŢIE ŞI COOPERĂRI INTERNAŢIONALE- DIRECTOR- DEPARTAMENT DE APLICAŢII: COMPONENTE ŞI SISTEME- DIRECTOR- DEPARTAMENT DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ- DIRECTOR- DEPARTAMENT DE SERVICII ŞI MICROPRODUCŢIE- DIRECTOR- DIRECŢIA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV,APROVIZIONARE  +  Anexa 2 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.318 din 25 noiembrie 1996. (2) Institutul poate înfiinţa, în cadrul structurii sale, subunitati fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. (2) Domeniul de activitate al institutului este cel al tehnologiilor de microsistem, inclusiv al microelectronicii (subsisteme electronice integrate) şi al tehnologiei componentelor semiconductoare. Toate acestea sunt numite generic microtehnologii şi curînd, în afară tehnologiilor de realizare fizica a acestora, următoarele: a) cercetarea avansată multidisciplinara pentru înţelegerea fenomenelor implicate în procesele tehnologice, precum şi în funcţionarea microstructurilor şi microsistemelor; b) cercetarea avansată pentru dezvoltarea de arhitecturi neconventionale de microsistem; c) tehnica de proiectare, simulare şi testare asistată de calculator; d) tehnicile de caracterizare a fenomenelor fizice şi a proceselor tehnologice. (3) Microtehnologiile au aplicaţii în toate domeniile industriale, în transporturi, telecomunicaţii şi tehnologie informatica, în tehnica militară şi spatiala, în controlul calităţii mediului, biotehnologii şi medicina. De asemenea, microtehnologiile permit realizarea unor mijloace de investigare în ştiinţele fundamentale: fizica, chimia, biologia.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al institutului cuprinde:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul microtehnologiilor: a) În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, cu o pondere majoritara, din totalul activităţii:- cercetarea avansată în domeniul microsistemelor (investigaţii experimentale, modelare şi simulare, arhitecturi tip inteligenta computationala, sisteme de inspiratie biologica, sisteme biotehnice, nanotehnologie), inclusiv al materialelor, tehnologiilor şi microstructurilor specifice;- cooperarea în cercetarea fundamentală din fizica, chimie şi biologie, utilizînd tehnici de microsistem;- cercetarea aplicativa precompetitiva în domeniul microingineriei (micromecanica, microoptica, microsisteme optoelectromecanice s.a.);- dezvoltarile tehnologice în domeniul microfabricatiei cu aplicaţii în electronică, electrotehnica, optica, mecanică fina, tehnica spatiala şi nucleara, biotehnologii s.a.;- cercetarea aplicativa cu caracter precompetitiv în domeniul microtehnologiilor şi microsistemelor;- realizarea de modele experimentale, standuri de testare şi omologare, echipamente de caracterizare şi fabricaţie a produselor din domeniul de activitate, standuri demonstrative;- elaborarea de studii şi desfăşurarea de cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării şi modernizării unor ramuri şi sectoare de activitate, precum şi a unor întreprinderi economice de profil;- elaborarea de strategii, studii de diagnoza şi prognoza privind dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în domeniul propriu de activitate;- standardizarea, metrologia şi atestarea calităţii. b) În afară Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:- cercetare aplicativa şi/sau dezvoltarea tehnologică pentru soluţionareaunor probleme concrete din domeniul de activitate;- cooperarea în cercetarea fundamentală din fizica, chimie şi biologie.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:- asistenţa tehnica, consultanţa, furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv accesul la tehnica informationala) agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi;- cooperarea în organizarea de activităţi de asistenţa tehnica şi transfer de tehnologie, destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;- organizarea Conferintei internaţionale de semiconductori şi a altor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, periodice sau ocazionale;- testare şi certificare de produse;- editare de materiale tehnice şi ştiinţifice. C. Formare şi specializare de cercetători în domeniul propriu de activitate:- organizarea de cursuri intensive de specializare şi cursuri de instruire în domeniul de activitate, pentru personalul propriu (permanent sau detaşat), precum şi pentru orice alţi participanţi din ţara şi din străinătate;- cooperare şi organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar, cu unităţi de învăţământ acreditate în acest scop;- organizarea de activităţi de doctorat, în condiţiile legii.D. Execuţie de unicate şi serii mici.În cadrul obiectului sau de activitate, institutul colaborează şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţionala.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Conform bilanţurilor contabile încheiate la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 3.448.309 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 2.664.405 mii lei şi active circulante 783.904 mii lei.  +  Articolul 6 (1) Institutul administrează bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobîndite în condiţiile legii, cu diligenta unui bun proprietar. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobîndite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobîndite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 7 (1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare, birouri şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza şi colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului.  +  Articolul 9Subunitatile din structura institutului răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de către aceştia.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea institutului este asigurata de către:- consiliul de administraţie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de către consiliul ştiinţific.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Consiliul de administraţie este format din:- 1 preşedinte;- 1 vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 12 (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:- directorul general al institutului - preşedinte;- un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din institut, precum şi reprezentanţi ai agenţilor economici de profil; (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care a făcut numirea.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi: a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate; b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie; c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa, în aceasta calitate, la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare; d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi în baza legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de cîte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie pentru adoptarea hotărîrilor, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 17La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.  +  Articolul 19 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal următoarele atribuţii: a) aproba organizarea de subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului de activitate al institutului, în cadrul structurii organizatorice aprobate; b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de virf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică; d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care îl depune la organul coordonator, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; e) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; f) analizează raportarea trimestriala privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; g) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut; h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului; i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale; j) aproba valorificarea bunurilor dobîndite şi înregistrate în afară bilanţului contabil, cu respectarea prevederilor legale; k) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; l) aproba utilizarea disponibilităţilor în valută; m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; n) executa orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Cercetării şi Tehnologiei un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de către institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.  +  Articolul 23Conducerea operativă a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi directorii din structura organizatorică a institutului.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:- strategia programelor de dezvoltare a institutului;- programul anual de cercetare-dezvoltare;- programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice;- bugetul de venituri şi cheltuieli;- programul de investiţii;- sistemul de asigurare a calităţii;- alte obligaţii.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie se întruneşte săptămînal şi ori de cîte ori interesele institutului o impun.  +  Articolul 26 (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective. (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Activitatea curenta a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, dintre cercetatorii ştiinţifici principali care lucrează în domeniu şi au pregătire managerială.  +  Articolul 28Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii; c) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului; d) asigura negocierea contractului colectiv de muncă şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa; e) numeşte şi revoca pe conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie; f) angajează şi concediază personalul propriu; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimentele proprii specializate; i) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996; j) exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe; k) exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie; l) poate delega, în condiţiile legii, o parte dintre atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.  +  Articolul 29 (1) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (2) Consiliul ştiinţific va avea un număr de 15 membri care vor asigura reprezentarea tuturor direcţiilor ştiinţifice din cadrul institutului. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar ştiinţific al consiliului, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de către membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorii ştiinţifici ai institutului. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul ştiinţific vor fi aleşi dintre salariaţii permanenţi ai institutului şi formează biroul consiliului ştiinţific. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu avizat de consiliul de administraţie. Anumite atribuţii ale consiliului ştiinţific pot fi delegate biroului acestuia.  +  Articolul 30Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate; b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; c) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; d) avizează hotărârile care implica politica de cercetare a institutului şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare; g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II şi III şi cercetator ştiinţific; h) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; i) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; j) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţiifinanciare  +  Articolul 31 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Muncii şi Protecţie Sociale.  +  Articolul 33Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.  +  Articolul 34Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, de către directorul general.  +  Articolul 35Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, mijloacele institutului nu sunt suficiente, acestea pot contracta credite cu societăţile comerciale bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute în termeni reali, realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuindu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa prevederilor art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993. (2) În cazul investiţiilor, altele decît cele prevăzute în art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca, în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 37 (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. (2) Pentru necesitaţi curente, institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 38Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 39Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale, care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 41Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplică prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.  +  Articolul 42Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.----------------