LEGE nr. 38 din 13 martie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În situația apariției unui litigiu între furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice în legătură cu obligațiile impuse acestora prin dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale legislației speciale în domeniul comunicațiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicațiilor electronice sau impuse de către ANC în conformitate cu aceste dispoziții, partea interesată poate sesiza ANC în vederea soluționării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanța competentă. ANC soluționează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situațiilor excepționale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluționare a cazului.2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins:a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori al serviciilor poștale sau impuse de ANC și MCSI în conformitate cu aceste dispoziții, precum și punerea în aplicare și executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicațiilor electronice, în special în ceea ce privește monitorizarea pieței și verificarea respectării obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabilește competența autorității naționale de reglementare în acest scop;3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 52, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) ANC publică informațiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piețe deschise și concurențiale, inclusiv informații actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare, cu respectarea principiului confidențialității și a prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public, precizând și condițiile și procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informații.4. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, al respectării obligațiilor impuse prin autorizația generală și prin licențele de utilizare a resurselor de numerotație, precum și a obligațiilor furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabilește competența de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligații de către autoritatea națională de reglementare, revine ANC, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.5. La articolul I punctul 6, articolul 59^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59^2(1) În situația descoperirii nerespectării de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice a unei obligații care decurge din regulamentele comunitare, în cazurile în care competența de monitorizare și verificare a acestor obligații aparține autorității naționale de reglementare, ANC va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoștință intenția aplicării sancțiunii prevăzute de lege și îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârșite.(2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârșită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispozițiilor alin. (1), ANC va aplica sancțiunea corespunzătoare și va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligației încălcate și remedierii încălcării săvârșite.(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin actul de aplicare a sancțiunii, emis de președintele ANC. Transmiterea actului prin care se aplică sancțiunea și se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligației încălcate se realizează de îndată.(4) Dispozițiile art. 59 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 13 martie 2009.Nr. 38.-------