ORDIN nr. 292 din 11 martie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale pentru politici de sănătate şi resurse umane nr. I.B. 2.496 din 11 martie 2009,având în vedere prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2008 se face până la data de 15 aprilie 2009."2. La articolul 4^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) pentru spitalele publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorii executivi ai acestora. Preşedintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, iar vicepreşedinte este şeful compartimentului audit intern din aceeaşi instituţie. În situaţia în care la nivelul unei direcţii de sănătate publică nu este încadrat postul de director executiv adjunct financiar-contabil, preşedintele comisiei de evaluare este directorul executiv. În situaţia în care la nivelul unei direcţii de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepreşedintele este nominalizat din cadrul altei direcţii de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătăţii."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 292.___________