DECIZIE nr. 196 din 12 februarie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009    Ioan Vida - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Adrian Liviu Mateescu în Dosarul nr. 9.654/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Asociaţia de proprietari Calea Moşilor nr. 88 sectorul 3 Bucureşti a depus o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.Reprezentantul Ministerului Public se opune, iar Curtea respinge cererea formulată, pe motiv că partea a avut suficient timp să îşi pregătească apărarea.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 11 noiembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 9.654/301/2008, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Adrian Liviu Mateescu într-o cauză având ca obiect pretenţii civile.În motivarea excepţiei se susţine că stabilirea de către asociaţia de proprietari a unui sistem propriu de penalizări aplicabil şi proprietarilor care nu fac parte din asociaţie are ca efect încălcarea egalităţii în drepturi şi restrângerea dreptului de proprietate al acestora din urmă. De asemenea, se arată că sunt încălcate prevederile constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie din moment ce proprietarul este obligat la plata taxelor de timbru atunci când formulează o acţiune în justiţie, pe când asociaţia de proprietari este scutită de la plata acestei taxe.Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, texte care au următorul cuprins:- Art. 49 alin. (1): "Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.";- Art. 50 alin. (2): "Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru".Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă textele constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 40 privind dreptul de asociere, ale art. 44 alin. (7) privind sarcinile ce derivă din dreptul de proprietate privată şi ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Totodată, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate sunt invocate şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:Curtea, spre exemplu, prin Decizia nr. 20 din 21 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2003, s-a mai pronunţat în sensul constituţionalităţii soluţiei legislative prevăzute, în momentul de faţă, de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. De asemenea, prin Decizia nr. 476 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, Curtea a constatat constituţionalitatea prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 pentru considerentele acolo arătate.Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.Distinct de cele stabilite în deciziile menţionate, se observă că pretinsa încălcare a art. 21 din Constituţie prin textul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 este dedusă prin raportarea la o ipoteză greşită. Curtea reţine că dreptul la acces liber la justiţie al proprietarului unui apartament şi/sau al spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri, nu poate fi îngrădit printr-un text ce priveşte scutirea de la plata taxei de timbru a asociaţiilor de proprietari. Astfel, rezultă că art. 21 din Constituţie nu este incident în cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Adrian Liviu Mateescu în Dosarul nr. 9.654/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 februarie 2009.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ.dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly----------