HOTĂRÂRE nr. 274 din 11 martie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Tulcea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 18 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestuia. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului prevăzut la alin. (1), Penitenciarul Tulcea îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 274.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Penitenciarului Tulcea,care trece din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia
    Adresa imobilului Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor
    Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 142, judeţul Tulcea Penitenciarul Tulcea Imobil denumit "Dormitor cadre" Suprafaţă construită - 109,02 mp Valoare contabilă - 163.500 lei Nr. M.F. - 36.708
    ____________