DECIZIE nr. 245 din 19 februarie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 17 martie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. Vaslui în Dosarul nr. 2.481/89/2007 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se prezintă reprezentantul autorului excepţiei, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia, invocând chestiuni care ţin de circumstanţele particulare ale cauzei, şi anume imposibilitatea de a pune în executare o decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că dispoziţiile legale criticate sunt norme tehnice ce privesc rambursarea taxei pe valoarea adăugată şi nu încalcă cu nimic textele constituţionale invocate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 17 noiembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 2.481/89/2007, Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. Vaslui într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului împotriva unei sentinţe prin care s-a constatat existenţa compensării taxei pe valoarea adăugată.În motivarea excepţiei autorul acesteia indică anumite situaţii de fapt care au stat la baza formulării cererii introductive.Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu vizează constatarea neconstituţionalităţii textelor legale criticate, în cuprinsul acesteia reiterându-se doar motivele care au stat la baza formulării acţiunii.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 147, art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceste texte legale, în forma criticată de către autorul excepţiei de neconstituţionalitate, privesc deducerea taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile cu regim mixt, determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă, precum şi regularizarea şi rambursarea taxei.Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 45 privind libertatea economică, art. 51 privind dreptul de petiţionare, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 57 privind exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor, art. 124 alin. (1) şi (2) privind înfăptuirea justiţiei, art. 142 alin. (1) privind rolul Curţii Constituţionale şi ale art. 148 alin. (1), (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine că textele legale criticate în forma considerată neconstituţională de către autorul excepţiei au fost modificate prin art. I pct. 116, 118 şi 119 din Legea nr. 343/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, iar noul text nu preia soluţia legislativă criticată. În aceste condiţii, Curtea, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, urmează să respingă excepţia ca fiind inadmisibilă.De asemenea, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate nu este motivată, contrar cerinţelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Simpla enumerare în susţinerea excepţiei a unor prevederi constituţionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronunţat prin numeroase decizii; cu titlu exemplificativ, se reţin: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.Având în vedere cele de mai sus, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, 148 şi 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. Vaslui în Dosarul nr. 2.481/89/2007 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 februarie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly--------