PROCEDURĂ din 5 martie 2009de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009     +  Articolul 1 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte derogări în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă de urgenţă: a) din oficiu, în baza recomandărilor planurilor de management şi/sau de acţiune pentru conservarea speciilor sau în baza studiilor realizate la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului ori autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; b) la solicitarea instituţiilor publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică; c) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b). (2) În cazul solicitărilor persoanelor juridice care gestionează faună de interes cinegetic, derogările se stabilesc pe baza studiilor de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul măsurilor derogatorii. (3) La stabilirea derogărilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului trebuie să se asigure că sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) nu există o alternativă acceptabilă; b) măsurile derogatorii nu sunt în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.  +  Articolul 2Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) şi (2^1) din Ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) În vederea obţinerii derogării, solicitantul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) trebuie să depună o cerere la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. (2) În vederea obţinerii derogării, solicitantul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c) trebuie să depună o cerere la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  +  Articolul 4 (1) În cazul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), cererea prevăzută la art. 3 trebuie să fie însoţită de următoarele documente justificative: a) referinţe ştiinţifice privind competenţa solicitantului: lucrări ştiinţifice, publicaţii, expoziţii, filme; b) copia contractului/proiectului de cercetare, inclusiv a protocolului experimental; c) hărţile care cuprind localizarea sitului/siturilor unde se aplică derogarea; d) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz. (2) În cazul persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea prevăzută la art. 3 trebuie să fie însoţită de următoarele documente justificative: a) documentele de constatare a pagubelor/vătămărilor corporale sau uciderilor, întocmite de autorităţile competente; b) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz; c) studiul de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul măsurilor derogatorii, întocmit în conformitate cu instrucţiunile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 5În cazul în care măsurile derogatorii presupun recoltarea speciilor de faună sălbatică prin vânare, acţiunea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor cu privire la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.  +  Articolul 6 (1) Pentru fiecare dintre derogările acordate în condiţiile prezentei proceduri, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) transmit autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute, în cel mult 7 zile de la desfăşurarea respectivei acţiuni. (2) Modelul raportului menţionat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. (3) Rapoartele asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogărilor acordate se transmit, în copie, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, de către autorităţile teritoriale ale acesteia, în maximum 30 de zile de la încheierea perioadei pentru care s-au acordat derogările.  +  Anexa 1 la procedurăFORMULAR DE SOLICITAREa derogării de la măsurile de protecţie a speciilor defloră şi faună sălbaticeCercetare ştiinţifică- model -I. Datele de identificare ale solicitantuluiInstituţie sau organizaţieDenumirea şi obiectul de activitate:............................................................................................................................................................................................................................................................................Sediul ............................................................Telefon ...........................................................Fax ...............................................................Adresa de e-mail ..................................................RecomandăriReferinţe ştiinţifice: enumeraţi lista lucrărilor, a publicaţiilor, a expoziţiilor, a filmelor etc..........................................................................................................................................................................................................Recomandări de specialitate: precizaţi numele, adresa şi titlul persoanelor care pot garanta competenţa solicitantului şi interesul activităţii pe care doriţi să o desfăşuraţi..........................................................................................................................................................................................................II. Speciile pentru care se solicită derogareaSpecia sau grupul de specii urmărită/urmărit cu regularitate sau studiată/studiat, pentru care se solicită o derogare:┌───────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ │ │ Stadiul de │ Starea │ Starea ││ Speciile │ Numărul │dezvoltare (ouă,│ exemplarelor │ exemplarelor ││ │ exemplarelor │ larve imature, │ înaintea │după prelevare │├───────────┼──────────────┤ plantule sau │ prelevării │ (vii, moarte, ││ │ │ adulţi, pui, │ (vii, moarte, │ rănite, cu │├───────────┼──────────────┤animale adulte) │ rănite, cu │ dizabilităţi) ││ │ │ │ dizabilităţi) │ │└───────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘Precizaţi pentru fiecare specie vegetală sau animală numărul de specimene avute în vedere:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Tipul acţiunilor pentru care se solicită derogarea (bifaţi cazurile care corespund şi subliniaţi acţiunile vizate de cerere)Dacă derogarea se referă la o specie animală:[] Capturarea exemplarelor din natură[] Uciderea intenţionată a exemplarelor din natură[] Perturbarea intenţionată a exemplarelor[] Adunarea sau deţinerea ouălor[] Deţinerea şi transportarea exemplarelor prelevate din naturăDacă derogarea se referă la o specie vegetală:[] Culegerea, adunarea, tăierea, dezrădăcinarea exemplarelor acestei specii din natură[] Deţinerea şi transportarea exemplarelor prelevate din naturăPrecizaţi cazul în care veţi modifica acţiunile vizate:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tipul cercetării sau observării întreprinseSe are în vedere o cercetare fundamentală sau aplicată, de observare şi/sau de monitorizare a speciilor?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dacă este vorba de cercetare, care sunt obiectivele urmărite?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În ce cadru se înscrie cercetarea sau observarea? (copia contractului/proiectului de cercetare)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................V. Locul în care se aplică derogareaCercetarea se va desfăşura în situl/siturile următor/următoare (ataşaţi una sau mai multe hărţi la scara 1/25.000)┌──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────┐│ Judeţul │ Localitatea │ Localizare (topo)/ │ Tipul ││ │ │ Amenajistică (O.S., U.P., u.a.) │ habitatului │├──────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└──────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────┘VI. Perioada exercitării acţiunilor vizateData/Datele sau perioada/perioadele:......................................................................................................................................Durata solicitată pentru derogare:......................................................................................................................................VII. Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere pentru cercetare sau observareMijloace materiale, instalaţii (citaţi, iar dacă este cazul, descrieţi dispozitivul):............................................................................................................................................................................................................................................................................Protocol experimental: (precizaţi periodicitatea observaţiilor efectuate şi ataşaţi o anexă, dacă este necesar).........................................................................................................................................................................................................Angajamentele solicitantuluiDacă cererea va fi acceptată, solicitantul se obligă:- să transmită autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute, în cel mult 7 zile de la desfăşurarea respectivei acţiuni;- să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea;- să asigure o etichetare corectă a exemplarelor puse în colecţii.Prezenta cerere de derogare se introduce pentru că nu există altă soluţie satisfăcătoare şi pentru că derogarea nu dăunează menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a populaţiilor speciilor respective în aria lor de răspândire naturală (conform documentelor anexate).Semnătura Data ............. Localitatea ..........................Listaţi, dacă există, titlul şi numerele corespunzătoare ale anexelor adăugate.  +  Anexa 2 la procedurăFORMULAR DE SOLICITAREa derogării de la măsurile de protecţie a speciilor defloră şi faună sălbaticăAlte situaţii- model -I. Date de identificare ale solicitantului[] Persoană juridică[] Persoană fizicăOrganism sau instituţieDenumirea şi domeniul de activitate:............................................................................................................................................................................................................................................................................Sediul/Adresa: ....................................................Telefon: ..........................................................Fax: ..............................................................Adresa de e-mail: .................................................Persoană fizică/Persoană fizică delegată:Numele şi prenumele:...................................................................Profesia:...................................................................Funcţia:...................................................................Adresa personală:...................................................................Telefon .......................... Fax ............................Adresa profesională:...................................................................Telefon ......................... Fax .............................Adresa de e-mail:...................................................................II. Speciile şi exemplarele pentru care este solicitată derogarea (completaţi rubricile corespunzătoare)┌───────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ │ │ Stadiul de │ Starea │ Starea ││ Speciile │ Numărul │dezvoltare (ouă,│ exemplarelor │ exemplarelor ││ │ exemplarelor │ larve imature, │ înaintea │după prelevare │├───────────┼──────────────┤ plantule sau │ prelevării │ (vii, moarte, ││ │ │ adulţi, pui, │ (vii, moarte, │ rănite, cu │├───────────┼──────────────┤animale adulte) │ rănite, cu │ dizabilităţi) ││ │ │ │ dizabilităţi) │ │└───────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘III. Motivul cererii/derogării[] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi apelor, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri[] În interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu[] În scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor[] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare[] În interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoareJustificarea solicitării (precizaţi motivele şi obiectivele urmărite; anexaţi documentele justificative):..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tipul acţiunilor pentru care este solicitată derogarea(bifaţi cazul corespunzător şi subliniaţi operaţiile vizate de cerere)Dacă derogarea se referă la o specie animală:[] Capturarea indivizilor găsiţi în natură[] Deţinerea şi transportarea specimenelor prelevate din natură[] Uciderea intenţionată a indivizilor găsiţi în natură[] Perturbarea intenţionată a indivizilor[] Distrugerea, adunarea sau deţinerea ouălor[] Naturalizarea specimenelor găsite rănite, bolnave sau moarte, precum şi deţinerea şi transportarea specimenelor naturalizate[] Deteriorarea sau distrugerea siturilor de reproducere, a ariilor de odihnă sau a oricărui habitat natural al speciei[] Schimbul, vânzarea, cumpărarea, oferirea în scopul vânzării sau al schimbului, cedarea cu titlu gratuit a specimenelor prelevate din natură, inclusiv a animalelor naturalizateDacă derogarea se referă la o specie vegetală[] Culegerea, adunarea, tăierea, dezrădăcinarea specimenelor acestei specii din natură[] Distrugerea intenţionată a specimenelor acestei specii în natură[] Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a habitatelor naturale în care s-a înregistrat prezenţa speciei respective[] Deţinerea şi transportarea specimenelor prelevate din natură[] Schimbul, vânzarea, cumpărarea, oferirea în scopul vânzării sau al schimbului, cedarea cu titlu gratuit a specimenelor, vii sau moarte, prelevate din naturăPrecizaţi acţiunile avute în vedere:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................V. Localizare(completaţi secţiunile care se pretează)Locul de prelevare a speciilor (ataşaţi, de preferinţă, una sau mai multe hărţi la scara 1/25.000)- Judeţul ............... Localitatea .............................- Localizarea amenajistică (O.S., U.P., u.a.) .....................- Tipul habitatului ...............................................- Prelevarea se realizează într-o arie naturală protejată/sit Natura 2000?Dacă da, numele şi statutul rezervaţiei, precum şi acordul administratorului sau custodelui:...................................................................Stocarea sau destinaţia specimenelor (ataşaţi, de preferinţă, una sau mai multe hărţi la scara 1/25.000)- Judeţul ...................... Localitatea .......................- Localizarea amenajistică (O.S., U.P., u.a.) ......................- Tipul habitatului ................................................VI. Perioada exercitării acţiunilor vizate- Data/Datele sau perioada/perioadele:......................................................................................................................................- Durata solicitată pentru derogare:...................................................................VII. Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere pentru acţiunile vizateMijloace materiale, instalaţii (citaţi, iar dacă este cazul, descrieţi dispozitivul):............................................................................................................................................................................................................................................................................Metode (mod de operare):............................................................................................................................................................................................................................................................................VIII. Informaţii complementare acţiuniiA. În cazul cererii care vizează naturalizarea sau deţinerea animalelor găsite moarteIdentitatea şi adresa exactă a taxidermistului:............................................................................................................................................................................................................................................................................B. În cazul cererii care vizează transportul animalelor viiCompania de transport şi identitatea persoanelor responsabile de transport (dacă sunt altele decât solicitantul):............................................................................................................................................................................................................................................................................Angajamentul solicitantuluiDacă cererea va fi acceptată, solicitantul se obligă:- să transmită autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute, în cel mult 7 zile de la desfăşurarea respectivei acţiuni.Prezenta cerere de derogare se introduce pentru că nu există altă soluţie satisfăcătoare şi pentru că derogarea nu dăunează menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a populaţiilor speciilor respective în aria lor de răspândire naturală (conform documentelor anexate).Semnătura Data ............ Localitatea ...........................Listaţi, dacă există, titlul şi numerele corespunzătoare ale anexelor adăugate.  +  Anexa 3 la procedurăRAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute- model -Solicitant ...........................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea...................................................................Numărul exemplarelor ..............................................Stadiul de dezvoltare .............................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ..........................Starea exemplarelor după prelevare ................................Locul de prelevare ......................................................................................................................................................................................Data prelevării ...................................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere..............................................................................................................................................Stocarea şi destinaţia specimenelor .......................................................................................Data .................................Semnătura ............................------