HOTĂRÂRE nr. 271 din 11 martie 2009privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în vederea asigurării stării de funcţionare optime a căilor de acces existente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în vederea asigurării stării de funcţionare optime a căilor de acces existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri naţionale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., şi Consiliul Local al Municipiului Arad, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Sectoarele de drumuri naţionale preluate conform art. 1 îşi păstrează indicativele existente la data preluării, conform anexei.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 271.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa sectoarelor de drumuri naţionale, proprietatepublică a statului, care se preiau din administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii înadministrarea Consiliului Local al MunicipiuluiArad, judeţul Arad, în vederea asigurăriistării de funcţionare optimea căilor de acces existente
    *Font 7*
     
    ┌─────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬────────┬────────────┬───────────┬───────────┐ │Denumirea sectorului │Persoana juridică de la│ Persoana │Lungimea│ Nr. de │Indicativul│Indicativul│ │ de drum care se │care se preia sectorul │ juridică ce │totală │identificare│ vechi │ nou │ │ preia │ de drum │preia sectorul │ (km) │ M.E.F. │ │ │ │ │ │ de drum │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤ │ DN7 km 538+600-km │ │Consiliul Local│L = 0,7 │ 12167 │ DN7 │ DN7 │ │ 539+300 │ Ministerul │al Municipiului│ │ (parţial) │ │ │ ├─────────────────────┤ Transporturilor şi │Arad, judeţul ├────────┼────────────┼───────────┼───────────┤ │ DN69 km 46+200-km │ Infrastructurii │Arad │L = 0,8 │ 12261 │ DN69 │ DN69 │ │ 47+000 │ │ │ │ (parţial) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘---------