HOTĂRÂRE nr. 266 din 11 martie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Finanţarea institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»".2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» va stabili structura, dinamica activităţilor de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selecţia cursanţilor şi modalitatea de finalizare a cursurilor."  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 266.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AMinisterului Administraţiei şi InternelorI. APARAT CENTRAL (PROPRIU)*Font 8*                              ┌────────┐                              │MINISTRU│ ┌───────────┐   ┌──────────┐ ┌──────────┐ └────────┘ │ CABINETUL │ ┌──────────────────┐┌────────────┐┌──────────┐   │ DIRECŢIA │ │ │ │MINISTRULUI│ │DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │   │ GENERALĂ │ │DIRECTIA │ └───────────┘ │ ANTICORUPŢIEI ││GENERALĂ DE ││ GENERALĂ │   │ CONTROL │ │GENERALĂ │ │ ││INFORMAŢII ││ RESURSE │   │ ŞI AUDIT │ │FINANCIARĂ│ └──────────────────┘│ŞI PROTECŢIE││ UMANE │   │ INTERN │ │ │ - - - - - - - │ INTERNĂ ││ │   └──────────┘ └──────────┘ | COLEGIUL | └────────────┘└──────────┘                               |MINISTERULUI |                                - - - - - - -                                                  ┌-----------┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐|┌─────────┐|│SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│|│ŞEF DE- │|│ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │|│PARTAMENT│|│ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │|│SCHENGEN │|│ ││ ││ ││ ││(Şef al │|│(cu rang │|│ ││ ││ ││ ││Departa-│|│de secre-│|│ ││ ││ ││ ││mentului│|│tar de │|│ ││ ││ ││ ││Ordine │|│ stat) │|│ ││ ││ ││ ││şi Sigu-│|│ │| ┌───────────┐┌───────────┐│ ││ ││ ││ ││ranţă │|│ │| │ DIRECTIA ││DIRECTIA ││ ││ ││ ││ ││Publică)│|│ │| │ GENERALĂ ││GENERALĂ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘|└─────────┘| │ PENTRU ││MANAGEMENT │                    ┌────────┐ |┌─────────┐| │COMUNICAŢII││OPERAŢIONAL│                    │SECRETAR│ |│DIRECŢIA │| │ ŞI ││ │                    │DE STAT │ |│SCHENGEN │| │TEHNOLOGIA ││ │                    └────────┘ |└─────────┘| │INFORMAŢIEI││ │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐└-----------┘ └───────────┘└───────────┘│UNITATEA││ ││ ││ ││ADJUNCT ││CENTRALĂ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ ŞEF ││PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││DEPARTA-│ ┌────────┐│REFORMA ││RELAŢII-││COMUNI- ││EUROPENE││ MENT │ │SECRETAR││ADMINIS-││LE CU ││TĂŢI ││ ŞI │└────────┘ │GENERAL ││TRAŢIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELAŢII │┌--------┐ └────────┘│PUBLICE ││ŢIILE ││ZONE ││INTERNA-│|CENTRUL | ┌────────┐┌────────┐┌────────┐│(la ││PREFEC- ││ASISTATE││ŢIONALE │|NAŢIONAL| │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘|DE CON- | │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL ││direcţie││ ││DE STAT │ |DUCERE | │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT ││generală││ ││ŞI PAR- │ |A ACŢIU-| └────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│TENERIAT│ |NILOR DE| ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ |ORDINE | │DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││ ││DIRECŢIA││TURILE │ |PUBLICĂ | │JURIDICĂ││MEDICALĂ││LOGISTICĂ││DIRECŢIA││PENTRU ││ASOCIA- │ └--------┘ └────────┘└────────┘└─────────┘│PENTRU ││SERVI- ││TIVE │ ┌─────────┐┌─────────────┐│DEZVOL- ││CIILE │└────────┘ │DIRECŢIA ││SECRETARIATUL││TAREA ││PUBLICE │┌──────────┐ │INFORMARE││ GENERAL ││CAPACI- ││DECON- ││DIRECŢIA │ │ ŞI ││ (la nivel ││TĂŢII ││CENTRATE││PENTRU │ │ RELAŢII ││ direcţie) ││ADMINIS-││ ││SERVICII │ │ PUBLICE ││ ││TRATIVE ││ ││DE INTERES│ └─────────┘└─────────────┘└────────┘└────────┘│GENERAL, │┌────────┐ │INVESTIŢII││DIRECTIA│ │ ŞI ││PENTRU │ │DEZVOLTARE││POLITICI│ │ LOCALĂ ││FISCALE │ └──────────┘│ ŞI ││BUGETARE││LOCALE │└────────┘┌─────────┐│UNITATEA ││ DE ││POLITICI ││PUBLICE ││(la nivel││direcţie │└─────────┘II. Instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară2. Institutul Naţional de Administraţie3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici4. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat5. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale6. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice7. Instituţia prefectului (42)8. Direcţia Generală de Paşapoarte9. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor10. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă11. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor12. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)13. Oficiul Român pentru Imigrări14. Arhivele Naţionale15. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor16. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"17. Direcţia formare iniţială şi continuă18. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administraţiei şi Internelor19. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administraţiei şi Internelor20. Poliţia Română21. Jandarmeria Română22. Poliţia de Frontieră Română23. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor24. Direcţia economico-administrativă25. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti26. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.------------