HOTĂRÂRE nr. 218 din 4 martie 2009privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 12 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23^1 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, se suplimentează bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu sumele din bugetul prevăzut la alin. (1). (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează instituţiilor prefectului sumele necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.  +  Articolul 2 (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii suplimentare faţă de cele deja existente la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea asigurării serviciilor de comunicaţii necesare Biroului Electoral Central şi birourilor electorale judeţene, precum şi birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. (3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind instruirea şi informarea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi pentru alte activităţi specifice perioadei electorale, îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă şi filialele sale, se asigură din bugetul Autorităţii Electorale Permanente. (4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 se asigură din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secţii de votare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, asigură achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009. (2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat de unde a fost ridicată, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire. (3) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (2), facturată la preţul de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor. (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securităţii acestor documente.  +  Articolul 4Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare, precum şi cele pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 5Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru achiziţionarea pachetului de aplicaţii şi servicii informatice utilizate pentru centralizarea şi stabilirea rezultatului alegerilor se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 6Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, buget ce va cuprinde şi: a) cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie şi comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, în zonele în care autorităţile locale nu pot asigura mijloace de comunicaţii din surse proprii; b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să furnizeze în ziua alegerilor date privind prezenţa populaţiei la vot, pe baza datelor transmise de birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse într-un eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional.  +  Articolul 7 (1) Instituţiile prefectului asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare organizate în ţară. Confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. (2) Instituţiile prefectului asigură achiziţionarea tuşului, tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării.  +  Articolul 8 (1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparenţă. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presă. (3) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către preşedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizaţiile neguvernamentale şi de Clubul Român de Presă. (4) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).  +  Articolul 9Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către instituţiile prefectului, în baza centralizării necesarului şi în limita fondurilor alocate.  +  Articolul 10 (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii. (2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Membrii birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi cei ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea acestor birouri electorale primesc o indemnizaţie de 50 lei pe zi de activitate (5) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. (6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (7) Membrilor birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. (8) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. (9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale. (10) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare. (11) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. (12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) şi (5), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice. (13) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi (12) şi a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) şi (8) se asigură din bugetele instituţiilor prefectului, iar pentru biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi pentru secţiile de votare din străinătate plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 11Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea, a listelor electorale speciale şi suplimentare, precum şi a celorlalte tipizate se asigură de instituţiile prefectului, iar cheltuielile pentru selectarea şi prelucrarea datelor privind cetăţenii cu drept de vot, precum şi cheltuielile pentru dotarea cu echipamentele şi tehnica de calcul necesare desfăşurării acestor activităţi se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului şi distribuirii materialelor, documentelor şi tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se asigură de instituţiile prefectului, iar cele pentru transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi tipizatelor repartizate secţiilor de votare din străinătate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, în perioada martie-iunie 2009.  +  Articolul 13 (1) Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "Votat" şi a timbrelor autocolante ce se aplică pe cărţile de identitate ale cetăţenilor este asigurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va repartiza ştampilele cu menţiunea "Votat" , buletinele de vot şi timbrele autocolante către instituţiile prefectului, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, care, împreună cu primarii, respectiv cu reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate, le vor distribui birourilor electorale ale secţiilor de votare.  +  Articolul 14 (1) Sumele puse la dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, şi Ministerului Afacerilor Externe şi rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispoziţie pentru procesul electoral.  +  Articolul 15 (1) Sumele alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru desfăşurarea procesului electoral se vor vira cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale. (2) În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (1), autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile prefectului, cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2009 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, şi al Ministerului Afacerilor Externe.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan Nicap. Preşedintele AutorităţiiElectorale Permanente,Marian Muhuleţp. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 4 martie 2009.Nr. 218.  +  Anexa BUGETULde cheltuieli aferente alegerilor membrilor din Româniaîn Parlamentul European din anul 2009                                                                     - mii lei -
    InstituţiaCapitolCheltuieliTOTAL
    PersonalBunuri şi serviciiActive nefinanciare
    1. Ministerul Administraţiei şi Internelor   51.04630.0151.59682.657
      1. Aparatul propriu şi instituţiile prefectului51,0147.52018.00048066.000
    2. Biroul Electoral Central51,01570890601.520
               
    TOTAL CAP. 51.01:51,0148.09018.89054067.520
               
      1. Inspectoratul General al Poliţiei Române61,012.8007.403010.203
    2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române61,01802.05002.130
    3. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor61,010241.0561.080
    4. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră61,01303100340
    5. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor61,0107500750
    6. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă61,01465880634
               
    TOTAL CAP. 61.01:61,012.95611.1251.05615.137
               
    2. Secretariatul General al Guvernului51,0182.4501.5424.000
    - Institutul Naţional de Statistică51,0182.4501.5424.000
               
    3. Autoritatea Electorală Permanentă51,01184434.9865.447
    4. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale61,0101.8001.1602.960
    5. Ministerul Afacerilor Externe51,015003.150503.700
    TOTAL GENERAL:   51.57237.8589.33498.764
  ----------