HOTĂRÂRE nr. 211 din 4 martie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea primului-ministru, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a primului-ministru, reprezentarea Guvernului şi a primului-ministru în faţa instanţelor judecătoreşti."2. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) funcţia de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului sau, după caz, a altor structuri care funcţionează sub autoritatea sa, în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile publice din ţară, precum şi cu organismele, organizaţiile sau instituţiile internaţionale;".3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. asigură reprezentarea Guvernului şi a primului-ministru în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele Guvernului şi deciziile primului-ministru împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie, precum şi a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului;".4. La articolul 3 alineatul (1) punctul 10, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului;............................................................. c) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;".5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare;".6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:"11^1. asigură administrarea sistemului informatic la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului. În acest sens: a) aplică Strategia naţională privind tehnologia informaţiei la nivelul aparatului de lucru al Guvernului; b) implementează politicile privind tehnologia informaţiei şi design, pentru dezvoltarea coerentă şi unitară de aplicaţii informatice; c) administrează domeniul gov.ro şi stabileşte criteriile şi procedurile necesare implementării acestuia; d) defineşte necesităţile în ceea ce priveşte achiziţiile publice de echipamente, servicii şi produse informatice şi cerinţele pentru acestea; e) asigură proiectarea, implementarea şi mentenanţa sistemului informatic, precum şi dezvoltarea şi configurarea echipamentelor de comunicaţii pentru buna funcţionare a serviciilor de tehnologie a informaţiei; f) dezvoltă şi actualizează pagina de internet a Guvernului, precum şi paginile de internet ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului."7. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 12 se introduc trei noi puncte, punctele 12^1-12^3, cu următorul cuprins:"12^1. asigură şi coordonează producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental şi coordonează răspândirea informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare. În acest sens: a) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţii destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii Guvernului, prin informări şi conferinţe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie; b) asigură acreditarea jurnaliştilor români şi străini la biroul de presă al Guvernului, precum şi la acţiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta; c) asigură informaţiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale primului-ministru în străinătate şi ale delegaţiilor străine invitate de Guvernul României, precum şi accesul la informaţie al jurnaliştilor care însoţesc aceste delegaţii; d) asigură consultanţă tehnică şi, după caz, coordonează, în limitele competenţelor, gestionarea crizelor şi a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne şi internaţionale în legătură cu programele şi acţiunile Guvernului; e) coordonează şi asigură activitatea de programare şi de acordare a interviurilor, pentru presa din ţară şi din străinătate, de către primul-ministru şi demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului; f) efectuează informarea zilnică a reprezentanţilor presei şi a altor jurnalişti acreditaţi pe lângă Guvern;12^2. asigură monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare europeană sau cu finanţare de la bugetul de stat;12^3. asigură realizarea activităţilor referitoare la relaţiile internaţionale, înalţi reprezentanţi şi protocol."8. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de un secretar general, cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct, cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru............................................................ (3) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului."9. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă.10. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2."11. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru."12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi aparatul propriu de lucru al primului-ministru."13. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Statul de funcţii, statul de personal, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi din cadrul structurilor, fără personalitate juridică, ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Statul de funcţii, statul de personal, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul structurilor, cu personalitate juridică, ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, cu avizul ordonatorului principal de credite."14. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 4 martie 2009.Nr. 211.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 405/2007)Structurile, organele de specialitate ale administraţieipublice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetulSecretariatului General al Guvernului1. Aparatul propriu de lucru al primului-ministru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului2. Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului3. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului4. Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului5. Corpul de Control al Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului6. Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului7. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului8. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului9. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului10. Oficiul Român pentru Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului11. Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului12. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului13. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, cu personalitate juridică14. Agenţia Română pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului15. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului16. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice17. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului18. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului19. Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică----------