ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 5 martie 2009    Luând în considerare ineficienţa formei instituţionale actuale şi necesitatea creării cadrului instituţional în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile programului de guvernare privind susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor afectate de restructurarea industrială, deblocarea şi absorbţia fondurilor alocate programelor din zonele de operare, precum şi necesitatea sprijinirii autorităţilor publice locale şi a mediului economic în vederea diminuării efectelor crizei economice,ţinând cont de recomandările Băncii Mondiale şi de necesitatea recuperării întârzierilor în implementarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, conform prevederilor Legii nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere situaţia economică şi socială precară a peste 368 de unităţi administrativ-teritoriale cu caracter monoindustrial, cu o populaţie de peste 2,6 milioane locuitori, ce au nevoie urgentă de asistenţă specifică acestor tipuri de comunităţi pentru dezvoltare în procesul de regenerare economică,în vederea eliminării discrepanţelor dintre aceste comunităţi, pe de o parte, şi comunităţi cu capacitate de dezvoltare şi atragere de fonduri pentru dezvoltare,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, care se desfiinţează. (2) Agenţia preia toate responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM pentru implementarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Agenţia se organizează şi funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului economiei. (4) Structura organizatorică şi statul de funcţii pentru personalul Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei. (5) Numărul maxim de posturi al Agenţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (6) Personalul Agenţiei este format din personal contractual. (7) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM va fi preluat, în condiţiile legii, în funcţiile contractuale corespunzătoare, menţinându-şi drepturile salariale, de către Agenţie. (8) Zonele de operare, respectiv localităţile, pentru fiecare program gestionat de Agenţie vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei.  +  Articolul 2 (1) Sediul central al Agenţiei este situat în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. (2) Agenţia funcţionează cu birouri regionale, fără personalitate juridică, înfiinţate prin ordin al ministrului economiei. (3) În cadrul birourilor regionale ale Agenţiei pot funcţiona reprezentanţe locale, înfiinţate prin decizie a preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 3 (1) Obiectivul Agenţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de restructurarea industrială şi promovarea de noi proiecte în scopul utilizării resurselor şi potenţialului economico-social cu maximum de valoare adăugată. (2) Atribuţiile principale ale Agenţiei sunt următoarele: a) elaborarea şi implementarea de programe/proiecte pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate; b) sprijinirea mediului economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi, precum şi sprijinirea înfiinţării de noi operatori economici, care intră în sfera de activitate a Agenţiei; c) utilizarea dotărilor industriale devenite libere de sarcini, puse la dispoziţia Agenţiei, în scopul dezvoltării de noi proiecte; d) accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate; e) identificarea promovării de proiecte în domenii strategice şi sprijinirea înfiinţării şi organizării de parteneriate, în scopul implementării acestora; f) gestionarea fondurilor şi a programelor ce i-au fost încredinţate în condiţiile prevăzute de lege; g) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu; h) asigurarea de informaţii economice şi sociale din zonele afectate necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru elaborarea şi corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său.  +  Articolul 5Agenţia este condusă de un preşedinte, ordonator secundar de credite, numit prin ordin al ministrului economiei, în condiţiile legii. Preşedintele Agenţiei este salarizat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, la nivelul funcţiei de secretar de stat.  +  Articolul 6Finanţarea Agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 7Salarizarea personalului Agenţiei se face conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8La litera A din capitolul I al anexei nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei" la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI."  +  Articolul 9Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 14.-------