HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 20 noiembrie 1996privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996    În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Cercetare-Proiectare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti are ca obiect de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, studii pentru programe şi strategii naţionale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, reglementări specifice, care fundamentează Planul de amenajare a teritoriului naţional şi dezvoltare durabilă a aşezărilor umane.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului de la 30 iunie 1996 este de 942.245 mii lei, din care imobilizari corporale şi necorporale 559.486 mii lei şi active circulante 382.759 mii lei şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare-Proiectare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetare-Proiectare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaMinistrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeBucureşti, 20 noiembrie 1996.Nr. 1233.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU URBANISM ŞIAMENAJAREA TERITORIULUI ─ URBANPROIECT BUCUREŞTI                          ┌────────────────┐                          │ CONSILIUL DE │                          │ ADMINISTRAŢIE │                          └───────┬────────┘                                  │                          ┌───────┴─────────┐   ┌──────────────┐ │ DIRECTOR │   │ CONSILIUL │ │ GENERAL │   │ ŞTIINŢIFIC │ └────────┬────────┘   └────────┬─────┘ │            │ ▼            ├───────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┐            ▼ │ │ │ │    ┌─────────────────────┐ │ │ │ │    │ DIRECTOR ŞTIINŢIFIC │ │ │ │ ▼    └────────────┬────────┘ ▼ ▼ │ ┌──────────────┐                 │ ┌───────────┐ ┌──────────┐ │ │ DIRECTOR │                 │ │ CONTROL │ │ COMPAR─ │ │ │ ECONOMIC │                 │ │ FINANCIAR │ │ TIMENT │ │ └───────┬──────┘                 │ │ PREVENTIV │ │ JURIDIC │ │ │                 │ └───────────┘ └──────────┘ │ │                 │ │ │                 │ │ │      ┌──────────┴───────────────┐ │ │      ▼ ▼ ▼ ▼┌──────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────┐│ SECŢIA │ │ SECŢIA │ │ SERVICIUL │ │ COMPARTI─ ││ AMENAJAREA │ │ URBANISM │ │ PRODUCŢIE─ │ │ MENTUL ││ TERITORIULUI │ │───────────────────│ │ ORGANIZAREA │ │ FINANCIAR─ ││──────────────────│ │ ● STUDII DE FUN─ │ │ MUNCII ─ │ │ CONTABIL ││ ● PLANUL DE AME─ │ │ DAMENTARE ÎN UR─ │ │ EDIŢIE │ │──────────────││ NAJARE A TERITO─ │ │ BANISM │ │────────────────│ │ ● FINANCIAR ││ RIULUI NAŢIONAL │ │ ● STUDII ŞI CER─ │ │ ● PERSONAL │ │ ● CONTABILI─ ││ ● STUDII DE FUN─ │ │ CETĂRI APLICATIVE │ │ ● SALARIZARE │ │ TATE ││ DAMENTARE A PLA─ │ │ ÎN URBANISM │ │ ● PRODUCŢIE │ │ ││ NULUI DE AMENA─ │ │ ● STUDII METODOLO─│ │ ● CONTRACTARE │ │ ││ JARE A TERITO─ │ │ GICE, EXPERIMEN─ │ │ ● APROVIZIONARE│ │ ││ RIULUI NAŢIONAL │ │ TALE ŞI PILOT ÎN │ │ ● EDIŢIE │ │ ││ ● STUDII ŞI CER─ │ │ URBANISM │ │ │ │ ││ CETĂRI APLICATIVE│ │ ● REGULAMENT │ │ │ │ ││ ÎN AMENAJAREA, │ │ GENERAL DE │ │ │ │ ││ ECHIPAREA ŞI │ │ URBANISM │ │ │ │ ││ PROTECŢIA MEDIU─ │ │ ● STUDII DE │ │ │ │ ││ LUI ÎN TERITORIU │ │ FUNDAMENTARE │ │ │ │ ││ ● STUDII METODO─ │ │ PENTRU ACTE │ │ │ │ ││ LOGICE, EXPERI─ │ │ NORMATIVE ÎN │ │ │ │ ││ MENTALE ŞI PILOT │ │ URBANISM │ │ │ │ ││ ÎN AMENAJAREA │ │ ● INFORMARE ŞI │ │ │ │ ││ TERITORIULUI │ │ TRANSFER DE │ │ │ │ ││ ● STUDII DE FUN─ │ │ CUNOŞTINŢE ÎN │ │ │ │ ││ DAMENTARE PENTRU │ │ URBANISM │ │ │ │ ││ ACTE NORMATIVE │ │ │ │ │ │ ││ ÎN AMENAJAREA │ │ │ │ │ │ ││ TERITORIULUI │ │ │ │ │ │ ││ ● INFORMARE ŞI │ │ │ │ │ │ ││ TRANSFER DE CU─ │ │ │ │ │ │ ││ NOSTINŢE PRIVIND │ │ │ │ │ │ ││ AMENAJAREA │ │ │ │ │ │ ││ TERITORIULUI │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┘ └───────────────────┘ └────────────────┘ └──────────────┘  +  Anexa 2 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2Institutul are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la hotărâre.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Articolul 4 (1) Obiectul de activitate al institutului cuprinde:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: a) În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, având ponderea majoră din totalul activităţii:- cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;- cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot, modele experimentale cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare din mai multe ramuri, sectoare sau activităţi;- elaborarea de studii şi cercetări aplicative pentru amenajarea teritoriului: modele de dezvoltare urbana alternative, dezvoltarea reţelei de localităţi, protecţia zonelor construite şi naturale de interes naţional, reabilitarea zonală şi reconstrucţia ecologică, zone rurale defavorizate;- elaborarea de studii şi cercetări aplicative în urbanism, pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane: restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul strategic şi operaţional în oraşe, conservarea şi gestionarea terenului urban;- elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;- studii pentru fundamentarea legislaţiei şi a reglementărilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. b) În afară Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:- cercetare aplicativă pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:- asistenţa tehnică, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi;- consultanţa şi certificarea calităţii studiilor şi planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;- execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului cu caracter de unicat şi importanţă deosebită.C. Formare şi specializare de cercetători în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriuluiD. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:- Colecţia "Ghidul primarului şi al consilierilor locali" (Seria "Urbanism şi amenajarea teritoriului");- Colecţia "Metodologii de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului";- studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. (2) Activităţile menţionate pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte internaţionale.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 5Conform bilanţului contabil de la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 942.245 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 559.486 mii lei şi active circulante 382.759 mii lei.  +  Articolul 6 (1) Institutul administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile proprietate publică, precum şi alte bunuri dobîndite în condiţiile legii.Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobîndite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobîndite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 7 (1) Institutul poate avea în structura subunităţi, sectoare, cuprinzând compartimente, secţii, laboratoare, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 8Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda conducătorilor acestor subunităţi împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.  +  Articolul 9Conducătorii subunitatilor din structura institutului răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea institutului este asigurată de:- consiliul de administraţie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de către consiliul ştiinţific.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Structura consiliului de administraţie este alcătuită din:- 1 preşedinte;- 1 vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 12 (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:- directorul general al institutului - preşedinte;- un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;- un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al unei asociaţii profesionale în domeniu;- preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (3) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, cu avizul ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea directorului general. (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelaşi organ care a făcut numirea.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi: a) îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate; b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de către consiliul de administraţie; c) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie sau participă, în aceeaşi calitate, la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare; d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, soţia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie pentru adoptarea hotărârilor, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 17La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform prevederilor legale.  +  Articolul 19 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anunţat în scris, despre aceasta, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează organizarea de subunităţi, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului de activitate al institutului, în cadrul structurii organizatorice aprobate; b) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor metodologii moderne şi de modernizare a celor existente în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care îl înaintează Colegiului consultativ pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; d) propune Programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice pe care îl înaintează Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; e) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; f) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi şi le supune aprobării Ministerului Finanţelor şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; g) analizează raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institut, aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; h) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut; i) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii şi subunităţi de producţie din patrimoniul institutului; j) aprobă valorificarea bunurilor dobândite cu respectarea prevederilor legale; k) fundamentează şi prezintă Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activităţii institutului; l) aprobă volumul creditelor bancare, în limitele prevederilor legale, şi stabileşte modul de rambursare; m) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; n) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea cooperarilor externe în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; o) aprobă contractul colectiv de muncă; p) execută orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.  +  Articolul 23Conducerea operativă a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general, directorii din structura organizatorică a institutului, şefii de secţie şi şeful compartimentului personal-contractare-administrativ.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:- strategia şi programele de dezvoltare a institutului;- programul anual de cercetare-dezvoltare;- programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice;- bugetul de venituri şi cheltuieli;- programul de investiţii;- sistemul de asigurare a calităţii;- alte obligaţii.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.  +  Articolul 26La nivelul subunităţilor institutului se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului şi este prezidat de directorul subunităţii respective.Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Activitatea curentă a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, cu acordul ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, dintre cercetătorii ştiinţifici care lucrează în domeniu şi au pregătire managerială.  +  Articolul 28Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii; c) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului; d) numeşte şi revocă pe conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatorică a aparatului institutului, cu avizul consiliului de administraţie; e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut; aprobă salariile rezultate prin negociere directă; f) angajează şi concediază personalul institutului; g) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996; h) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; i) exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale, aprobă şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe; j) exercită orice alte atribuţii ce-i sunt delegate de consiliul de administraţie; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte dintre atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.  +  Articolul 29 (1) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului şi din afară, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (2) Consiliul ştiinţific are un număr de 9 membri care asigură reprezentarea secţiilor din cadrul institutului. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot secret, dintre membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 30Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; c) întocmeşte anual Programul de elaborare a reglementărilor tehnice în domeniul propriu de activitate; d) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; e) avizează hotărârile care implică politica de cercetare a institutului şi a ramurii de cercetare-dezvoltare; f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare; h) numeşte comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal gradul I, II şi III; i) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; j) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; k) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 31Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 33Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, institutul determină anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.  +  Articolul 34Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor.  +  Articolul 35Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societăţile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993.În cazul investiţiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aprobă o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca, în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se adjudecă pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei care reglementează achiziţiile publice.Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, la nivelul anului anterior, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. 1 şi 2, se efectuează cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 37Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin prevederile actelor normative în vigoare.Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi deschise la unităţile bancare cu sediul în România.  +  Articolul 38Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 39Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române, competente.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu avizul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 41Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplică prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.  +  Articolul 42Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.---------