ORDIN nr. 223 din 26 februarie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 832/2008 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 223 din 26 februarie 2009
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 304 din 26 februarie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009    Având în vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.877 din 23 februarie 2009 şi nr. DG 374 din 23 februarie 2009,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 832/2008 şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Pe acelaşi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare [sublista B - mai puţin medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale, denumite în continuare DCI, prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 de lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin medicamentele prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant, HIV/SIDA şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5); secţiunea C3]."3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 6, după subpunctul 6.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.10, cu următorul cuprins:"6.10. medicamente corespunzătoare DCI-urilor din cadrul sublistei B prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă, pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună."4. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Prezenţa în formular doar a 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul necesită mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate."5. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) se bifează «pensionar» pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună se bifează categoria «0-600 lei/lună»".6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 6 litera a), subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(i) se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la 300 lei/lună; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravidă/lăuză; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate;".7. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. «Taxare» - farmacistul va menţiona în rubrica «Denumire comercială» şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifică în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare, fără a depăşi costul mediu de 120 lei/lună pentru copil şi, respectiv, 48 lei/lună pentru adult. În cazul medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se va trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la 300 lei/lună pe prescripţie.În rubrica «Total» din secţiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3."  +  Articolul IIPână la epuizarea actualelor stocuri de formulare de prescripţii medicale, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescripţii medicale aprobat prin prezentul ordin, dar nu mai târziu de 30 iunie 2009.Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Irinel Popescu  +  Anexă-----(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 832/302/2008)-----------------------------------------Formularul de prescripţii medicale ------------