HOTĂRÂRE nr. 186 din 25 februarie 2009privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, începând cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului. (2) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 2 (1) Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor menţionate la art. 1 se suportă astfel: în cuantum de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, 40% din bugetul Ministerului Sănătăţii. (2) Compensarea medicamentelor în cuantum de 40%, potrivit prevederilor alin. (1), se asigură din veniturile proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2009, sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3Persoanelor incluse în această categorie li se poate elibera o singură prescripţie medicală pe lună, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în ambulatoriu, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 4Normele tehnice de realizare a programului, care vor intra în vigoare la data de 1 martie 2009, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedinteleCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Irinel PopescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 186.___________