HOTĂRÂRE nr. 174 din 25 februarie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 26 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 26 se introduc 5 noi puncte, punctele 26^1-26^5, cu următorul cuprins:"26^1. coordonează dialogul social la nivel naţional;26^2. pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, potrivit legii;26^3. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat social în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele, sindicatele şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniu;26^4. asigură coordonarea metodologică şi monitorizarea comisiilor consultative de dialog social, înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare;26^5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor."2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru."3. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 452 de posturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv consilierii pentru afaceri europene şi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 296/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dialog Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 174.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)-------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*Font 7*                                                         ┌─────────────────────────────┐ Numar maxim de posturi: 452                                                         │ MINISTRU │ (exclusiv demnitarii şi posturile                                                         ├─────────────────────────────┤ aferente cabinetului ministrului)             ┌──────────────────────────┐ │ CABINET MINISTRU │             │ Audit Public │ └──────────────┬──────────────┘             │┌────────────────────────┐│ │ ┌────────────────┐             ││ Unitatea Audit Fonduri │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ Corp Control │             │└────────────────────────┘│ │ └────────────────┘             └──────────────────────────┘ │┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ┼ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ - ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐| │ │| ┌─────────┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────┴────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐ │| ┌─────┴───┐ ┌───┴─────┐│ ┌──────┴────┐ ┌───────┴──────┐ │ │ │| │ SECRETAR│ │ SECRETAR││ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ │ │| │ DE STAT │ │ DE STAT ││ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ │| └────┬────┘ └──┬──────┘│ └─────┬─────┘ └─┬──────────┬┬┘ ┌──────┴─────────┐ │ │| │ │ │ │ │ │| │SECRETAR GENERAL│ │ │| │ │ │ ┌─────┬──────────────────┼──────────────┐ │ │| └───────┬────────┘ │ │| │ │ │ | │ │ │ │ │| │ │ │| │ │ │ | │ │ │ │ │| ┌──────────────┼─────────────┐ │ │| ┌────┴──────┐ │ │ | │┌─────────────────┴────────────┐ │ ┌────┴────┐ │| │ ┌──────────┴──────────┐ │ │ │| │ Direcţia │ │ │ | ││Direcţia Generală Autoritatea │ │ │Direcţia │ │| │ │ │ │ │ │| │ Generală │ │ │ | ││de Management pentru Programul│ │ │Generală │ │| │ │ Direcţia Generală │ │ │ │| │ Politici │ │ │ | ││ Operaţional Sectorial pentru │ │ │Asistenţă│ │| │ │ Buget şi Resurse │ │ │ │| │ Forţă de │ │ │ | ││ Dezvoltarea Resurselor Umane │ │ │Socială │ │| │ │ Umane │ │ │ │| │ Muncă │ │ │ | ││ │ │ │ │ │| │ │ │ │ │ │| └─────┬─────┘ │ │ | │└────────────────┬─────────────┘ │ └──────┬──┘ │| │ └──────────┬──────────┘ │ │ │| │ │ │ | │ │ │ │ │| │ │ │ │ │| │ │ │ | │ │ │ │ │| │ │ │ │ │| ┌───┴────┐ │ │ | │ ┌───────┼───────────┐ │ ┌────┴────┐ │| │ ┌────┴───┐ │ │ │| │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │ │| │ │ │ │ │ │|┌──┴───┐┌───┴──┐│┌──────┴───┐| ┌───┴────┐┌───┴─┐┌────┴─────┐┌────┴─┐ │┌────┴────┐┌───┴──┐│| ┌──┴─────┐┌──┴───┐┌───┴───┐┌────┴───┐ │ │|│ ││ │││ Direcţia │| │ ││Di- ││ Direcţia ││Direc-│ ││ ││Direc-││| │ ││ ││Direc- ││ │ │ │|│Direc-││Direc-│││ Relaţii │| │Direcţia││rec- ││Verificări││ţia │ ││Direcţia ││ţia ││| │Direcţia││Direc-││ ţia ││Unitate │ │ │|│ ţia ││ ţia │││Externe şi│| │Afaceri ││ţia ││ de ││Mana- │ ││Politici ││Servi-││| │Politici││ ţia ││Resurse││de Mana-│ │ │|│ Ocu- ││Sala- │││Organiza- │| │Europene││Con- ││Management││gemen-│ ││Asistenţă││cii ││| │Publice ││Buget ││ Umane ││gement │ │ │|│ pare ││rizare│││ţii Inter─│| │ ││trac-││ şi Moni- ││tul │ ││ Socială ││Soci- ││| │şi Comu-││ ││ ││al Pro- │ │ │|│ ││ │││naţionale │| │ ││tare ││ torizare ││Cali- │ ││ ││ale ││| │nicare ││ ││ ││iectului│ │ │|└──────┘└──────┘│└──────────┘| └────────┘└─────┘└──────────┘│tăţii │ │└─────────┘└──────┘│| └────────┘└──────┘└───────┘└────────┘ │ │| │ | └──────┘ │ │| ┌─────────────┘ │| │ | │ │└ ─ ─ ─┐ ┌─────────┴───────┐ │| ┌──────┴────┐ | │ │ | │SECRETAR DE STAT │ │| ┌────┴───┐ ┌───┴──┐ | ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ | └─────────┬───────┘ │| │Direcţia│ │Direc-│ | │ │ │ │ | ┌───────┴────┐ │| │Legisla-│ │ ţia │ | │ Direcţia │ │ Direcţia │ | ┌────┴───┐┌───────┴───────┐ │| │ţia Mun-│ │Asigu-│ | │Coordonare│ │ Programe │ | │Direcţia││Direcţia pentru│ │| │cii şi │ │rări │ | │ FSE*) │ │Incluziune│ | │Dialog ││coordonarea, │ │| │Conten- │ │Soci- │ | │ │ │ Socială │ | │social ││monitorizarea │ │| │cios şi │ │ale │ | │ │ │ │ | │la nivel││şi metodologia │ │| │Relaţia │ │ │ | │ │ │ │ | │naţional││comisiilor de │ │| │cu Par- │ └──────┘ | └──────────┘ └──────────┘ | │ ││dialog social │ │| │lamentul│ | | └────────┘└───────────────┘ │| └────────┘ | | │| | | │| | | │| | | │└ ─ ┐ | | ┌──────────────┘    │ | | │┌───┴─────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───────┴─────────┐│Inspecţia│ │ Organisme │ │ Inspecţia │ │Corpul Ataşaţilor││ Muncii │ │Intermediare│ │ Socială │ │ pe Probleme de ││ │ │ Regionale │ │ │ │Muncă şi Sociale │└─────────┘ └────────────┘ └───────────┘ └─────────────────┘-------    *) Indeplineşte funcţia Şef de Misiune FSE.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)-------------------------------------------------PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţipentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeşi instituţiile din subordine
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/ mijloc de transport -
  1. Administraţia centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale autoturism - cabinet ministru - 1 - cabinet secretar de stat - 5 - cabinet secretar general - 1 - parc comun - 5*) 400 300 300 300
  2. Direcţiile de muncă şi protecţie socială teritoriale autoturism câte unu pentru fiecare direcţie judeţeană şi două pentru cea a municipiului Bucureşti 250
  3. Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dez- voltarea Resurselor Umane" autoturism - căte două pentru fiecare organism 250
  4. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale autoturism - aparat central - 4 - agenţii teritoriale de prestaţii sociale - 43 (câte unu pentru fiecare agenţie judeţeană şi două pentru cea a municipiului Bucureşti 300 250
  5. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei autoturism 2 300
  6. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi autoturism 2 300
  7. Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie autoturism 1 250
  8. Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie autosalvare 1 250
  9. Revista "Obiectiv" -autofurgonetă 1 -autoturism -autovehicul pentru tran- sport marfă şi persoane 350 1 1 300 350
  Notă *) Din care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane".-----------