ORDIN nr. 2.048 din 16 februarie 2009pentru modificarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 25 februarie 2009    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național,ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite următorul ordin:  +  Articolul INorme metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 17 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (1) punctul 1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) fotografii ale imobilului, ale împrejurimilor și ale sitului, după caz;2. Titlul capitolului VII se modifică și va avea următorul cuprins:CAPITOLUL VIIProcedura de clasare de urgență a bunurilor imobile3. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Clasarea de urgență este procedura excepțională prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pot declanșa procedura de clasare de urgență din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.(3) Declanșarea procedurii de clasare de urgență se efectuează în maximum 3 zile de la identificarea situației imobilului sau de la înregistrarea solicitării privind situația imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, al muzeului județean, respectiv al Muzeului Municipiului București, sau al autorităților administrației publice locale, după caz.(4) Solicitarea declanșării procedurii de clasare de urgență se adresează direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii,Cultelor și Patrimoniului Național.(5) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național comunică imediat, în scris, declanșarea procedurii de clasare de urgență a imobilului în Lista monumentelor istorice următoarelor persoane/instituții:– proprietarilor și titularilor altor drepturi reale asupra bunului imobil;– primarului localității pe al cărui teritoriu administrativ se află bunul imobil;– serviciului specializat din cadrul inspectoratului de poliție competent teritorial;– inspectoratului de stat în construcții competent teritorial.(6) De la data comunicării declanșării procedurii de clasare de urgență până la finalizarea procedurii, imobilului i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.(7) Împotriva declanșării procedurii de clasare de urgență sau a ordinului de clasare de urgență proprietarul se poate adresa instanței de contencios administrativ.(8) Până la soluționarea litigiului, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.(9) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgență vor transmite acestora documentele necesare completării dosarului de clasare.4. Articolul 24 se abrogă.5. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Dosarul de clasare va fi completat de către serviciul public deconcentrat din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în termen de 60 de zile de la declanșarea procedurii de clasare de urgență, și va cuprinde documentația prevăzută la art. 14. alin. (1), după caz.6. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.7. Anexa nr. 5 se abrogă.8. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Comisia regională a monumentelor istorice" se înlocuiește cu denumirea "Comisia zonală a monumentelor istorice".9. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Culturii și Cultelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național".10. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Direcția monumente istorice și arheologie" se înlocuiește cu denumirea "Direcția monumente istorice, arheologie, peisaje culturale și zone protejate".  +  Articolul IIDirecția monumente istorice, arheologie, peisaje culturale și zone protejate din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și Institutul Național al Monumentelor Istorice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
    Theodor Paleologu
    București, 16 februarie 2009.Nr. 2.048.----