LEGE nr. 267 din 16 iunie 2004 (*actualizată*)privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol(actualizată până la data de 26 iulie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 6 iulie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol, prevăzute la art. 7 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, fac parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Meritul Agricol este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini, cu merite deosebite în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape şi protecţia mediului, în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică sau care au contribuit la strângerea legăturilor dintre instituţiile de specialitate din străinătate şi cele din România. (2) Medalia Meritul Agricol este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini, cu rezultate meritorii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape şi protecţia mediului, în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică. (3) Institutele naţionale, regiile autonome, agenţiile naţionale şi instituţiile publice de specialitate din ţară sau din străinătate pot fi decorate în mod excepţional cu Ordinul Meritul Agricol.  +  Articolul 3 (1) Ordinul Meritul Agricol se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta. (2) Însemnul Ordinului Meritul Agricol se prezintă sub forma unei cruci de Malta, confecţionată din argint, emailată verde, având pe avers, aplicată pe braţele crucii, o cunună deschisă, ovală, confecţionată din metal, formată din spice de grâu şi din frunze de stejar cu ghinde. Central, este aplicată stema României ştanţată în metal.  +  Articolul 4 (1) Medalia Meritul Agricol se prezintă sub o singură formă: însemnul. (2) Însemnul Medaliei Meritul Agricol este o piesă circulară, cu bordura uşor înălţată, confecţionată din tombac, având redat pe avers însemnul ordinului.  +  Articolul 5Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol şi a Medaliei Meritul Agricol, pentru fiecare grad sau clasă, precum şi modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6 (1) Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale, formulate potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către miniştrii de resort şi de conducătorii instituţiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Agricol şi a Medaliei Meritul Agricol sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante. (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decoraţiilor pentru fiecare grad şi clasă.  +  Articolul 8 (1) Ordinul Meritul Agricol este limitat la maximum 8.600 de membri. (2) Institutele naţionale, regiile autonome, agenţiile naţionale şi instituţiile publice de specialitate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Cetăţenii străini sau instituţiile de specialitate din străinătate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea: a) Mare Ofiţer; b) Comandor; c) Ofiţer; d) Cavaler.  +  Articolul 10Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.  +  Articolul 11 (1) Medalia Meritul Agricol se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 6.000 de membri pentru clasa I. (2) Medalia Meritul Agricol clasa I, conferită cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12 (1) Atestarea Ordinului Meritul Agricol şi a Medaliei Meritul Agricol se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Agricol sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Agricol sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Membrii Ordinului Meritul Agricol, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi Cavaleri ai Ordinului Meritul Agricol.  +  Articolul 14 (1) Ziua Ordinului Meritul Agricol se sărbătoreşte la data de 18 aprilie, data primei instituiri a ordinului, în anul 1932. (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, ministerele de resort şi celelalte instituţii publice abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Agricol.  +  Articolul 15Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Agricol gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienţă la Preşedintele României pentru a-i mulţumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienţa personală sau în grup a celor decoraţi.  +  Articolul 16 (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Agricol se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Agricol la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi doi membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiţer. (2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin. (3) Pot fi realeşi, pentru o nouă perioadă, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare. (4) Ministerele de resort vor pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii consiliului de onoare.  +  Articolul 18 (1) Cavalerii Ordinului Meritul Agricol pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. (2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare şi persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare. (3) Cavalerii ordinului pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare. (4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă. (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei. (6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol judecă şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Agricol. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptaţi pentru cauza în speţă şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul Agricol şi Medaliei Meritul Agricol sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 267.  +  Anexa 1REGULAMENT 16/06/2004  +  Anexa 2REGULAMENT 16/06/2004  +  Anexa 3NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT--------------------------Modelul desenat al Ordinului Meritul Agricol, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 7 iulie 2004 la paginile 6-8. (a se vedea imaginea asociata)*) Conform pct. 11 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 se abrogă modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofiţer din anexa nr. 3.  +  Anexa 4NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT--------------------------Modelul desenat al Medaliei Meritul Agricol, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 7 iulie 2004 la pagina 9. (a se vedea imaginea asociata)*) Conform pct. 11 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 se abrogă modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Agricol din anexa nr. 4-------------