DECRET nr. 592 din 17 decembrie 1955privind reglementarea exercitării profesiei pentru unele categorii de artişti liber-profesionisti şi a organizării de spectacole şi turnee în afară planului de muncă ale instituţiilor artistice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 24 decembrie 1955     +  Articolul 1Artiştii liber-profesionisti neincadrati în cîmpul muncii salariate ca artişti îşi vor exercita profesia numai în baza unui atestat eliberat de Ministerul Culturii, după trecerea examenului stabilit la art. 4.  +  Articolul 2Artiştii liber-profesionisti îşi vor exercita profesia în cadrul unor colective constituite pe regiuni de către unităţile autorizate în acest scop prin ordinul Ministrului Culturii.Se exceptează profesiile artistice stabilite prin instrucţiunile Ministrului Culturii care se vor putea exercita în afară colectivelor, individual sau în formaţii numerice fixe.Artiştii încadraţi în cîmpul muncii salariate nu pot face parte din colectivele constituite potrivit alineatului 1, dar pot colabora la spectacolele şi turneele acestor colective, cu aprobarea organelor stabilite de Ministerul Culturii.  +  Articolul 3Colectivele de artişti liber-profesionisti nu sînt persoane juridice.Membrii colectivelor sînt reprezentaţi în relaţiile profesionale prin responsabilii din colective, care sînt consideraţi a avea mandat în acest scop.  +  Articolul 4În decurs de 6 luni de la publicarea prezentului Decret, Ministerul Culturii va organiza examinarea artiştilor liber-profesionisti, pentru verificarea calificării lor artistice.Ministerul Culturii va putea organiza asemenea examene şi după trecerea termenului de 6 luni, prevăzut în alineatul precedent, ori de cîte ori va fi nevoie.Data examenelor se va anunta prin publicaţii afişate şi prin orice alt mijloc de publicitate.Plata membrilor comisiei de examinare, precum şi celelalte cheltuieli privind organizarea şi ţinerea examenelor se vor acoperi din taxele de participare ce se vor incasa de la artiştii liber-profesionisti înscrişi la examen.  +  Articolul 5Sînt în drept sa organizeze spectacole şi turnee în afară planurilor de muncă ale instituţiilor artistice, atît cu artiştii liber-profesionisti, cît şi cu artiştii încadraţi în cîmpul muncii salariate, numai unităţile autorizate în acest scop prin ordinul Ministrului Culturii.Autorizarea şi organizarea acestor manifestări se va face în conformitate cu instrucţiunile Ministrului Culturii, iar plata participanţilor se va face potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 6Sălile de spectacole, precum şi scenele de vara situate în oraşe nu vor putea fi utilizate pentru asemenea spectacole decît cu aprobarea preşedintelui sau vicepreşedintelui comitetului executiv al sfatului popular orasenesc, la propunerea secţiunii culturale respective.Pentru utilizarea salilor de spectacole, precum şi a scenelor de vara situate în oraşele unde nu sînt secţiuni culturale sau în comune, aprobarea se va da de către preşedintele comitetului executiv al sfatului popular al oraşului sau al comunei respective.  +  Articolul 7Ministrul Culturii este autorizat sa stabilească prin instrucţiuni:- normele pentru eliberarea atestatelor de exercitare a profesiei de artist liber-profesionist în cadrul şi în afară colectivelor de artişti constituite, precum şi normele de organizare şi funcţionare a colectivelor de artişti liber-profesionisti;- categoriile de artişti cărora li se aplică prevederile prezentului Decret;- normele privind examinarea artiştilor liber-profesionisti.  +  Articolul 8Pentru sancţionarea contravenţiilor la prevederile prezentului Decret vor putea fi stabilite, prin instrucţiunile Ministrului Culturii, amenzi contravenţionale peste limita maxima a amenzii prevăzută de art. 6 alin. 1 din Decretul nr. 184/1954, republicat la 28 mai 1955, fără însă ca amenzile astfel stabilite să depăşească: a) 5.000 lei pentru unităţile şi organizaţiile obşteşti; b) 4.000 lei pentru persoanele particulare care organizează spectacole sau turnee cu încălcarea dispoziţiilor prezentului Decret; c) 2.000 lei pentru persoanele particulare, începînd de la a doua contravenţie de exercitare a profesiei de artist liber-profesionist cu încălcarea dispoziţiilor prezentului Decret; d) 1.000 lei pentru angajaţii unităţilor şi organizaţiilor obşteşti care săvîrşesc aceste contravenţii în exercitarea atributiunilor lor de serviciu.  +  Articolul 9Dispoziţiile art. 1 din prezentul Decret intră în vigoare după 6 luni de la publicarea Decretului în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale. ------------------------