ORDIN nr. 138 din 23 ianuarie 2009pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 2 februarie 2009    În temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. h), 4.1.6, 4.2.1 şi 4.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 ianuarie 2009.Nr. 138.  +  Anexa 1 PROCEDURAemiterii scrisorii de garanţie pentru contractareade către operatorii economici a unui împrumutcu garanţia statului de la bănci comerciale1. În vederea obţinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finanţelor Publice (MFP), operatorul economic prezintă direcţiei de specialitate următoarele documente, fără a se limita la acestea:- hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect;- scrisoarea de susţinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv şi încadrarea proiectului în strategia sectorială, în măsura existenţei acesteia, precum şi informaţii cu privire la valoarea estimată a proiectului, după caz;- documentaţia financiară - cash-flow.2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea garanţiei de stat, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.3. În urma obţinerii avizului favorabil al CIFGA ministerul coordonator împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru emiterea garanţiei, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garanţie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză şi aviz direcţiilor şi instituţiilor implicate, după caz.4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare, entitatea beneficiară a garanţiei depune la MFP o solicitare în scris, prin care propune caracteristicile aferente finanţării (maturitate, perioadă de graţie, tipul ratelor de dobândă etc.), precum şi alte date ce ar putea fi solicitate de MFP, în condiţiile legii, şi solicită punctul de vedere al MFP asupra acestor caracteristici, precum şi nominalizarea unui reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul MFP în Comisia de selecţie a finanţatorului, acesta urmând a fi desemnat prin ordin al ministrului finanţelor publice.5. Comisia de selecţie a finanţatorului, formată din reprezentanţi ai entităţii beneficiare de garanţie de stat, ai autorităţii administraţiei publice centrale coordonatoare şi ai MFP, va parcurge etapele necesare alegerii finanţatorului.6. MFP, prin direcţia de specialitate, analizează documentaţia împrumutului şi întocmeşte o notă-mandat de negociere, în care se cuprind propunerile de negociere, pe care o prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator.7. În urma negocierii documentaţiei împrumutului, Comisia de selecţie a finanţatorului, prin direcţia de specialitate din cadrul MFP, întocmeşte o notă-rezultat a negocierilor, pe care o prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator.8. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.9. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obţinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcţia de specialitate din cadrul MFP supune spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP scrisoarea de garanţie împreună cu documentaţia aferentă, în forma negociată şi acceptată de banca finanţatoare.10. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.11. Convenţia de garantare ce se va încheia între MFP, în calitate de garant, şi operatorul economic, în calitate de garantat, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc, va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de direcţiile de specialitate din cadrul MFP şi de controlul financiar preventiv şi delegat.12. În convenţie se includ, fără a se limita la acestea, următoarele obligaţii:- utilizarea împrumutului garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între operatorul economic şi creditor;- achitarea la scadenţă a obligaţiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garanţie;- plata, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în convenţie, a comisionului de risc, precum şi a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;- înştiinţarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra imposibilităţii constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;- achitarea, la termenele şi în condiţiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi a majorărilor de întârziere calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;- informarea MFP asupra intenţiei de divizare, privatizare sau asupra oricăror modificări în statutul juridic, pentru a adapta în comun prevederile convenţiei la situaţiile intervenite, şi solicitarea avizului acestuia pentru a proceda la amendarea convenţiei, după caz;- comunicarea listei cuprinzând conturile şi băncile la care are deschise acele conturi, anunţarea în prealabil şi obţinerea acordului MFP în cazul în care garantatul intenţionează să îşi transfere şi/sau să îşi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca şi/sau băncile la care îşi are deschise conturile la data încheierii convenţiei;- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.13. Scrisoarea de garanţie se remite în original operatorului economic după semnarea convenţiei de garantare pentru împrumutul contractat cu garanţia statului, de către persoanele împuternicite ale celor două părţi, cu îndeplinirea următoarelor obligaţii:- obţinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv şi delegat, pe copia scrisorii de garanţie, de la organul sau persoana desemnată ori împuternicită, în condiţiile legii, pentru a exercita această funcţie;- înregistrarea garanţiei emise în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.  +  Anexa 2 PROCEDURAcontractării de către operatori economicia unui împrumut cu garanţia statului de lainstituţii financiare internaţionale (IFI)sau pe bază de acorduri bilaterale (de laguverne străine ori agenţii guvernamentale)În vederea finanţării proiectelor de investiţii sau a altor necesităţi considerate prioritare pentru economia românească, operatorii economici pot beneficia de împrumuturi contractate cu garanţia statului de la IFI, guverne străine sau agenţii guvernamentale. În vederea susţinerii acestor proiecte de investiţii sau necesităţi considerate prioritare pentru economia românească, Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), va încheia un acord de garanţie cu o instituţie financiară internaţională.Prin acord de garanţie se înţelege actul juridic guvernat de dreptul internaţional public sau legea ţării de rezidenţă a IFI care consemnează în scris angajamentul asumat în contul şi în numele statului, prin MFP, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului, în condiţiile legii.În vederea contractării unui împrumut cu garanţia statului de la IFI-uri, guverne străine sau agenţii guvernamentale se vor parcurge următoarele etape:1. Operatorul economic va transmite MFP solicitarea cu privire la acordarea garanţiei, în cuprinsul căreia va fi fundamentată necesitatea intervenţiei statului, precum şi principalele elemente privind selectarea finanţatorului proiectului care se doreşte a fi realizat, însoţită, după caz, de următoarele documente:- hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii şi a surselor de finanţare ale acestuia, indiferent dacă este o investiţie nouă sau în continuare; în cazul în care proiectarea este finanţată din împrumutul extern, ministerul coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic va iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii şi a surselor de finanţare ale acestuia, după contractarea acestuia şi finalizarea studiilor de fezabilitate;- document de susţinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale aprobate de Guvern;2. MFP împreună cu ministerul coordonator al operatorului economic, după caz, elaborează şi supune aprobării Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum cu tema: Acord de principiu privind încheierea unui acord de garanţie cu o instituţie financiară internaţională, precum şi aprobarea mandatului de negociere. În cuprinsul acestuia se vor preciza elementele tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi faptul că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garanţie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.3. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite operatorului economic şi Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. avizul de principiu necesar efectuării analizei de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA), în vederea emiterii acordului de garanţie.Pe baza avizului de principiu, operatorul economic depune o cerere la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat de operatorul economic cu garanţia statului.6. Negocierea împrumutului şi a acordului de garanţie se va efectua în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondenţă. În cazul în care negocierea va fi efectuată între părţi în mod direct, minuta negocierii va fi semnată de conducătorul delegaţiei române şi de reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al garantului.7. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.8. După negocierea împrumutului şi a acordului de garanţie, precum şi a deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP şi ministerul coordonator, după caz, iniţiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acordului de garanţie.9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern şi Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării acordului de garanţie de către reprezentantul autorizat al României.10. Semnarea acordului de garanţie şi a convenţiei de garantare. Convenţia de garantare, prin care MFP transferă parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern, se va încheia între MFP, în calitate de garant, şi operatorul economic, în calitate de garantat. Convenţia de garantare va cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, inclusiv pe cele referitoare la plata comisionului de risc, şi va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de direcţiile de specialitate din cadrul MFP şi de controlul financiar preventiv şi delegat.11. În convenţie se includ, fără a se limita la acestea, următoarele obligaţii:- utilizarea împrumutului garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între operatorul economic şi creditor;- achitarea la scadenţă a obligaţiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garanţie;- plata, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în convenţie, a comisionului de risc, precum şi a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;- înştiinţarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra imposibilităţii constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;- achitarea, la termenele şi în condiţiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi a majorărilor de întârziere calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;- informarea MFP asupra intenţiei de divizare, privatizare sau asupra oricăror modificări în statutul juridic, pentru a adapta în comun prevederile convenţiei la situaţiile intervenite, şi solicitarea avizului acestuia pentru a proceda la amendarea Convenţiei, după caz;- comunicarea listei cuprinzând conturile şi băncile la care are deschise acele conturi, anunţarea în prealabil şi obţinerea acordului MFP în cazul în care garantul intenţionează să îşi transfere şi/sau să îşi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca şi/sau băncile la care îşi are deschise conturile la data încheierii convenţiei;- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.12. Acordul de garanţie va fi ratificat prin lege. Traducerea autorizată a documentaţiei aferente se va asigura de către o firmă specializată autorizată, angajată în condiţiile legii de MFP sau de operatorul economic.13. În vederea intrării în efectivitate a acordului de garanţie se va proceda la emiterea avizului juridic (în condiţiile stabilite împreună cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.  +  Anexa 3 PROCEDURAemiterii scrisorilor de garanţie pentru împrumuturicontractate de unităţile administrativ-teritorialede la bănci comerciale1. Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de beneficiar al unui împrumut garantat de stat, obţine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.2. Unitatea administrativ-teritorială, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iniţiază şi promovează un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, indiferent dacă este o investiţie nouă sau aflată în continuare.3. După parcurgerea celor două etape, pe baza avizului de principiu al Ministerului Finanţelor Publice (MFP), unitatea administrativ-teritorială, prin autoritatea executivă a administraţiei publice locale, solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea garanţiei de stat, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de ExportImport a României EXIMBANK - S.A. autorităţii executive a administraţiei publice locale, în vederea prezentării MFP.4. Pe baza documentelor prevăzute la pct. 1, 2 şi 3, autoritatea administraţiei publice locale, prin ministerul de resort, împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind emiterea garanţiei, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garanţie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană, şi îl supun spre analiză şi avizare altor instituţii implicate, după caz.5. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare, autoritatea executivă a administraţiei publice locale depune la MFP o solicitare în scris prin care propune caracteristicile aferente finanţării (maturitate, perioadă de graţie, tipul ratelor de dobândă), precum şi alte date ce ar putea fi solicitate de MFP, în condiţiile legii, şi solicită punctul de vedere al MFP asupra acestor caracteristici, precum şi nominalizarea unui reprezentant al direcţiei de specialitate din MFP în Comisia de selecţie a finanţatorului, acesta urmând a fi desemnat prin ordin al ministrului finanţelor publice.6. Comisia de selecţie a finanţatorului, formată din reprezentanţi ai entităţii beneficiare de garanţie de stat, ai autorităţii administraţiei publice centrale coordonatoare şi ai MFP, va parcurge etapele necesare alegerii finanţatorului.7. Direcţia de specialitate din cadrul MFP analizează documentaţia împrumutului, pe baza căreia întocmeşte şi prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator nota-mandat de negociere.8. În urma negocierii documentaţiei împrumutului, Comisia de selecţie a finanţatorului, prin direcţia de specialitate din cadrul MFP, întocmeşte nota-rezultat al negocierilor, pe care o prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator.9. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.10. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obţinerea deciziei de autorizare/aprobare a Comisiei Europene, direcţia de specialitate din cadrul MFP supune spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP scrisoarea de garanţie împreună cu documentaţia aferentă.11. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.12. Convenţia de garantare ce se va încheia între MFP, în calitate de garant, şi unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garantat, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc, va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de direcţiile de specialitate din cadrul MFP şi de controlul financiar preventiv şi delegat.13. În convenţie se includ, fără a se limita la acestea, următoarele obligaţii:- utilizarea împrumutului garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi creditor;- achitarea la scadenţă a obligaţiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garanţie;- plata, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în convenţie, a comisionului de risc, precum şi a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;- înştiinţarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra imposibilităţii constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;- achitarea, la termenele şi în condiţiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi a majorărilor de întârziere calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;- comunicarea listei cuprinzând conturile şi băncile la care are deschise acele conturi, anunţarea în prealabil şi obţinerea acordului MFP în cazul în care garantul intenţionează să îşi transfere şi/sau să îşi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca şi/sau băncile la care îşi are deschise conturile la data încheierii convenţiei;- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.14. Scrisoarea de garanţie se remite în original împrumutatorului după semnarea convenţiei de garantare pentru împrumutul contractat cu garanţia statului, de către persoanele împuternicite ale celor două părţi, cu îndeplinirea următoarelor obligaţii:- obţinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv şi delegat pe copia scrisorii de garanţie de la organul sau persoana desemnată ori împuternicită, în condiţiile legii, pentru a exercita această funcţie;- înregistrarea garanţiei emise în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.  +  Anexa 4 PROCEDURAcontractării de către unităţile administrativ-teritorialea unui împrumut cu garanţia statului de la instituţiifinanciare internaţionale (IFI) sau pe bază de acorduribilaterale (de la guverne străine ori agenţii guvernamentale)1. Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de beneficiar al unui împrumut garantat de stat, obţine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.2. După avizarea contractării împrumutului de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) împreună cu ministerul coordonator al beneficiarului elaborează şi supune aprobării Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum cu tema: Acord de principiu privind încheierea unui acord de garanţie cu o instituţie financiară internaţională, precum şi aprobarea mandatului de negociere. În cuprinsul acestuia se vor preciza elementele tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi faptul că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garanţie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat. Pentru elaborarea şi promovarea acestui memorandum este necesară şi hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, indiferent dacă este o investiţie nouă sau în continuare.3. Ca urmare a aprobării memorandumului prevăzut la pct. 2, unitatea administrativ-teritorială, prin autoritatea executivă a administraţiei publice locale, solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea garanţiei de stat, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. autorităţii executive a administraţiei publice locale, în vederea prezentării MFP.4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat de operatorul economic cu garanţia statului.6. Negocierea împrumutului şi a acordului de garanţie se va efectua în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondenţă. În cazul în care negocierea va fi efectuată între părţi în mod direct, minuta negocierii va fi semnată de conducătorul delegaţiei române şi de reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al garantului.7. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.8. După negocierea împrumutului şi a acordului de garanţie, precum şi a deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP şi ministerul coordonator, după caz, iniţiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acordului de garanţie.9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern şi Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării acordului de garanţie de către reprezentantul autorizat al României.10. Semnarea acordului de garanţie şi a convenţiei de garantare. Convenţia de garantare, prin care MFP transferă parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern, se va încheia între MFP, în calitate de garant, şi unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garantat. Convenţia de garantare va cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, inclusiv pe cele referitoare la plata comisionului de risc, şi va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de direcţiile de specialitate din cadrul MFP şi de controlul financiar preventiv şi delegat.11. În convenţie se includ, fară a se limita la acestea, următoarele obligaţii:- utilizarea împrumutului garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi creditor;- achitarea la scadenţă a obligaţiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garanţie;- plata, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în convenţie, a comisionului de risc, precum şi a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;- înştiinţarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra imposibilităţii constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;- achitarea, la termenele şi în condiţiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi a majorărilor de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;- comunicarea listei cuprinzând conturile şi băncile la care are deschise acele conturi, anunţarea în prealabil şi obţinerea acordului MFP în cazul în care garantul intenţionează să îşi transfere şi/sau să îşi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca şi/sau băncile la care îşi are deschise conturile la data încheierii convenţiei;- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.12. Acordul de garanţie va fi ratificat prin lege. Traducerea autorizată a documentaţiei aferente se va asigura de către o firmă specializată autorizată, angajată în condiţiile legii de MFP sau de beneficiarul garanţiei.13. În vederea intrării în efectivitate a acordului de garanţie se va proceda la emiterea avizului juridic (în condiţiile stabilite împreună cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.----------