ORDONANŢĂ nr. 5 din 29 ianuarie 2009privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. XI din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care urmează studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat la zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru acoperirea taxelor de studii şi pentru alte cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor.  +  Articolul 2Se înfiinţează Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate, denumită în continuare Agenţia, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  +  Articolul 3Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. Elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării: a) normele metodologice de constituire a fondului de creditare; b) metodologia privind cuantumul şi condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor; c) alte reglementări necesare organizării şi funcţionării sistemului de creditare.2. Asigură managementul sistemului de creditare pentru studenţi.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un director executiv. (2) Directorul executiv este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, şi are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Atribuţiile directorului executiv şi ale consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Veniturile proprii ale Agenţiei se obţin din: prestări de servicii, realizarea de programe din fonduri externe, donaţii, sponsorizări şi alte venituri legal constituite. (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Agenţie este de 30, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru instituţiile din subordine finanţate din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat. În cadrul acestui număr de posturi, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, se pot înfiinţa, în centrele universitare, filiale fără personalitate juridică ale Agenţiei. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia poate să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 6În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul XX se introduce un nou punct, punctul XXI, cu următorul cuprins:"XXI. - Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate - Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat."  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 193/1999.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 5.----